8
Moko mogonaló noigo ániga vená
Ikago, Izesú nene Olivi agokaú itimó.
Akiake gó lokago, ho sikí noligo, monó zagusavegú goha iteko noigo, vegená mukí áisi noitoka alegesá ikago, mitó minake monó apí o kimimó. Lainim-noketago, monó mogona apí ikimiaká a vegi Palisaio monó vegi keza vená makó moko mogonaló noigo ánigiake Izesutoka alímiki viki alími holukú miliake láa liki lamó: Tisalemaka, imane vená mokoló noigo ánigokunike alémoko nounimó lae. * Itó Mosé eza lo hukoko li gakokú vená nenémináa gehanitunú kipili ahulalo loko loletonoimóma nenazo, géisi nanave loko nogelene. Liki lamó nene gakó lo gopa itihe liki gimivagú miliki lamó. Gakó nana oko litihe gelekinake neneló alémo moloko lokinake goní otatune liki agoka viziki lamó. Likago, Izesú gupá zeake mikasiló nene agizanitunú luhuva gizamó. Nogizago, keza loká imiake goha loká itago, oteake láa loko lo kimimó: Lekelitokatí ve makó lihimavala nomiti vémo apí oko gehanitunú apelekiko apililo. Loko loake, goha gupá zeake mikasiló agizanitunú luhuva makó gizamó. Nogizago gakola giliake, améipo ale goí oko vokago, hamopamó viká viká iki vi asú amó. Vikago, ámina venáma Izesuni amatoka noigo, 10 Izesú okena oko gonú napilike loká otake vená geza gilímiki a vegená hitoka vave. Makolímo lihimakamú goní ogetamihe. 11 Loko lokago, vená nenémo Guivahanínemaka, lá amave. Loko lokago, Izesú limó: Nezagi ámina oko lihimakamú goní ogetamuve. Nenemú voko lihima netá goha alemo, loko lo amimó.]
Izesú numutó namató vegenalitini liví noive
12  * Alika Izesú eza vegená nene gakó miní ameko láa loko lo kimimó: Neza mikasiuka vegená lekelí liví nouve. Makó není némegetata vegená keza límugusi gapogú viki minaminigave. Alévolé lapaná aliiki minanigave. 13  * Loko lokago, Palisaio monó ve keza láa liki li amemó: Gezaka mogonaka lo utó moloko lanimó nene leza gelekuko gihila nomive. 14 Liki likago, Izesú láa loko lo kimimó: Nezánéne mogonáne lo utó mulumó nene, neza hitokatí umó itó hitoka vitohe nenémini mogonáa gelenouke, gakó nolumó nene gihiláa neve. Lekelisi nene nemú manamú makó gilisá amave. 15 Lekeza ha vegenalite lotuva ligiaká niató liaká niave. Neza mogonataganamú lotuva legeko hozaváa itína alemumóza, 16 neza mogonatagana lotuva legeko alulina nene nezánegó alitomoláa oko minamiline. Nimisili ve améneho nelémo vatí oaká noinazo, alitomoláa oko nene lotuva legeko hozaváa alitomó nene gihiláa zinogo ive. 17 Mosé lo hukoko li gakokutí láa loko nemóma neve: Ve lositalitosa ve makolímini mogona li utó iki litái gakó nene hamó gapoló vokikoma lasi gakó nene gihiláa neve loko litune. 18 Nezáne mogonáne nolugo, nimisili ve améneho nene ámina oko lo utó molonimiaká noive. 19 Loko lokago, keza loká itiki amekaho hí noive liki likago, eza láa loko lo kimimó: Lekeza není mogona gili guni amake aménehinigi mogona gili guni amave. Lekeza není mogona gelelina, aménehini mogonagi ámina iki gili guni aline. 20 Loko Izesú limó nene eza monó zagusavegú moni miliaká a pokisi mina agilikaloka minake, monó lainim-oketoko ámina gakó limóza, gamenaváa alitamigo ve makolímo oko nagá numukú alémo molamimó neve.
