Pilipi Vegenalitini Luhuva Pauló Gizo Kimimó
1
Pilipi vegená nónohá kimike gizo kimi gakó
* Neza Paulona itó Timotiki makó nousike Izesu Kilistoni gelekeleláa leza Pilipi numutoka vegená Izesu Kilistokumú gili alévolé iake Ómasímini vegenala zuha lilí ina vegená itó pastoligi itó monolímini gelekelé vegi lekelí pepa imane luhuva gizo nolukumuve. Ómasi ameteho itó Guivahani Izesu Kilistó aitokatí nasahilí itó hulu lekelitoka minoloko voko minino.
Pilipi vegenakumú Ómasiloka limó
Neza lekelikumú gele-loko novuke Ómasine agepoka loaká nouve. 4-5 Lekeza Izesuni gakó lamaná ganá apí iki giliake áminasitó monó hoza aleloko vutó itó itínasa nalutó nene nilími vatí iaká niakumú guluke lekelikumú Ómasiloka loaká noumó nene mulúnegú lamaná geleko Guivahani agepoka lomiaká nouve. Itó hozaváa lamaná likigikagú apí i ve Ómasímo aleloko voko ale nolutigiko Izesu Kilistó anititi gamenaváa alitanogo ive loko gele seketigí oko nene gelenouve. Neza imaneloka nagá numukú nougo itó gakó lamanakumule loko gakó hoza aleko hize lé oko nalugo lekezagi nezagi Ómasímini nasahilí izá moloko ale minoaká nounikumú lekeza nigikagú minamóma nenazo, neza lekelí mukikumú nagata gele lekemeaká noumó nene lamaná onoive. Izesu Kilistó eza agika lemeaká noimómámini agikagú minuke neza lekelikumú milumavatini geleaká noumó nene Ómasímo giligo lamaná noluve. Itó likigika kimitatímo itó netá mogonamú geleakatinímo itó giliki ali guni iakatinímo napa oloko vitive loko numuna loaká nouve. 10 Itó lá okiko netá gohaláa ánigiki miliki ikiko Izesu Kilistó anititi gamenaló likigika gizopa lo miniko lihima nomitimó miniki 11 Izesu Kilistoni ali gikitiki aliniko áisi nene hize lé oleketiko, hehe liki minatamó nenémini gihiláa itó minumunáa ali utó milikiko Ómasímini luhuva lapanala utó o lamaná oko minative loko Ómasiloka loaká nouve.
Kilistó nenémo minoko alekóne loló okave
12 Nigivénegita, gili gopa ikatave loko lo likimitoze. Neza netá golesa utó o nimimó nenémo Izesuni gakó lamanalímini gapo hize lí itigopa, vo guni oko vo alitive loko utó imóma neve. 13  * Neza Kilistokumule loko nagá numukú nou gakolímo imaneloka agulizaki ve napámini pilisi ve itó vegená lugáa keí kagataló holo asú onoive. 14 Itó nagá numukú noumómave liki imanelokatí ligive lagave lugáa keza Guivahanimú giliake vávani ake Ómasímini gakó kelegesá legemigo li utó iaká niave.
15-17 Lugáa Kilistoni monoláa nene eza avilegekago eza avilegekago iki liaká niave. Keza sozagi pevisá ziki nené nemekugú niake kezáini kugulizáini aliliki itinigi Kilistoni agulizá liaká niamó nene nagá numukú nominumómámini amupiló miluma hoza niminigi lá iaká niave. Itó lugáa nenete mulúikú lamaná giliki aí gakó liaká niave. Keza nene Ómasímo imaneloka minoko Izesuni gakó lamaná hize lé itane loko loake nelémo molamó neve liki giliake kigika nimiake lá iaká niave. 18 Itó némini manáminoko monó nene soza kigikagutí itimoki itó kigika lamanakutí ali miliki litamó nenemú lova sava amitune. Hanuva Kilistoni gakolámo hutilí oaká noikumú mulúnegú lamaná noguluve.
19 Itó lekeza nenikumú numuna liaká hoza alikiko itó Izesu Kilistoni Sikalahulímo nelémo vatí iko nagá numukutí gologí initatave. Mulúnegú láa loko gelekuke lamaná gelekogó minanogo uve. 20 Itó minoakakumupe itó heleakakumupe nigika vávani ominiko nugupe nigikagi Kilistoni lehizemikugo nenémo guhekaheláa loló itive loko oloko voko minumóma neve. Itó lá oloko voko minatove loko novoza heleaká netá nene ma ale utó molaminake gele lamaná okoko nigikatunú nagata losi gelemoko ageva oko minanogo uve. 21 Kilistó nenémo minoko aleko netáne loló okave. Itó heleaká nenémo iteko mina netá ale utó molonetanogo ive. 22 Itó mikasiuka miní ameko minatomó nenémo není hozámini gihiláa goha ale utó molanogo ive. Nenemú nana netakumú vávani itohe lokuke nagatagú losi pasi onoive. 23 Neza makokumupe makokumupe niviseaká noive. Mikasi ahulokinake Kilistoni ale utó molokinake áisigi minoakakumú laga nivisekago nenémo nene netá iteko neve. 24 Itó lekeza siheleni minikatave loko lekelikumule loko mikasiuka goha miní ameko minokugo lamaná itize. 25 Itó nenemú nene gele seketigí oko gelenoumó nenazo, neza heleminake lekezagi mininake lekelémo vatí ugo lekelí gele alévolé oakatini itó mulutikú agila guluma noimó nenémo napa oloko vitize. 26 Itó lekelitoka goha voko minugo nenikumule liki Izesu Kilistoni geké limiaká niatita gohagi miní amiki geké litatave loko gelenouve.
27 Lá onoimóza, likigika mili hamó iiki múnahiki miniki gakola lamanalámini hozaváa alévolé iki naliko gihiláa ali utó nimiliko lekelitoka vinake ánigatove, itó hotó mininake gakotinía gilitove loko lekeza iki miliki itamó nenémo Kilistoni gakó lamaná nenémini avevezahaló minino. 28 Gala velinimú lekelegesá ma legemiko alévolé iki miniki zámuzatini golosasa gemino. Ómasímo ámina anosa kelepizekiko keza simá noakalímini mogona ali utó inigave. Itó Ómasímo lukugutó vizitimó nenémini mogona ali utó inigave. 29 Lekeza Kilistokumú gili alévolé itave lokogó nomive. Aikumule liki miluma maluma netalímini amupiló minatave loko monéna gele lekemeneimóma neve. 30  * Itó neza monokumule loko lovagú alévolé hoza gozapá nalugo ániginamóma neve. Itó itínasa nene nalugo gakóne giliaká niave. Itó monokumule liki ámina lovagú alévolé hoza lekezagi áminámini iki aliaká niave.
* 1:1 Apo 16:12 * 1:13 Apo 28:30 * 1:30 Apo 16:19-40