9
Aposolomate avevezaha a netá
Neza nagá makokú minamuve. Nénisi vegenalitini megusa minamuve. Nénisi nene aposolo nomive liki nilahe. Nénisi nene Guivahanima ánigamuhe. Hozanémini gihiláa Guivahanímini nasahilikú utó oaká noimó nene lekelisi nene lá isá amahe. Nénisi nene vegená lugáatini aposolo minamugoma, aposolo hozanémini gihiláa Ómasímini lusaló utó amoláa nene lekelisi nianazo, lekelí aposolo lamaná nouve.
Aposolo hoza aleaká nou mogonánemú loká iaká nia vegená nene gakó imane ale viligoko láa loko lo kemeaká nouve. Aposolo lugáa keza lekelitokatí nosánetá zahí nagamí aliki niki minikago, lelikumú nene namitáive liki li hukilitatahe. Pitá itó Guivahanímini agunamotamolagi itó aposolo lugáa keza venáinigi monó hozaló nivago nosánetá kimiaká niave. Lá niago leza áminámini okogó venategi monó hozaló vitíinazo, nosánetá mosilitatamó nene etatihe, olile. Nezagi Panapasiki lezagó ligizanitunú hoza aleaká nousimó nene ali ahulatáive liki gili limitamó nene etamitihe. Gililo. Pilisí ve keza lova hizita netá kezáini moníinitunú meina hiziaká niahe. Itó ve makolímo hoza aleko zuhá itimó nene omolokiko aleko namitihe. Itó ve makolímo pulumaká iza gizapa onoitotí keí aminí namitihe. Gakó láa loko nolumó nene imane mikasiuka vegenalitini gakó nolumóza, monó gotolaú gakó makó ámináminoko utó noive. * Mosé lo hukoko li gakó makó láa loko lonoimóma neve:
Pulumaká nenémo hoza alegetoko méniha gihisi nanogo noikoma géneka loko agepa viseletamo.
Loko Ómasímo limó nene pulumakakumukó lamive. 10 Vegená lelikumuki lo moloko limóma neve. Hozagaza aliaká niamó nenete gihila utó iko natune liki kagata losi gelemake, zuhaina iaká niamó nene etokave. 11  * Leza nene lekelitoka likigikámini netá gihila nene zuhá oaká unitó meinaváa lekelitokatí lugupémini netá alitunikumú gilikago gena okahe. 12 Lugáa keza lekelitokatí moni henokanoni aliaká niamó nenémo etokamó nenazo, lamaná lezagi nene áminámini oko lekelitokatí alitunimó etative.
Lá onoimóza, leza apí oko hoza alunikutí emane lugupémini netá alemuháma neve. Kilistoni gakó lamanalímini gapo hize lí omikatune loko lekelitokatí moni henoni alitave liki gili liminamóza, lá amunike ahulokunike gena aleko mohona oaká noune.
Pauló meina nomi hoza aleko minamó nenémo gonanalivagi utó imó
13  * Monó zavusave napagú hoza alemoláa keza monó zavusavegú Ómasímini avogisaló milita nosakutí niaká niave. Itó ló lónogó iake Ómasi guguni gizi amiaká nia ve keza vegenalite Ómasímini avogisaló milita netakutí ali nímaní iaká niave. Nenéa lekeza gilisá amahe. 14  * Itó monó gakó lole ale ve leza ámina gakó giliaká nia vegenakutí lugupémini lukesava alitave loko Guivahanímo lo hukoletonoimóma neve.