Nénisi voko minatotoka ma aminigave
21 Izesú miní ameko láa loko lo kimimó: Neza ahulolikimikinake vokugo, lekeza vitagá iiki lihimatinigi ha miniko hilinigave. Lá iki hiliiki nénisi voko minatotoka ma aminigave. 22 Loko lokago, Zuta vetini monó gizapa vete neza voko minatotoka ma aminigave loko limó nene nanamú live. Ezáa agupe ale golesa oko hilinogo lihe. 23 Liki likago, eza láa loko lo kimimó: Lekelisi nene amunalokatí niave. Nénisi veletokatí nouve. Lekeza mikasiukatí niamóza, neza mikasiukatí minamuve. 24 Lá onoimó nenazo, neza nenemú lihimatinigi ha miniko hilinigave loko lo lekemekuve. Neza imane minoko mogonáne lo nolukumumóza, lekeza Ómasilokatí lemeni ve noane liki gili alévolé amitamó nene, lihimatinigi ha miniko hilinigave. 25 Loko lokago, loká itiki Olo, éahoma noane. Liki likago, Izesú láa loko lo kimimó: Apí oko mikasiuka lumutotí lo lekeme-loko voaká noumó lae. 26 Neza lekelí lihima gakó mukí alenoumóza, nimisili vémini gakó imane lo utó moloko lo lekemeaká nouve. 27 Loko amelahikumú láa loko lo kemekago, keza gili hee lamamó. 28 Nenemú Izesú miní ameko láa loko lo kimimó: Lekeza okulumakutí lumu ve gihila není nene zaló nilími otiiki, lo lekemeaká noumómámini oko noive liki gili guni inigave. Itó nezáne nagata geleko alemuke, améneho lo nimitokó loaká noive liki gili guni inigave. 29 Nimisili ve eza nezagi makó noive. Neza gamena gamena netá matá oko moloko ukumú amu helekago, ma ahulonetosá amive. 30 Loko lokago, vegená mukilite Ómasilokatí limi ve noive liki aikumú gili alévolé amó.
Gakó gihiláa nenémo gologí oletanogo ive
31 Zuta ve gili alévolé iminamoláa nene Izesú láa loko lo kimimó: Lekeza není gakotokó minatamó nene, není izegipáne gihila minanigave. 32 Lá iiki gakó gihiláa gili guni ikiko, ámina gakolímo nagakutí gologí olikimikiko, vatí iki minatave. 33  * Loko lokago, makolite láa liki li amemó: Leza Avalahani agapilamola nouko makolímo ezáa gopoguna lelémo molosá aminazo, geza gologí olimikako, vatí oko minatune loko nolape.
34 Liki likago, Izesú láa loko lo kimimó: Neza lamaná lo likimitoze, gililo. Makó keza lihima netá aliki minatamó nene lihima netalímini gopogu izegipa minanigave. 35 Gopogunate gizapa véinímini numukú miniki aliki aminigave. Gipalámogó nene amelahini numukú mino lúaló moloko minanogo ive. 36 Nenemú Ómasímini gipala áisi gologí olikimikiko, lekeza lamaná nagakutí gologí olikimikiko minanigave. 37 Lekeza Avalahani agapilamola niave loko mota gelenoumóza, gakónémo likigikagú minamigo, nepele hilitune liki liaká niave. 38 Neza aménehini amatoka minuke ánigonou netakumukó loaká nouve. Lekeza nene lekezatini ametipitokatí ánigiki gele netakó lilí iaká niave. 39 Loko lokago, ameteho nene Avalahá noinae. Liki likago Izesú láa loko lo kimimó: Lekeza Avalahani agapilamola minalina, aí avevezahaló iki miliki minaline. 40 Ómasilokatí gakó gihiláa gulumó nene lo lekemenoumóza, nepele hilitune liki liaká niave. Avalahá nenémini osá amimole. 