22
Caggal ɗuum, maleyka oon holli kam maayo ngo ndiyam muuɗum hokkata nguurndam, njalbiroojam hono daandorgal. Iɗam ƴuura to jooɗorgal laamu Laamɗo e Jawgel ngeel toon. Iɗam ila hakkunde laawol dewoowol ley ngalluure ndeen. Gereeji maayo ngoon ɗiɗi fuu, lekki kokkoohi nguurndam ina woni e muuɗum, ndimoohi kile sappo e ɗiɗi, lewru fuu nde wootere. Haakorooji makki wo safaare dannoore lenyi adunaaru. Ko Laamɗo huɗi fuu tawataake ley ngalluure ndeen katin. Jooɗorgal laamu Laamɗo e Jawgel ngeel ina ngoni ley mayre. Maccuɓe Laamɗo ndewan ɗum. Ɓe nji'an yeeso muuɗum. Innde muuɗum du wonan e tiiɗe maɓɓe. Jemma walaa katin. Ɓe ngalaa haaju e annoora lampal naa annoora naange, sabo Laamɗo Joomiraaɗo yayniranan ɓe annoora muuɗum. Ɓe laamoto faa abada abadin.
Haala gartol Iisaa
Maleyka oon wi'i kam:
—Haalaaji ɗiin wo koolniiɗi, wo goongaaji. Laamɗo Joomiraaɗo, gattuɗo konngol muuɗum ley annabaaɓe oon, nuli maleyka muuɗum faa holla maccuɓe muuɗum ko ɓadii warude.
Iisaa wi'i:
—Ndaaree, mi waran ko ɓooyataa!
Barke woodanii neɗɗo fuu kaybuɗo ko dewtere annabaaku nde wi'i.
Wo miin, Yuhanna, woni nanuɗo, ji'uɗo kulle ɗeen fuu. Caggal ko nanumi e ko nji'umi ɗuum, kippiimi e leydi to koyɗe maleyka kollannooɗo kam oon faa mi sujidana ɗum. Ammaa o wi'i kam:
—Taa waɗu! Miin du wo mi maccuɗo Laamɗo hono maaɗa, aan e sakiraaɓe maa annabaaɓe ɓeen, kam'en e haybooɓe haalaaji dewtere nde. Sujidan Laamɗo!
10 O wi'i kam katin:
—Taa suuɗu haalaaji annabaaku gonɗi e dewtere nde ɗiin, sabo wakkati mo ɗum laatotoo oon ɓadake. 11 Gaɗoowo ko boni heddoo e bonanda muuɗum, tuunɗo golle heddoo e golleeji muuɗum tuunɗi ɗiin, moƴƴo heddoo e moƴƴuki muuɗum, ceniiɗo heddoo e senaare muuɗum!
 
12 Iisaa wi'i:
—Ndaaree, mi waran ko ɓooyataa. Miɗo wadda mbarjaari faa mi barjoo mono fuu haddi golle muuɗum. 13 Miin woni arandeejo e cakitotooɗo, miin woni fuɗɗoode e timmoode.
14 Barke woodanii lonnooɓe saayaaji muɓɓen faa mbaawa nyaamude ɓiɓɓe lekki nguurndam kiin, ɓe ndewa dammbuɗe, ɓe naata ngalluure ndeen. 15 Ammaa wonɓe caggal mayre ɓeen wo dawaaɗi e dabarankooɓe e fijooɓe e warooɓe yimɓe e rewooɓe tooruuji e yiɗuɓe fewre e waɗooɓe hiila.
16 Miin Iisaa, mi nulii maleyka am faa seedoo kulle ɗe e ley kawrite goonɗinɓe ɗeen. Miin woni ɗaɗol Daawda, wo mi ƴuwdi Daawda du. Miin woni hoodere fajiri jalboore ndeen!
17 Ruuhu e ɓaŋeteeɗo oon ina mbi'a:
—War!
Neɗɗo fuu nanɗo ɗum wi'a: «War!»
Neɗɗo fuu ɗomɗuɗo wara, jiɗuɗo yarude ndiyam kokkoojam nguurndam fuu jaɓa yara ɗam ɓolum tawa yoɓaay faa'e.
Timmoode
18 Miin Yuhanna, miɗo sappana neɗɗo fuu nanɗo haalaaji annabaaku gonɗi e dewtere nde ɗiin: si neɗɗo ɓeydii e majji huunde, Laamɗo ɓeydanan ɗum masiibaaji cifaaɗi e ley dewtere nde. 19 Si neɗɗo ittii goɗɗum e haalaaji dewtere annabaaku nde, Laamɗo ittan ngeɗu muuɗum e lekki nguurndam cifaaki e mayre kiin, kam e ngalluure seniinde sifaande e mayre ndeen.
20 Ceedantooɗo kulle ɗeen oon wi'i:
—Tannyoral, mi waran ko ɓooyataa!
Aamiina. War Iisaa Joomiraaɗo!
21 Hinney Joomiraaɗo meeɗen Iisaa wondu e mooɗon on fuu.