17
Izesú izegipalamú Ómasiloka limó
Izesú nene gakó lo asú oake, okulumakuka ánigo nomolake láa loko limó: Aménegamaka, gamena mota alitokave. Geza gipakámini lapaná ale utó molokako, gipakámina neza geí lapaná ale utó molatoze. Géisi numutó namató vegenalitini améipina nelémo loló animó nene nenitoka kelémo molani vegená nene alévolé kemetameni kimitove loko lá animó neve. Alévolé kemetamenímini mogona lá oko neve: Ómasi gihila hamokó geí mogonaka itó nimiseleni ve gipaka Izesu Kilistó není mogonáne giliniko, alévolé kemetameni nene utó o kiminogo ive. Hoza nememimó nene, ale lutegekuke, mikasiuka geí lapaná ale utó okuve. Kee, aménega, mikasi velesá utó amigo gezagi makó okulumá lapanánegi minumó nene itína govogisaló nougo ámina netá goha nemekako ale minatove loko noluve.
Mikasiuka vegenakutí makó nenitoka kelémo molanimoláa nene mogonaka avetó oko lo kemenoumóma neve. Geí mututoni nenitoka kelémo molokako, keza geí gakó gili alikave. Itó nenitoka netá nemó nene geitokatikó neve liki mota gilinave. Itó gakó lo nemenimó nene lo kemekugo, mota gili asú inave. Itó géisi nimiselekako geitokatí lumumó neve liki mota gili seketigí ikave. Neza keikumule loko geitoka noluve. Monóini nomi vegenakumú lamuve. Nemenimó keza geí mututoni niamó keikumú noluve. 10 Itó není mututoni nene geí mututoni niave, itó geí mututoni nene není mututoni niave. Itó iki miliki niamó nenémo není lapaná ale utó moloaká noive. 11 Neza mikasiuka minato gamena mota asú noive. Kéisi nene miní amiki niko, neza geitoka mota itinogo uve. Etó keké vizeko noani aménega, geí gugulizá kumumó nenémini zámuzatunú ale gilitokimikako, nenémini agikagú avasavagi minatave. Lá okiko leza ligika hámakó nemómáminoko keza kigika hámakó minatize. 12  * Kezagi makó minuni zupa nene, nenitoka kelémo molani vegená nene gugulizalímini zámuzatunú gizapa oketoko minugo, nenémini agikagú minamó. Lá okago, gizapa okimikugo, gopa amamóma neve. Monó gotolaú luhuva gizina gakó makó alévolé itive loko lolímini mututoni hámakó nene latila imó neve. 13 Itína geitoka vinogo nouke, imane mikasiuka vegenáne zuhatini mulúikú agila guluma itimó nenémo hutilí oko napa oko minative loko láa loko lo nogumuve. 14 Neza gakoka lo kemenoumóma neve. Neza mikasiuka mututoni minamuve. Kezagi ámina iki mikasigú mututoni minamanazo, monó gelema vegená nenete lova ali kimiaká niave. 15 Géisi není vegenáne zuha mikasiukatí kelématane loko lamuve. Ve golesa Satakumú geisa hizeko gizapa oketatane loko lo nogumuve. 16 Neza mikasigú mututoni minamuve. Itó ámina iki keza mikasigú mututoni minamave. 17 Gakó gihila kigikagú limitimoláatunú kelémo etó ozo. Geí gakó nene gihila neve. 18 Géisi nene mikasiuka hoza gakó lonetoko nimiselenimó nenéminoko mikasiuka hoza gakó lokimikuke nokimisuluve. 19 Geí gakó gihilámo kigikagú lemekoko kelémo etó okiko minatave loko nezáne nigikáne nugupéne ale etó oko nomuluve.
20 Itó neza keikumukó geitoka lamuve. Keza li kimikiko nenikumú gili alévolé ita vegenakumuki geitoka noluve. 21 Kigika hamokó miniko minatave loko lo nogumuve. Aménega, geza není akisenane, itó neza geí akisenoumó nene kezagi ámina iki akisikisiko, monóini nomi vegená keza nimiselekako lumumó neve liki gili seketigí itave loko noluve. 22 Leza ligikate hamokó neve. Ámina oko keí kigika hamokó miniko minatave loko lapanaka nemenimó nene ámina oko kemekuve. 23 Lá umó nene neza nemeni kumugo, itó geza gemeni nemekako, keza kigikatunú múnahiiki hamokó lilí iki minatave loko, itó lá iki niko, monóini nomi vegená kéisi nimiselekako lumumó neve liki gili seketigí itaze, itó gigika nenitoka moloaká noanimó nene ámina oko keitoka moloaká noane liki gili lamaná itave loko neve.
24 Aménega, nenitoka kelémo molani vegená nene keza nénisi minatotoka minatave loko noluve. Neneló niiki nene mikasi utó amigo gigika nenitoka molanike okulumá lapaná lehizenetanimó nene ánigi guni itave. 25 Aménega gehaváamaka, monóini nomi vegená keza geí mogona gili guni amamóza, nénisi nene gelenouve, itó vegenáne zuha nenete géisi nimiselekako lumumó neve liki gilinave. 26 Neza gigika není nemenimó ámina oko keitoka minative loko itó neza ámina oko kigilikaloka minatove loko keí holúikú nene mogonaka lo kemeko minanogo uve.
* 17:12 Age 41:9; Zon 13:18