15 Lá onoimóza, nénisi ámina vililita gapoló vosá amuve. Itó lekeza nene ámina suni alinitatave loko gelekuke luhuva imane gizamuve. Itó ve makolímo nene neza hagitana oko monó lo lekemeaká noukumú nogoliza vizeko nugupe ale oteaká noumó nene aleko lemekative loko nenemú gulugo gena okanazo, heleaká netalímo není alitihe loko nenemú gulugo, vávani noive. 16 Gakó lamaná lo hutilí oaká nouve. Lá noumóza, ámina hozaváa nene není numupiló molonoimóma nenazo, nenemú nugupe aleko iteko sigaga loko litomó ma lamaná aminogo ive. Izesuni gakó lamaná lo hutilí amulina, nagataló nagataló igo minuline. 17 Hoza nene nezáne nagata geleko ale utó oko alulina nene, minoko meinaváa alulinamóza, nezáne nagata geleko alemumóma nenazo, mogonáa lá oko neve. Ámina hoza nene Ómasímo nemekago numupiló itekago aleaká nouve. 18 Nenemú meinaváa aleaká noumó nene lá oko neve. Neza monó hozaló novuke, Izesuni gakó lamanáma meinaváa nomimó vegená lo keme keme oaká nouve. Lá uke gakó lamaná loaká nenémini meinaváa lugupémini lukesaváa alitave liki linamó nene ale ahuloaká nouve.
Pauló eza haitopaitó vegenalitini gelekeléini minamó
19 Neza vegená makolitini megusáini minamumóza, vegená mukí nene Kilistotoka kelémo molatove loko gopa mukí vegenalitini gelekeléini loló oko nouve. 20 Zuta vegená Kilistotoka kelémo molatove loko kezagi makó minunike, Zuta vetini kemetameki loló oaká nouve. Itó nezánemú Mosé lo hukoko li gakolímini nagakú minamumóza, lo hukoko li gakolímini agizakú nia vegená nene Kilistotoka kelémo molatove loko keitoka minuke, ámina lo hukoko li gakotó gelekelé izegipa nemetamenigi loló oaká nouve. 21 Itó Zuta vegená minamamoláa keza Mosé lo hukoko li gakó minami vegenaki makó minunike Kilistotoka kelémo molatove loko Mosé lo hukoko li gakó minami nemetameki loló oaká nouve. Nene Ómasímini avogisaló eza lo mola gakó nomive lukopa, neza Kilistó lo mola gakó gele aleaká noumole. 22 Itó vegená monó kigika amimoláa Kilistotoka kelémo molatove loko ve nenémináagi makó minunike vegená monó kigika amimoláa kemetameki loló oaká nouve. Lugáate latila inigi niago, némini manámini oloko vinake Ómasímo lugáa kugutó vizitive loko haitopaitó vegenatoka minuke, haitopaitó kemetameki loló oaká nouve. 23 Mukí netá nene hanuva Izesuni gakó lamaná utó oloko vitive loko loló oaká nouve. Lá nouke Ómasímo nónohá nozeketoko nezagi nónohá zenetative loko aleaká nouve.
Amuza moloko gonanalisi netá alitune
24 Lekeza láa liki gilisá amahe. Zohí oaká apató nene izegipa keza mukitó ololu liaká niamóza, netala nene hámakolímo goí oko vo anitike aleaká noive. Lekeza ámina iki Ómasilokatí gonanalisitini alitune liki ololu lilo. 25 Lesis ita izegipa keza amuza molatune liki apínapí iki haitopaitó avevezaha iaká niave. Keza gonanalisi netá ha netakumú nenémini iaká niamóza, leza nene gonanalisi netá alévoleláamú nenémini itune. 26 Nezánegi nene ololu loaká noumó nene anosa netá alitove loko ánigo hee lo minuke ololu loaká nouve. Itó neza hoza alumó nene ale satosá amuve. 27 Neza vegená nene monó lo keme keme oko minoko nezáne latila okatove loko nugupéne aleko lemeko nigikámo lititó ámegetative loko gizapaváa minoaká nouve.
* 9:9 Gapo 25:4; 1 Tim 5:18 * 9:11 Lom 15:27 * 9:13 Gapo 18:1 * 9:14 Mat 10:10; Luk 10:7