2
No jom'en anndal ngardi faa ndaara Iisaa
Iisaa rimaama Baytilaama ley leydi Yahuudiya e jamaanu laamu Hirudus. Jom'en anndal ƴuuri lettugal, ngari Urusaliima. Nde ɓe ngarnoo ndeen, ɓe mbi'i:
—Toy kaananke Alhuudiyankooɓe dimaaɗo joonin oon woni? Min nji'ii hoodere makko ɓangii lettugal, min ngarii sujidande mo.
Nde Hirudus kaananke oon nannoo ɗum fu, huli, kam e yimɓe Urusaliima fuu. O noddi hooreeɓe almaami'en e jannginooɓe Tawreeta ɓeen fuu, o ƴami ɗum'en toy Almasiihu oon jeyi rimeede. Ɓe njaabii mo, ɓe mbi'i:
—Baytilaama ley leydi Yahuudiya, sabo inan ko annabaajo winndunoo:
«Aan, Baytilaama, leydi Yahuudiya,
tannyoral a wanaa wuro famaro hakkunde gure Yahuudiya mawɗe ɗeen.
Sabo ardotooɗo ƴuuran e maaɗa,
garoowo faa dura yimɓe am, Israa'iilankooɓe.»*
Ndeen Hirudus noddi jom'en anndal ɓeen e cuncukka, ƴami ɓe wakkati mo hoodere ndeen ɓangi. Ɓe paamini mo. Caggal ɗuum, o neli ɓe Baytilaama. O wi'ii ɓe:
—Njehee, kumpitowoɗon kabaaru cukalel ngeel faa tannyoron. Si on nji'ii ngel fu, ngaron kumpiton kam faa miin du mi yaha, mi sujidanowa ngel.
Nde ɓe nannoo ko kaananke oon haali ɗuum ndeen, ɓe ndilli. Hoodere nde ɓe njiinoo lettugal ndeen ardii ɓe yaade. Nde ardii ɓe faa nde yottii ɗo cukalel ngeel woni ɗoon, de nde darii. 10 Ko ɓe nji'i hoodere ndeen ɗuum, ɓe ceyii seyo manngo sanne. 11 Ɓe naati ley suudu nduun, ɓe nji'i cukalel ngeel e inniigel Mariyama. Ɓe kippii e leydi, ɓe cujidani ngel. Ɓe njaltini gineeji maɓɓe, ɓe teddiniri ngel kaŋŋe e sii uurdi mbelndi e ɗakke uurɗe bi'eteeɗe miiri. 12 Caggal ɗuum, Laamɗo gongini ɓe ley koyɗol taa ɓe njeccoo to Hirudus. Ndelle ɓe kootiri leydi maɓɓe laawol gonngol.
No Yuusufi doggiri suuɗowii leydi Misira
13 Nde jom'en anndal ɓeen ndillunoo fu, maleyka Joomiraaɗo wari e Yuusufi ley koyɗol, wi'i ɗum:
—Umma, hooƴu cukalel ngel e inna muuɗum, ndoggaa njahaa Misira. Keddoɗaa toon faa nde mbi'oymaami ngartaa. Sabo Hirudus filoto cukalel ngel faa wara ngel.
14 Yuusufi ummii jemma, hooƴi cukalel ngeel e inniigel, de ɓe ndilliri Misira. 15 O heddii toon faa Hirudus maayi, faa haala ka Laamɗo yottini annabaajo kaan tabita nde wi'unoo:
«Mi noddii ɓiyam wurtoo ley Misira.»
No Hirudus wardi sukaaɓe Baytilaama
16 Nde Hirudus faamunoo jom'en anndal ɓeen njambake ɗum ndeen, tikki sanne. O yamiri cukaloy ngoroy Baytilaama e ɗakkol muuɗum fuu mbaree, gilla keccoy faa ngaɗukoy duuɓi ɗiɗi. O waɗii ɗum fodde wakkatiiji ɗi jom'en anndal ɓeen kokki mo ɗiin. 17 Noon haala ka annabi Yeremiya haalnoo kaan tabitiri nde wi'unoo:
18 «Wullaango nanaama ley wuro Rama,
bojji e uumaali ɗuuɗɗi:
Rahiina ina woya cukaloy muuɗum,
jaɓaay ɓerndem waaltinee, sabo koy keddaaki.»§
No Yuusufi wartiri leydi Israa'iila
19 Caggal maayde Hirudus, maleyka Joomiraaɗo wari e Yuusufi to leydi Misira toon e ley koyɗol, 20 wi'i ɗum:
—Umma, hooƴu cukalel ngel e inna muuɗum, njeccoɗon leydi Israa'iila, sabo yiɗunooɓe warude suka oon ɓeen maayii.
21 Yuusufi ummii, hooƴi cukalel ngeel e inniigel, ɓe kooti leydi Israa'iila. 22 Ammaa o nanii Arkalaawu loomtii bammum Hirudus, laamake leydi Yahuudiya, de o huli yahude toon. O sappaa e ley koyɗol faa o yehi leydi Galili. 23 O hoɗowi wuro wi'eteengo Nasaraatu. Noon ɗum laatorii faa ko annabaaɓe mbi'unoo ɗuum tabita: «O wi'ete Nasaraatuujo.»
* 2:6 Mika 5.1. 2:15 Hoseya 11.1. 2:18 Rahiina woni jom suudu Yaakuuba mo yimɓe Israa'iila njogorii hono inna muɓɓen. § 2:18 Yeremiya 31.15.