Ɓataaki Pool yaade to
Filemon
1
Ɓataaki ki to amin ƴuuri, miin Pool, uddiraaɗo e kasu saabe gollande Iisaa Almasiihu, e sakiike meeɗen Timote. Miɗen njowte, aan Filemon gollidoowo e amin korsuɗo. Miɗen njowta kawrital goonɗinɓe Iisaa gonngal galle maa ngal, kam e Appiya sakiike amin debbo oon e Arkippa balluɗo kam haɓɓanaade Kabaaru Lobbo oon. Wo Laamɗo Baaba meeɗen e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu kokku on moƴƴere e jam.
Haala njinngu Filemon e goonɗinal muuɗum
Filemon, wakkati nde miccitiimi on ley du'aare fu, miɗo yetta Laamɗo mo teddinammi. Sabo mi nanii no njiɗirɗaa seniiɓe ɓeen e no ngoonɗinirɗaa Joomiraaɗo meeɗen Iisaa. Miɗo ŋaaroo Laamɗo faa gonal maaɗa ley goonɗinal ɓeydana en faamude moƴƴere fuu nde keɓeten saabe Iisaa Almasiihu. Sakiike, mi seyake sanne, ɓernde am du sellinaama saabe njinngu ngonngu e maaɗa nguun, sabo a feewnii ɓerɗe seniiɓe ɓeen.
No Pool surirani Onesim
Ndelle, si goonga miɗo jogii baawɗe saabe Iisaa Almasiihu yamirde ma ko tilsi ngaɗaa. Ammaa ko ɓurani kam ni, mi nyaage ɗum saabe njinngu. Miin Pool nayeejo oon, wooɗi du joonin wo mi uddaaɗo e kasu saabe Iisaa Almasiihu, 10 miɗo nyaage e dow Onesim* laatiiɗo ɓiyam e laawol Iisaa e ley ɗo kaɓɓaami ɗoon. 11 Arande, walaano ko o nafata, ammaa joonin, imo nafa en sanne, miin e maaɗa fuu. 12 Miɗo neltire mo, anndaa wo o feccere yonki am. 13 Ko ɓurannoo kam, o heddoo ɗakkol am, o walla kam no kaannoɗaa wallirde kam ni e wakkati mo ngonumi ley kasu e geƴƴelle saabe Kabaaru Lobbo. 14 De mi yiɗaa waɗude fay huunde tawa a yardaaki, sabo mi yiɗaa tilsinande ma waɗude moƴƴere. Ko njiɗumi dey, ngaɗiraa nde muuyɗe maaɗa.
15 Hasii Onesim seedi e maaɗa seeɗa faa keɓtaa ɗum faa abada, 16 tawa wanaa hono maccuɗo tan, de faa ɓura maccuɗo, hono sakiike meeɗen korsuɗo ni. Miin, miɗo horsini mo sanne, ammaa aan ɓuri horsinde mo, wanaa hono wo maccuɗo tan, de ko o laatii sakiike maa saabe Joomiraaɗo ɗuum.
17 Ndelle, sini aɗa ndaardi kam kawto maa, jaɓɓora mo no kaanɗaa jaɓɓoraade kam miin ni. 18 Si tawii won ko o waɗi ma, naa won ko ndewataa mo, yowu ɗum fuu e dow am. 19 Miin Pool winndiri junngo am mi yoɓete, miin e hoore am. En kaalataa dow ko njeyuɗaa yoɓude kam fay nguurndam maaɗa. 20 Goonga sakiike, miɗo ŋaare moƴƴere ndee ɗo saabe Joomiraaɗo: peewniraa ɓernde am kawtal men e Iisaa Almasiihu.
21 Miɗo winndane sabo miɗo tannyori ɗowtaare maa, miɗo anndi a waɗan ko ɓuri ko nyaagimaami ɗuum du. 22 Katin du, moƴƴinanam jipporde, sabo miɗo sikka njaabaneɗon du'aawuuji mooɗon mi wara to mooɗon.
Baynundural
23 Epafara uddidaaɗo e am saabe Iisaa Almasiihu oon ina jowte. 24 Gollidiiɓe am ɓeen ɗoon ina njowte: Marku e Aristarka e Demas e Lukka.
25 Wo hinney Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu wondu e mooɗon.
* 1:10 Maanaa Onesim wo «Nafaa».