16
Vegená mukí geké loketamó
Vená ligiveteho Piopé eza Kenekelea numutoka Izesuni vegenala zuhaloka monó hoza aleaká noi vená áisi vo anitekiko nene, monokú nasahilí itatave loko mogonala hize lé oko noluve. Ómasímini vegenala zuhate alikiko etatimó nenémini iki Guivahanimule liki alími vatí itaze. Ámina vená nenémo nezagi itó vegená lugáagi gelekelé oletoko minamó nenazo, nemú manamú navisiko alími vatí ilo.
* Itó vanago venalago Akuilako Piliskako keza nene Izesu Kilistoni monó hozagú nilími vatí iaká niasive. Keí nene geké noloketuze, li kimilo. Kéisi nene nenikumú kugupe latila inigasimó neve. Lá asimó nene nenikumukó nomive. Numutó namató hetoka vegená Izesuni vegenala zuha miniliki vinamó kezagi keikumú mulúikú lamaná giliki kegepoka liaká niave. Keí numukú monokumú alegesá iaká nia vegenaki geké noloketuze, li kimilo. Asia mikasiuka ganá apí oko Kilistoni vegenala loló i ve Epainetó nigika amenou ve aikumuki geké nolotuze, li amilo. Maliá eza lekelikumú miluma geleko monó hoza alimó. Aí geké nolotuze, li amilo. Atolonikoki Zuniaki Zuta ve není zuha niasi ve kezagi nagá numukú makó minuháma neve. Keikumuki geké noloketuze, li kimilo. Keza aposolo vetini holúikú kugulizaki ve niasive, itó neza hanuva nougo keza goí iki Kilistoni izegipala lilí asimóma neve. Monokú noi ve Apiliatoni geké nolotuve. Nigika aitoka neze, li amilo. Kilistoni hozagú nelémo vatí i ve Ulupanó itó nigika amenou ve Sitaké keikumú geké noloketuze, li kimilo. 10 Kilistó mogonalamú giligo lamaná i ve Apeleni geké nolotuze, li amilo. Alistopuloni numukú nia vegenakumú geké noloketuze, li kimilo. 11 Zuta ve nigivéneho Helotió itó Nalisisoni gelekelé vegenala keza Guivahanímini vegenala zuha monokú nia vegenakumú geké noloketuze, li kimilo. 12 Vená lositá Tilipaenaki Tiliposaki keza Guivahanímini hoza napa aliaká niasive. Itó Peasí áminámini oko Guivahanimú miluma hoza aleaká igo nigika nagata aitoka neve. Keikumú geké noloketuze, lo kimilo. 13  * Lupú eza Guivahanímini vegenala zuhagutí iteko mina ve, itó izolaho nelémo vatí ike izóneho loló imó. Keikumú geké noloketuze, li kimilo. 14 Asikilitó itó Pilegon itó Helemé itó Patopá itó Helemá kezagi kigivéikinigi geké napa noloketuze, li kimilo. 15 Pilologoki venala Zuliaki itó Neleó itó atolaho Olipá itó monokú ve vená mukí kezagi makó niamó keikumuki geké noloketuze, li kimilo. 16 Lekeza nene monokú eza aputá viziko eza aputá viziko iki minalo. Kilistoni vegenala zuha numutó namató mini-liki vinamó nenete geketini nilave.
Gakó loketo asú imó
17 Nigivénegita, lekelémo mómoká uke lakagata aleko láa loko noluve. Likilími gopa napa iaká nia vegenakumú gizapa ilo. Keza hizi hoú lita gakó ali utó iki monokú vita gapo hizi lí iake monó lainim-oleketunimó nene pelevesava ziaká niamó nenazo, lekemegesa kimilo. 18 Vegená nenémináa nenete Guivahanite Kilistoni gelekelé itamake, kezáini kugupémo amu hili netá gelekelé nitake, kigika kagata gopa i vegená giminikú miliki kilími gopa niago, gakó lamaná nilahe lago, kogoka kagaka viziaká niave. 19 Lekeza monó gili aliaká niamómámini gakoláa numutó namató vokave. Lá okago, neza lekelikumú gelekuke nogoliza novizuve. Lá noumóza, imanémini iki minatave loko noguluve: Netá lamanakumú gili vevesiki gili minalo. Netá golesamú giliko gena ino. 20 Lá itamó nene Ómasi hulu amelaho áisi nene mini hána amiko Satani nene likigisa heumauka zeko lana inogo ive. Guivahanite Izesu Kilistoni nasahilí lekelitoka minino.
21  * Hamó hoza aleaká nousi ve Timotí itó Zuta ve nigivénege Lukió Zasó Sosipaté kezagi geké nililikitave. 22 Neza Teletiona pepa imane Pauló lo neme neme noigo luhuva gizo nolukumu vémina áminagó oko Guivahanímini avogisaló lekelikumú geké nololeketuve. 23-24  * Gaió eza nasahilí onimiaká noigo, nezagi itó Ómasímini vegenala zuhagi aí numukú alegesá oko monó loaká noune. Eza geké nololeketave. Elastó nene kansoletini moniló gizapa oaká ve itó ligiveteho Kuatoki ámináminiki geketini nilasive.
Ómasi agepoka like gizo asú imó
25 Izesu Kilistoni gakó li utó iki li likimiaká niamó, itó Ómasímini asuguná gakola gozapá ká ela halá geloko voko minamó nene hámakó lelegitokó neve. 26 Ámina gakó lamaná Ómasímo nigizakú molamó nene lo utó oko lo nokumuke ligikámini luhusala ale gikitoaká zámuzagi noi amelahinimú lo kemeaká nouve. Lá onoumóza, imane gamenaló Ómasímini agepagutí gakó li utó iaká a vete luhuva giziki Izesukumú lina gakó li utó ikave. Ómasi nene alévolé helisagi noi vémo lo hukonoitó nene numutó namató vegená keza gili alévolé iki Ómasi gili amitave loko ámina monó gatoko lo kemeaká noune. 27 Izesu Kilistó lelémo vatí noiko Ómasi ezáagó gele vevesoko noi ve sigaga sagaga loko agepoka loko mino lúaló moloko minatune. Lamaná.
* 16:3 Apo 18:2 * 16:13 Mak 15:21 * 16:21 Apo 16:1 * 16:23-24 Apo 19:29; 1 Koli 1:14; 2 Tim 4:20