5
(Lukka 6.20-23)
Iisaa yi'i jamaa keewɗo oon de ƴeeŋi dow waamnde, jooɗii. Taalibaaɓe muuɗum ɓeen ɓattitii ɗum. O fuɗɗi waajaade ɓe, o wi'i:
—Barke woodanii annditinɓe yonkiiji muɓɓen ina lokkiɗi,
sabo kamɓe njeyi laamu Laamɗo.
Barke woodanii suniiɓe,
sabo Laamɗo waaltinan ɓerɗe muɓɓen.
Barke woodanii leeƴinkiniiɓe,
sabo kamɓe ndonata adunaaru.
Barke woodanii filotooɓe fonnditaare hono no yolbuɓe e ɗomɗuɓe pilortoo neema,
sabo ɓe kaaran, ɓe ɗomɗitan.
Barke woodanii yurmotooɓe,
sabo Laamɗo yurmoto ɓe.
Barke woodanii laaɓuɓe ɓerɗe,
sabo ɓe nji'an Laamɗo.
Barke woodanii waddooɓe jam,
sabo ɓe noddirte ɓiɓɓe Laamɗo.
10 Barke woodanii torraaɓe saabe fonnditaare,
sabo kamɓe njeyi laamu Laamɗo.
11 Barke woodanii on si yimɓe mbonkake on, torrii on, njowii on sii bonanda fuu saabe am. 12 Ceyee, mbeltee, sabo mbarjaari mawndi ina doomi on dow kammu. Sabo hono noon annabaaɓe artiiɓe on ɓeen torriraa.
Haala lamɗam e annoora
(Marku 9.50, Lukka 14.34-35)
13 —Onon, wo on lamɗam adunaaru ndu. Ammaa si lamɗam selii lamsude, ɗume lamsinta ɗam katin? Ɗam nafataa fay huunde! Ɗam faɗɗete yaasin, yimɓe njaaɓa ɗam.
14 Wo on annoora adunaaru. Ngalluure nyiɓaande dow waamnde waawaa suuɗaade. 15 Fay gooto huɓɓataa lampal, de hippa ɗum kaakol. Ko waɗata dey, ɓilan ngal, ngal yaynana gonɗo e suudu nduun fuu. 16 Hono noon annoora mooɗon haani yaynirde yeeso yimɓe, faa nji'a golleeji lobbi ɗi ngaɗoton, de njetta Baaba mooɗon gonɗo dow kammuuli oon.
No Iisaa jannginiri haala Tawreeta
17 —Taa cikkee mi warii faa mi itta jamirooje Tawreeta naa haala annabaaɓe. Mi waraay faa mi itta ɗum. Mi warii faa mi hiɓɓina ɗum. 18 Goonga kaalanammi on: sini kammu e leydi ina keddii, fay toɓɓel maa masel tosataake ley Tawreeta faa ɗum fuu ɗum tabita. 19 Ɗum le, boofuɗo ko ɓuri fuu famɗude e jamirooje ɗeen, de janngini woɓɓe faa ngaɗa noon, joomum laatoto ɓurɗo famɗude e laamu Laamɗo. Ammaa neɗɗo fuu jokkuɗo Tawreeta oon, de janngini woɓɓe ngaɗa noon, joomum laatoto mawɗo e laamu Laamɗo. 20 Sabo miɗo haalana on: si on ɓuraay jannginooɓe Tawreeta e Farisa'en fonnditaare fu, on naatataa e ley laamu Laamɗo.
Haala tikkere
21 —On nanii maamiraaɓe meeɗen ɓeen mbi'anooma: «Taa waɗu war-hoore, gaɗuɗo war-hoore fuu ina haani sareede.»* 22 Miin kaa miɗo wi'a on: tikkanɗo sakiike muuɗum fuu, ina haani sareede. Bi'uɗo sakiike muuɗum wo cuubaaɗo fu, ina jeyi darneede yeeso sariya laamu. Katin du, neɗɗo fuu biiɗo mo wo o jiiɓiiɗo, ina haani naatude yiite jahannama. 23 Ndelle, si a warii e hirsirde faa ngaɗa sadaka, de miccitiɗaa wakkati oon sakiike maa ina joganii maa ko metti, 24 njoppaa sadaka maa oon ɗoon, njahaa njaafundurowaa e sakiike maa oon tafon, ndeen ngartaa ngaɗaa sadaka maa oon.