41 Lekelisi nene ametipo imó imó nene iaká niave. Loko lokago, leza gapoló izegipa minamune. Ómasi nene ameteho hamokóma noive. 42 Liki likago, Izesú láa loko lo kimimó: Neza Ómasi minutotí vegená nemetamenigi loló okuke lemenouve. Neza nagata geleko lumumó negopa, Ómasímo nimiselekago noumó nenazo, ametipo nene Ómasi minalina, likigika nenitoka milaline. 43 Není gakó nana okago gili vevesamave. Neza gakó nolugo gena likivisekago gilisá amamó, nenemú. 44 Lekelisi ametipo Satá amu hiliti netá alitune liki giliaká niave. Áisi gozapá nene kepelenó kepelenó oko mino-loko noave. Agikagú gakó gihila nomigo, amegesa ameaká noive. Soza gakolímini amelaho eza soza saza gakó nene nosánetala loló okago, áminaló gelekelela minoaká noive. 45 Nénisi nene gakó gihiláa lo lekemeaká noumóza, lekelisi nene gili ahuliaká niave. 46 Lekelitokatí makolímo není lihima ma lo utó okiko alévolé itihe. Neza gakó gihiláa lo lekemeaká noumó nenazo, nanamú gili alisá amave. 47 Makó keza Ómasímini gipa minatatite Ómasímini gakó gilinigave. Lekeza Ómasímini izegipala minamake, aí gakó gili ahuliaká niave.
Avalahá utó oko minamigo Izesú minamó nominave
48 Loko lokago, monó gizapa ve keza láa liki li amemó: Geza Samalia numuká ve matuka gopa okago nolape loko gelekunike gakó lamaná loaká noune. 49 Liki likago, Izesú láa loko lo kimimó: Neza matúne gopa okago lamuve. Aménehini ale napa oko loaká nouve. Lekelisi nene není aliki mumusopa ziaká niave. 50 Neza nugulizá vitive loko losá amuve. Nene aménehini hoza neve. Áisi nene gakó lo hukoaká ve nenémo vegenalitini mogonataganáinimú lo hukanogo ive. 51 Neza gakó lamaná lo likimitoze, gililo. Makó keza není gakó gili alitamó nene kigikáa ma heleminogo ive. 52 Loko lokago, Zuta vete láa liki li amemó: Matuka lamaná gopa okave. Avalahá gozapá helekamóma neve. Itó Ómasímini agepagutí gakó liaká a ve keza ámina iki hilikamóza, makó keza není gakó gili alitamó nene kigikáa ma heleminogo ive loko nolape. 53 Avoteho Avalahá iteko mina ve helekamóma neve. Géisi Avalahani aviliginogo nolape. Itó Ómasímini agepagutí gakó liaká a ve keza ámina iki hilikave. Geza hí ve suka loko gugupe aleko noitene. 54 Liki likago, Izesú láa loko lo kimimó: Nezáne nugupe aleko ititomó nene etaminogo ive. Améneho Ómasileve liki liaká nia ve áisi nene nelémo napa oaká noive. 55 Lekeza aikumú gili vevesisá amave. Nezáne nene aikumú gelenouve. Aikumú gelemuve loko lulina nene, lekelikitana oko sozaló ve minulinamóza, lá oko nomive. Amenehikumú gelenouke gakoláa gele aleaká nouve. 56 Avotipo Avalahá neza mikasiuka lumu gamena nene vamotoka ánigoake, agoliza vizeko minamóma neve. 57 Loko lokago, ámina gizapa ve keza li amiki geí kilisimasi 50-a vaminazo Avalahani ma ánigonape. 58 Liki likago, Izesú láa loko lo kimimó: Neza lamaná lo likimitoze, gililo. Avalahá nene utó onamigo, minumó nominuve. 59 Loko lokago, gehani aliake apili hilinigi ago, Izesú nene unamaha oake monó zagusavegutí lemeko vimó.
* 8:5 Liv 20:10; Gapo 22:22-24 * 8:12 Mat 5:12; Zon 9:5 * 8:13 Zon 5:31 * 8:33 Mat 3:9; Luk 3:8