19
Jimi jettooje Laamɗo ley aljanna
Caggal ɗuum, nanumi sawtu jamaa keewɗo dow kammu, ina ƴeewnoroo daaɗe toowɗe, ina wi'a:
«Haleluuya!*
Kisindam e manngu e baawɗe
ngoodanii Laamɗo meeɗen!
Sabo sariyaaji makko wo goongaaji,
wo ponnditiiɗi!
O sarake debbo woykuuru anndaaɗo sanne,
bonnirɗo adunaaru fijirde muuɗum oon.
O yomnake ɗum ƴiiƴam maccuɓe makko ɗam rufi.»
Ɓe toowni ɗaaɗe katin, ɓe mbi'i:
«Haleluuya!
Cuurki ngulu ina ƴuura to ngalluure ndeen
ina ƴeeŋa faa abada!»
Mawɓe noogayo e nayo ɓeen e kulle nay buurɗe ɗeen, kippii e leydi cujidani Laamɗo jooɗiiɗo e jooɗorgal laamu oon, ina mbi'a:
—Aamiina. Haleluuya!
Daande ƴuuri to jooɗorgal toon, ina wi'a:
—Njettee Laamɗo meeɗen, onon maccuɓe muuɗum fuu, onon hulooɓe ɗum, tedduɓe e lo'uɓe!
Haala ɓangal Jawgel
Ndeen nanumi daande nanndunde e sawtu jamaa keewɗo, hono sawtu diyeele keewɗe ni, hono diggaali mawɗi ni, ina wi'a:
«Haleluuya! Sabo Laamɗo Joomiraaɗo meeɗen
Jom baawɗe fuu oon tabintinii laamu muuɗum.
Mbeltoɗen, ceyoɗen, mawninen mo,
sabo ɓangal Jawgel ngeel yottake,
ɓaŋeteeɗo oon du segilake.
O hokkaama kaddule o ɓornoo,
leppi ɗaatuɗi, jalbooji, laaɓuɗi.»
Kaddule ɗeen ngoni golleeji seniiɓe moƴƴuɗi ɗiin.
Maleyka oon wi'i kam:
—Winndu: Barke woodanii noddaaɓe e nyaamduuji ɓangal Jawgel ɓeen!
O wi'i kam katin:
—Haalaaji ɗiin ngoni haalaaji Laamɗo goongaaji.
10 Kippiimi e leydi to koyɗe makko faa mi sujidana mo, ammaa o wi'i kam:
—Taa waɗu! Miin du wo mi maccuɗo hono maaɗa, aan e sakiraaɓe maa tiigiiɓe seedaaku ngu Iisaa waddi nguun. Sujidan Laamɗo!
Sabo seedaaku ngu Iisaa waddi nguun, ɗum pay laatii annabaaku.
Haala garol Almasiihu faa jukka kuungal ladde
11 Caggal ɗuum, nji'umi kammu ina omtii, de puccu ndaneewu ɓangi. Baɗɗiiɗo ngu oon ina wi'ee Koolniiɗo, ina wi'ee Goongante. Wo e fonnditaare o sarortoo, e fonnditaare du o honirta. 12 Gite makko ina nga'i hono ɗemle yiite ni. Kufuneeje laamu keewɗe ina ngoni e hoore makko. Innde ina winndaa e makko nde fay gooto anndaa si wanaa kanko. 13 Imo ɓornii saaya cuuwaaka e ƴiiƴam. Innde makko wo: «Konngol Laamɗo.» 14 Konuuji kammu ina njokki mo ina ɓornii kaddule ɗaatuɗe, daneeje, laaɓuɗe, ina mbaɗɗii pucci daneeji. 15 Kaafaahi mbelki ina wurtoo e hunnduko makko. E kanki o soppirta laamorɗe adunaaru, de o laamoroo ɗe sawru njamndi. O dampan e ɓoosirde cabiije yaltinoore tikkere Laamɗo jom baawɗe mawnde. 16 Inan innde winndaande e saaya makko e busal makko:
«Kaananke kaanankooɓe e Joomiraaɗo joomiraaɓe».
17 Ndeen nji'umi maleyka ina darii dow naange. O ƴeewnii faa toowi, o wi'i pooli piirooji dow fuu:
—Ngaree, kawritee to nyaamdu weltaare mawndu ndu Laamɗo waɗi nduun, 18 faa nyaamon teewu kaanankooɓe e teewu hooreeɓe sordaasiiɓe e teewu jom'en semmbe e teewu pucci e waɗɗiiɓe ɗum'en e teewuuji yimɓe fuu – rimɓe e riimayɓe, tedduɓe e lo'uɓe!
19 Ndeen nji'umi ndaabaawa mannga ngaan e kaanankooɓe adunaaru ɓeen e konunkooɓe muɓɓen ina kawriti faa kaɓa e baɗɗiiɗo puccu ndaneewu oon e konu muuɗum. 20 Ndaabaawa ngaan nanngaa, kanga e annabaajo fewreejo gaɗannooɗo kaayeefiiji yeeso magga oon. E kaayeefiiji ɗiin o hiildunoo heɓuɓe maande ndaabaawa ngaan ɓeen, sujidannooɓe tooru nanndundu e magga ɓeen. Ɓe ɗiɗo fuu, ɓe paɗɗaa iɓe mbuuri e weendu yiite huɓɓirteendu sitti nduun. 21 Heddiiɓe ɓeen kalkiraa kaafaahi mburtotooki e hunnduko baɗɗiiɗo puccu ndaneewu oon. Pooli ɗiin fuu ngari nyaami teewuuji maɓɓe faa kaari.
* 19:1 Haleluuya wo haala ibraninkoore, ɗum woni Njetten Joomiraaɗo. 19:10 timmoode aayaare ndeen ina waawi fiirtireede: Sabo seedanaade Iisaa, ɗum pay laatii annabaaku. 19:20 Sittiwo huunde oolde wuleteende ina luuɓa.