6
Goonɗinɓe wonɓe e maccungaaku fuu, ndaara joomiraaɓe muɓɓen wo fotuɓe e teddeengal kiɓɓungal, taa innde Laamɗo e tindinooje diina fuu mbonkee. Jogiiɓe joomiiwo goonɗinɗo fuu, taa njawa mo saabe wo o sakiike. Ammaa ɓe ɓeyda ngollande mo e tinnaare, sabo keɓoowo nafaa oon wo goonɗinɗo, wo korsuɗo. Paaminaa kulle ɗeen, mbaajoɗaa ɗe.
Haala jannde fewreere e muuyugol jawdi
Si goɗɗo ina waajoo ko hawraay e jannde men ndeen, de salii haala Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu celluka kawrooha e kulol Laamɗo fu, oon wo mawninkiniiɗo mo anndaa fay huunde. Wo o cuunaaɗo kalala dow jannde diina, jiɗɗo jeddi tan. Ɗuum fuu ina wadda haasidaaku* e kalala e mbonka e sikkitaare bonnde. Iɗum wadda dukooji ɗi ngalaa keerol hakkunde yimɓe ɓe hakkillooji bonɗi. Yimɓe ɓeen ngaldaa e goonga. Iɓe cikka kulol Laamɗo ina hokka jawdi. Goonga, kulol Laamɗo wo jawdi mawndi, si neɗɗo hennyitorake ko jogii. Goonga ni, fay huunde en ngardaay e adunaaru ndu. En mbaawaa dillidinde e fay huunde du. Ndelle, si en keɓii nyaamdu e koltal tan, ɗum heƴan en. Ammaa yiɗuɓe jawdi sanne ɓeen jarribete. Ɓe caaman e ley tuugol, e ley muuyɗe keewɗe laaliiɗe majjinooje, joolooje yimɓe e ley halkere mawnde. 10 Sabo yidde jawdi woni ɗaɗol bonandaaji fuu. Ko woɓɓe pooɗanii jawdi ɗuum majjinii ɗum'en laawol goonɗinal, ngaddanii ko'e muɓɓen torraaji keewɗi.
Haala haybude ko yamiraa
11 Aan neɗɗo Laamɗo kaa, doggu, mboɗɗoɗaa kulle ɗeen. Piloɗaa fonnditaare e kulol Laamɗo e goonɗinal e njinngu e munyal e leeƴinkinaare. 12 Ndurwaa ley durwo nafoowo, ndaraniingo goonɗinal ngoon. Tiigoɗaa nguurndam nduumiiɗam ɗam noddiraɗaa. Wo saabe majjam du ceedaniɗaa Almasiihu no wooɗiri yeeso yimɓe heewɓe. 13 Yeeso Laamɗo buurnoowo huunde fuu, e yeeso Iisaa Almasiihu ceediiɗo no wooɗiri yeeso Pontiyu Pilaatu oon, miɗo yamire: 14 tinnoɗaa e ko njamiraɗaa ɗuum tawa tuundi e feloore fuu walaa, faa nyannde nde Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu ɓangata. 15 O ɓangowan ley wakkati mo Laamɗo darni.
Oon woni Jom barke, kam tan laamu woodani.
Wo kaananke kaanankooɓe, Joomiraaɗo joomiraaɓe.
16 Kam tan woni keddotooɗo,
gonɗo ley annoora mo fay gooto waawaa ɓadaade.
Neɗɗo fay gooto yi'aay ɗum, waawaa yi'ude ɗum du.
Teddeengal e baawɗe duumiiɗe ngoodan mo. Aamiina.
Baynundural
17 Njamiraa joomiraaɓe jawdi e adunaaru ndu taa mawninkinoo, taa njowa jikke muɓɓen e jawdi ndi hoolnaaki. Ammaa ɓe njowa jikke maɓɓe e Laamɗo kokkoowo en huunde fuu faa heewa faa ceyoroɗen ɗum. 18 Sey ɓe ngolla ko wooɗi, ɓe keewa golleeji lobbi no jawdi maɓɓe heewiri noon. Ɓe laatoo moƴƴuɓe, yardiiɓe wallirde woɓɓe e jawdi maɓɓe. 19 Noon ɓe ndesiranta ko'e maɓɓe jawdi ko waroyta, faa ɓe keɓa nguurndam goongalajam ɗaam.
20 Timote, tinnoɗaa e ko kalfinaɗaa ɗuum. Mboɗɗoɗaa haalaaji ɓoli luttuɗi kulol Laamɗo, kam e miilooji bi'eteeɗi wo anndal de nganaa. 21 Woɓɓe na mbiitoo wo jom'en anndal ngaal, faa njoppi goonɗinal.
Hinney Laamɗo wondu e mooɗon.
* 6:4 Maanaa haasidaaku ɗo wo nganyaandi ƴuurundi e yiɗande hoorem tan. Joomum yiɗaa goɗɗo heɓa.