14
Haala Jawgel e jimol soottitaaɓe
Ƴeewumi, de nji'umi Jawgel ina darii dow waamnde Siyona, ina wondi e yimɓe ujunaaje hemre e capanɗe nayo e nayo (144 000). Innde muuɗum e innde Baaba muuɗum na mbinndaa e tiiɗe maɓɓe. Nanumi daande ƴuuri dow kammu wa'unde hono sawtu diyeele keewɗe, hono riggaango manngo ni. Daande nde nanumi ndeen ina wa'i hono sawtu fiyooɓe kolli. Yimɓe ɓeen fuu ina njima jimol kesol yeeso jooɗorgal Laamɗo ngaal e yeeso kulle nay buurɗe ɗeen e yeeso mawɓe ɓeen. Fay gooto waawaano ekitaade jimol ngol si wanaa yimɓe ujunaaje hemre e capanɗe nayo e nayo (144 000) soottitaaɓe e adunaaru ɓeen. Ɓeen ngoni ɓe tuunniraay ko'e muɓɓen rewɓe, sabo ɓe laaɓuɓe. Iɓe njokki Jawgel ngeel ɗo ngel yahata fuu. Wo ɓe soottitaaɓe e ley yimɓe adunaaru, faa ɓe laatoo artiiɓe fuu sakkeede Laamɗo e Jawgel ngeel. Fewre meeɗaay yaltude e kunnduɗe maɓɓe, ɓe ngalaa feloore.
Haala maleyka'en tato
Wakkati oon nji'umi maleyka goɗɗo ina fiira dow, ina jogii Kabaaru Lobbo duumiiɗo oon. Imo waajoo ɗum yimɓe adunaaru, ƴuuruɓe e laamorɗe fuu e lenyi fuu e ɗemle fuu e siyiiji yimɓe fuu. Imo ƴeewnoo e daande toownde, imo wi'a:
—Kulee Laamɗo! Mawninon ɗum! Sabo wakkati mo o sarotoo oon warii. Cujidanee taguɗo kammu e leydi e maayo e ilduɗe ndiyam oon!
Maleyka goɗɗo ɗiɗaɓo jokki mo, ina wi'a:
—Baabiila halkii! Baabiila ngalluure mawnde ndeen halkii! Nde yarnii leyɗe fuu fijirde mayre nyaaɗunde.
Maleyka goɗɗo, tataɓo, jokki ɓe ina ƴeewnoo daande toownde, ina wi'a:
—Neɗɗo fuu cujidanɗo ndaabaawa arandeya ngaan e tooru nanndundu e magga nduun, de heɓi maande magga e tiinde naa e junngo, 10 tilay joomum yara cabijam tikkere Laamɗo ɗaam, mbaylaaɗam e ley horde-loonde tikkere makko tawi jillaaka fay huunde. Joomum jukkete e ley yiite e sitti yeeso maleyka'en seniiɓe ɓeen e yeeso Jawgel ngeel. 11 Cuurki ƴuuruki e jukkungo maɓɓe ina ƴeeŋa faa abada. Jemma e nyalooma fuu fowtere walanaa sujidanooɓe ndaabaawa ngaan e tooru magga e heɓuɓe maande innde magga.
12 Ɗum le, tilay yimɓe Laamɗo ngonda e munyal.
Ɓeen ngoni haybuɓe jamirooje Laamɗo de kaybi goonɗinal Iisaa ɓeen.
13 Wakkati oon nanumi daande ƴuurunde dow kammu, ina wi'a:
—Winndu ɗum ɗo: gilla joonin, barke woodanii maayooɓe hawtuɓe e Joomiraaɗo ɓeen.
Ruuhu oon wi'i:
—Goonga! Ɓe powtinoyte e tampiri maɓɓe, sabo barke golle maɓɓe jokkan ɓe.
Haala wakkati tayri adunaaru
14 Ƴeewumi, de nji'umi ruulde raneere. Dow ruulde ndeen nannduɗo e ɓii neɗɗo ina jooɗii. Kufune gaɗiraaɗo kaŋŋe ina woni e dow hoore makko. Imo tiigii wawdu welndu e junngo makko. 15 Maleyka goɗɗo yalti e suudu Laamɗo seniindu, ina ƴeewnoo daande toownde, ina wi'a jooɗiiɗo dow ruulde oon:
—Jippin wawdu maa nduun de taƴaa, sabo wakkati tayri yottake. Adunaaru ɓenndii, yonii taƴeede!
16 Ndeen jooɗiiɗo e ruulde oon yiili wawdu muuɗum dow leydi, de adunaaru fuu taƴaa.
17 Maleyka goɗɗo yalti e suudu Laamɗo seniindu wonndu dow kammu nduun. Kam du ina tiigii wawdu welndu. 18 Ndeen maleyka goɗɗo yalti e ley hirsirde rewreteende Laamɗo ndeen. Oon woni kawjotooɗo yiite. O ƴeewnii daande toownde, o wi'i maleyka tiigiiɗo wawdu welndu oon:
—Jippin wawdu maa nduun, kawrunduraa ɓiɓɓe cabiije dow leydi, sabo ɗe ɓenndii.
19 Maleyka oon yiili wawdu muuɗum dow leydi, hawrunduri ɓiɓɓe cabiije ɗeen, de faɗɗi ɗe ley ɓoosirde mawnde. Ɓoosirde ndeen woni tikkere Laamɗo mawnde. 20 Ɓiɓɓe cabiije ɗeen ɓoosaa caggal ngalluure toon. Ƴiiƴam yalti e ɓoosirde ndeen faa hewti labaale pucci, ɗam ili ko fotata e kilooji keme tati njuuteefi.