25 Si a haɓii e goɗɗo, de oɗon njaada sariya fu, karoɗaa ndewritaa e joomum fadde mooɗon yottaade, taa o watte e juuɗe carotooɗo, de oon watte e junngo doomoowo kasu, de uddeɗaa e kasu. 26 Goonga kaalanammi on: abada a wurtataako si a yoɓaay ko ndeweteɗaa ɗuum faa laaɓi.
Haala jeenu
27 —On nanii wi'anooma: «Taa waɗu jeenu!» 28 Miin kaa miɗo wi'a on: ƴeewruɗo debbo janano muuyo fuu, jeenii e ley ɓernde mum. 29 Ndelle, si yitere maa nyaamre luttinte, ittu nde, paɗɗaa nde to woɗɗi! Ceedaa e tergal maa gootal ɓuri moƴƴande ma diina ɓanndu maa nduun fuu faɗɗee e jahannama. 30 Si junngo maa nyaamo luttinte, taƴu ngo, paɗɗaa ngo to woɗɗi: ceedaa e tergal maa gootal ɓuri moƴƴande ma diina ɓanndu maa nduun fuu naata jahannama.
Haala ceergal
(Matta 19.9, Marku 10.11-12, Lukka 16.18)
31 —Wi'anooma katin: «Ceeruɗo deekum fuu, hokka ɗum talkuru ceergal.» 32 Miin kaa miɗo wi'a on: neɗɗo fuu ceeruɗo deekum de tawi o wanaa jeenoowo, si o ɓaŋowaama, gorko ceeruɗo mo oon waɗii mo jeenoowo. Neɗɗo fuu ɓaŋuɗo debbo ceeraaɗo, kam du jeenii.
Haala hunayeere
33 —On nanii katin, maamiraaɓe meeɗen mbi'anooma: «Taa fiirtu hunayeere maa, tabintinaa nde yeeso Joomiraaɗo.»§ 34 Miin kaa miɗo wi'a on: taa kunoɗon fey. Taa kunoroɗon kammu, sabo wo jooɗorgal Laamɗo. 35 Taa kunoroɗon leydi, sabo wo njaaɓirdi koyɗe makko, naa Urusaliima, sabo wo ngalluure Kaananke mawɗo. 36 Taa kunoroɗaa hoore maa, sabo a waawaa rawninde naa ɓawlinde fay leeɓol mayre gootol. 37 Mbi'aa «ayyo» naa «a'aa» tan. Ko faltii ɗuum fuu, wo to Bonɗo oon ƴuuri.
Haala yomnitagol
(Lukka 6.29-30)
38 —On nanii wi'anooma: «Yitere yomnitorte yitere, nyiinde yomnitorte nyiinde.»* 39 Miin kaa miɗo wi'a on: taa njomnitee gaɗuɗo on ko boni. Si goɗɗo feenyii ma gere nyaamo fu, acca ɗum feenya gere nano oon du. 40 Si goɗɗo wullake ma faa teeta forgo maa, accu ɗum yaada e saaya maa jaangol du. 41 Si goɗɗo tilsinanii ma ronndaade donngal yaadu kilomeetere, ronnda ngal yaadu kilooji ɗiɗi. 42 Si goɗɗo ŋaarake ma, hokku ɗum. Si goɗɗo wi'ii mbuƴoɗaa ɗum fu, taa salana ɗum.
Haala yiɗugol wayɓe
(Lukka 6.27-28, 32-36)
43 —On nanii wi'anooma: «Njiɗaa gondo maa, mbanyaa ganyo ma.» 44 Miin kaa miɗo wi'a on: njiɗee wayɓe on, ndu'anoɗon torrooɓe on. 45 Worrude hono noon hollata wo on ɓiɓɓe Baaba mooɗon gonɗo dow kammuuli. Sabo no o fuɗinirta naange makko dow bonɓe, noon du o fuɗinirta nge dow moƴƴuɓe. No o tomnirta dow fonnditiiɓe, noon du o tomnirta dow oonyiiɓe. 46 Si yiɗuɓe on tan njiɗoton, mbarjaari ndiye keɓoton? Fay nanngooɓe lampo ɓeen du ina ngaɗira noon! 47 Si sakiraaɓe mooɗon tan njowtoton, ɗume senndi on e woɓɓe? Fay heeferɓe ɓeen ina ngaɗira noon! 48 Ndelle, laatoɗon hiɓɓuɓe, hono no Baaba mooɗon gonɗo dow kammuuli oon hiɓɓiri ni.
* 5:21 Wurtagol 20.13. 5:27 Wurtagol 20.14. 5:31 Fillitagol Tawreeta 24.1. § 5:33 Limooje 30.3. * 5:38 Wurtagol 21.24, Lewinkooɓe 24.20.