3
Ɓataaki to kawrital gonngal Sardis
—Winndan maleyka kawrital goonɗinɓe gonngal Sardis, mbi'aa:
«Inan haalaaji jogiiɗo ruuhuuji Laamɗo jeɗɗi e koode jeɗɗi:
Miɗo anndi golle maa. Aɗa wi'ee a buurɗo, tawee le a maayɗo. Hakkil! Cemmbinɗinaa seeɗa mo njogiɗaa oon gilla waataay, sabo mi tawaay golle maa ina kiɓɓi yeeso Laamɗo am. Ndelle, miccita no keɓirɗaa e no nanirɗaa Kabaaru Lobbo oon. Tuubu, de ngolliraa ɗum. Si a hakkilaay, mi wardan hono no gujjo ni, de a anndataa wakkati mo ngarammi maɓɓude ma. Ammaa, aɗa woodi ɗo Sardis ɗoon yimɓe ɓe tuuninaay kaddule muɓɓen. Ɓe ɓornoto kaddule daneeje ɓe njaada e am, sabo iɓe poti e majjum. Hono noon jaaliiɗo fuu ɓornortoo kaddule daneeje. Abada mi tosataa innde muuɗum e dewtere nguurndam ndeen. Mi seedoto imo jeydaa e am yeeso Baaba am e maleyka'en muuɗum. Jom nowru fuu, nana ko Ruuhu haalanta kawrite goonɗinɓe ɗuum!»
Ɓataaki to kawrital gonngal Filadelfi
—Winndan maleyka kawrital goonɗinɓe gonngal Filadelfi, mbi'aa:
«Inan haalaaji ceniiɗo goongante, tiigiiɗo cokitirgal Daawda. Si o omtii, fay gooto ommbataa. Si o ommbii, fay gooto omtataa.
Miɗo anndi golle maa. Ndaar, mi omtii dammbugal yeeso maa ngal fay gooto waawaa ommbude. Aan e famɗude semmbe fuu, a haybii konngol am, a yankiraay innde am. Haya, mi neldete jeyaaɓe e kawrital rewooɓe Seyɗaani wiitotooɓe wo Alhuudiyankooɓe tawee ɓe fenooɓe, ɓe nganaa. Mi doolɗan ɓe ɓe ngara ɓe cujidowa to koyɗe maa. Ndeen ɓe paaman mi yiɗii ma. 10 A haybii ko njamirmaami ɗuum, a munyii sanne. Saabe ɗum, mi reenete e wakkati nde ɓillaare warata hora adunaaru faa ndaartindoo yimɓe fuu. 11 Mi ɓadake warude. Tinna e ko njogiɗaa ɗuum taa fay gooto teeta kufune maa jaalorgal. 12 Jaaliiɗo fuu, mi waɗan ɗum bimmbeere ley suudu Laamɗo am seniindu. O wurtataako e mayru abada. Mi winndan e dow makko innde Laamɗo am e innde ngalluure muuɗum. Ngalluure ndeen wo Urusaliima keso ƴuuroowo dow kammu to Laamɗo am de jippoo. Mi winndan e dow makko innde am heyre ndeen. 13 Jom nowru fuu, nana ko Ruuhu haalanta kawrite goonɗinɓe ɗuum!»
Ɓataaki to kawrital gonngal Lawdikiya
14 —Winndan maleyka kawrital goonɗinɓe gonngal Lawdikiya, mbi'aa:
«Inan haalaaji bi'eteeɗo Aamiina oon, seedaaku koolniiɗo goongante, mo tageefo oon fuu laatorii saabe muuɗum:
15 Miɗo anndi golle maa, a feewaa a wulaa. Wo a laato peewuɗo naa bulɗo! 16 Saabe ko tawaa a feewaa a wulaa ɗuum, hunnduko am tuutete. 17 Aɗa wi'a: ‹Mi jom jawdi, mi hawrundurii jawdi, mi haajaaka fay huunde.› Tawi le, a anndaa wo a mettuɗo hoore, a jurminiiɗo, a talkaajo, a bumɗo, a kolɗo! 18 Miɗo tindine, coodaa to am kaŋŋe laaɓiniraaɗo yiite, faa keɓaa jawdi ngoongalaari. Coodaa to am du kaddule daneeje ɓornoɗaa, faa cuuraa ɓanndu maa ɓoldu nduun e semteende. Katin du, coodaa to am nebbam faa mbujaa gite maa de keɓaa nji'aa. 19 Miin, miɗo fela yimɓe ɓe njiɗumi, miɗo dartina ɗum'en. Ndelle, tinnoɗaa, tuubaa! 20 Inani miɗo darii e dammbugal, miɗo salmina. Neɗɗo fuu nanɗo daande am de omti dammbugal, mi naatan to muuɗum, mi nyaamda e muuɗum, kam du nyaamda e am. 21 Jaaliiɗo fuu, mi hokkan ɗum jooɗodaade e am dow jooɗorgal am laamu, hono no miin du njaaloriimi de njooɗodiimi e Baaba am dow jooɗorgal muuɗum ni. 22 Jom nowru fuu, nana ko Ruuhu haalanta kawrite goonɗinɓe ɗuum!»