5
Haala dewtere Laamɗo e kaanɗo omtude nde
Caggal ɗuum, nji'umi e junngo nyaamo jooɗiiɗo dow jooɗorgal laamu oon dewtere taggaande. Gereeji mayre ɗiɗi fuu ina mbinndaa. Inde ommbiraa takkanɗe maandinaaɗe jeɗɗi. Ndeen nji'umi maleyka jom semmbe ina ƴeewnoo daande toownde, ina wi'a:
—Moy foti e takkitinde takkanɗe takkaaɗe ɗeen, de omta dewtere taggaande nde?
Ammaa fay gooto walaa dow kammu, walaa dow leydi, walaa ley leydi baawɗo omtude dewtere taggaande ndeen naa ndaarude ley mayre. Mboyumi bojji cattuɗi, sabo heɓaaka potuɗo omtude dewtere ndeen naa ndaarude ko woni e mayre. Ndeen gooto e mawɓe ɓeen wi'i kam:
—Taa woy! Inan, laddeeru jeyaandu e lenyol Yahuuda, ƴuurndu e Daawda nduun, jaalake. Kayru waawi omtude takkanɗe takkaaɗe jeɗɗi ɗeen, de omta dewtere ndeen.
Ndeen nji'umi Jawgel ina darii hakkunde jooɗorgal ngaal. Kulle nay buurɗe ɗeen e mawɓe ɓeen ina piilii ngel. Ingel nanndi e kirsanoongel. Ingel woodi luwe jeɗɗi e gite jeɗɗi. Ɗeen ngoni ruuhuuji Laamɗo jeɗɗi nuleteeɗi e adunaaru ndu fuu. Jawgel ngeel yehi, jaɓowi dewtere taggaande ndeen e junngo nyaamo jooɗiiɗo dow jooɗorgal oon. Ko ngel jaɓi dewtere ndeen ɗuum, kulle nay buurɗe ɗeen e mawɓe noogayo e nayo ɓeen kippii e leydi yeeso maggel. Mono fuu ina woodi hoddu e urdude kaŋŋeere heewnde uurdi, ɗum woni du'aawuuji seniiɓe ɓeen. Heddii iɓe njima jimol kesol, iɓe mbi'a:
«Aɗa foti e jaɓude dewtere ndeen
de takkitaa takkanɗe uddiraaɗe nde,
sabo a hirsanooma.
E ƴiiƴam maa coottirɗaa ƴuuruɓe
e lenyi fuu e ɗemle fuu e siyiiji yimɓe fuu e laamorɗe fuu
faa ɓe njeydaa e Laamɗo.
10 A waɗii ɓe jeyaaɓe e laamu e almaami'en gollanooɓe Laamɗo meeɗen.
Ɓe laamoto adunaaru.»
11 Caggal ɗuum nji'umi ley holleede, de nanumi daaɗe maleyka'en heewɓe. Iɓe ngaɗa ujunaaje ujunaaje ɗuuɗɗe. Iɓe piilii jooɗorgal ngaal e kulle buurɗe ɗeen e mawɓe ɓeen, 12 iɓe njimira daaɗe toowɗe, iɓe mbi'a:
«Jawgel kirsanoongel ngel
ina foti e heɓude baawɗe e jawdi
e hakkilantaaku e semmbe
e teddeengal e darja e manoore!»
13 Ndeen nanumi tageefo wonngo dow kammu fuu e ko woni dow leydi e ko woni ley leydi e ko woni dow maayo e ko woni e muɓɓen fuu, ina mbi'a:
«Manoore e teddeengal e darja e baawɗe
ngoodanii jooɗiiɗo dow jooɗorgal ngaal oon
e Jawgel ngeel faa abada!»
14 Kulle nay buurɗe ɗeen njaabii:
—Aamiina.
Mawɓe ɓeen du, kippii e leydi, cujidi.