28
No Iisaa ummintiniraa
(Marku 16.1-10, Lukka 24.1-12, Yuhanna 20.1-10)
Nde nyalaande fowteteende ndeen faltinoo fu, gilla naange fuɗaay nyannde alan, Mariyama mo Magdala e Mariyama goɗɗo oon njehi ndaaroyde saabeere ndeen. De inan, leydi dimmbii semmbe. Maleyka Joomiraaɗo ƴuuri dow kammu jippii, talliti hayre ndeen jooɗii dow mayre. Imo jalbira hono maƴƴere, kaddule makko du ina ndawni far, hono jalbugol daandorgal ni. Doomooɓe ɓeen kuli sanne faa ina ndiwna, laatii hono maayɓe ni. Maleyka oon wi'i rewɓe ɓeen:
—Onon kaa, taa kulee! Miɗo anndi Iisaa tontanooɗo oon pilotoɗon. O walaa ɗo, o ummitake hono no o wiirunoo ni. Ngaree, ndaaree nokku ɗo o waalinoo ɗo. De kenyoɗon, njahon, kumpitowon taalibaaɓe makko ɓeen o ummitake e maayde. Wooɗi, joonin o artoyto on Galili. Toon nji'oyton mo. Ɗum njoginoomi faa mi haalana on.
Rewɓe ɗiɗo ɓeen kenyii, ndilli to saabeere toon, iɓe keewi kulol e seyo manngo. Ɓe ndoggi yaade faa ɓe kaalanowa taalibaaɓe makko ɓeen kabaaru o. Wakkati oon ni, Iisaa hawri e maɓɓe, wi'i ɓe:
—Foofoo!
Ɓe ɓattitii mo, ɓe nanngi koyɗe makko, ɓe cujidani mo. 10 Ndeen, o wi'i ɓe:
—Taa kulee! Njehee mbi'owee taalibaaɓe am ɓeen njaha Galili. Toon ɓe nji'oyta kam.
No doomooɓe saabeere Iisaa ɓeen pillorii ko waɗi ɗuum
11 Nde rewɓe ɓeen ndillannoo ndeen, woɓɓe e sordaasiiɓe ndaarooɓe saabeere ɓeen kooti ngalluure toon, kaalani hooreeɓe almaami'en ɓeen ko waɗi ɗuum fuu. 12 Hooreeɓe almaami'en ɓeen kawriti e mawɓe yimɓe. Ɓe ndawridi faa ɓe kokka sordaasiiɓe ɓeen ceede keewɗe. 13 Ɓe mbi'i ɗum'en:
—Mbi'on taalibaaɓe makko ɓeen ngarii jemma tawi oɗon ɗaanii, de mbujji mo. 14 Si goforneer oon nanii ɗum fu, min koomtan ɗum, min keedana on e torra fuu.
15 Sordaasiiɓe ɓeen nanngi ceede ɗeen, ngaɗi no mbiiraa noon. Nii du haala kaan fillortee hakkunde Alhuudiyankooɓe faa hannden.
No Iisaa ɓangirani taalibaaɓe muuɗum
(Marku 16.14-18, Lukka 24.36-49, Yuhanna 20.19-23, Golle Nulaaɓe 1.6-8)
16 Taalibaaɓe sappo e ngo'o ɓeen njehi Galili to dow waamnde nde Iisaa tindinnoo ɗum'en ndeen. 17 Nde ɓe nji'unoo mo ndeen, ɓe cujidani mo, ammaa woɓɓe maɓɓe cikkitirii. 18 O ɓattitii, o wi'i ɓe:
—Mi hokkaama baawɗe fuu dow kammu e leydi. 19 Ndelle, njehee to lenyi yimɓe fuu, ngaɗon ɗum'en taalibaaɓe am, lootiron ɓe lootagal batisima e innde Baabiiwo e Ɓiɗɗo e Ruuhu Ceniiɗo. 20 Njannginon ɓe ɓe njokka ko njamirmi on ɗuum fuu. Anndee, miɗo wondi e mooɗon nyannde fuu faa ɗo adunaaru timmi.