21
Okulumá gosohá itó mikasi gosohá utó itive
* Itó okulumá litahagi itó mikasi litahagi keza viki haha ikasigo itó age nagamí ámina oko voko haha okago okulumá gosohaki mikasi gosohaki ánigumó. * Itó apazá apá Zelusale numuni apá gosohá nene okulumakutí Ómasilokatí nolimigo ánigumó nene ve makotó vená alimi aminigi gonanalisi imikago minamó nenéminoko nego ánigumó. * Itó gonanalivagi siatotí anó lupa sipía makó láa loko gulumó: Ánigalo. Ómasímini numuni apá nene vegenalitini kovogisaló utó noive. Áisi nene holúikú minoko aleko noiko keza vegenala zuha lilí iki minanigave. Ezáa keitoka mino moloko nooko Ómasíini minanogo ive. * Eza kogómula nogoza gilatoketanogo ive. Heleaká itó miluma geleaká itó ive nama oaká itó lagavú geaká nene asú okiko ma goha utó aminogo ive. Litaha netá nenémináa nene voko haha inogo ive, loko limó.
Itó gonanalivagi siató noi vemámo láa loko lo nimimó: Gililo. Neza netá mukí nene gosohá ale utó nomuluve. Loko loake, geza imane netakumú luhuva gizo molozo. Gakó gihila imane lokugo alévolé oakalímini neve. * Loko loake, láa loko lo nimimó: Ale lamaná o asú okuve. Neza goí moloko alika moloko netá apí oaká itó ale lutegeaká amelahina nouve. Makó keza nagamikumú kivisekikoma, nenitokatí alévolé kemetameki minoakalímini nagamí nene hinipinikutí ihiiki niliki viki minatave loko hanuva kiminogo uve. * Makó keza monokú alévolé iliki viki Satani lovaváa aviligitamó nenete netá imane mili alinigave. Itó nénisi nene Ómasíini loló oko nougo, kéisi nene izegipáne lilí iki minanigave. Lá onoimóza, gasovagi netakumú golisi gele vegená itó monó gili ahuliaká nia vegená itó golotuva netá aliaká nia vegená itó kipili hiliaká nia vegená itó mokoló vegená itó gipe lakegusató vegená itó soza ómai netá gupá zi amiaká nia vegená itó soza gakotó vegená mukí nene ámina netá ali miniaká nia vegenalitini numuni apá nene lolagi nagamí ohunagú gihuká gehani ló loko nekú minatave loko lonoimóma neve. Nenémo nene heleaká nampa 2 loló onoive, loko lo nimimó.
Zelusale apá gosohá utó iti gakó
Itó ageló 7 keza lapéinigú vegená mukí kivise asú iti netá 7 vaí okago ali minakutí makolímo nenitoka ake láa loko lo nimimó: Ano Ómasímini sipsip akalevamámini alemo amiti vená gelepizitoze. 10  * Loko lokago, nigikáne ale noviligago agoka napa hána hána makotó nelémoko itike apazá apá Zelusalega nene Ómasilokatí okulumakutí nolimigo nelepizigo ánigumó. 11 Ómasímini gonanalivagi lapaná neneló noigo, ámina apalímini avogisa nenémo gehani meinava iteko minamó agulizá zasipa gehani nenémini oko avogisámo hanato minamó. 12  * Gehani geisa napa hána nene numuni apá ale vigeko mina geisámini gatenía 12-a minamó. Itó gateni hamopamotó nene ageló makó minamó. Itó gatetó nene Isilae vegená mulusi 12 keí kugulizá nene luhuva gizi milikago nego ánigumó. 13 Ho noititoka gateni losive makole itó ezegaloka gateni ámina oko losive makole itó emegaloka gateni ámina oko losive makole itó ho nolimitoka ámina oko gateni losive makole neve. 14 Ámina geisámini lukesaváa nene 12 minomo vonoive. Itó lukesaváa 12 nenémini amupiló Ómasímini sipsip akalevámini aposolo 12 keí kugulizá gizo molokago minomo vimó.
15  * Láa loko lo nimi ageló nenémo hánusaváa makó golitunú lilí ikago ale minamó nene numuni apá itó gatenaváa itó geisaváa molo geleaká hánusa minamó. 16 Ámina apá gohaláa tovoimoláa itó zohota vimoláa nene hamó lelegitokó nego, agelolímo hánusavatunú molo geleko ánigamó nene 2400 kilomita nego ánigamó. Itó tovoimoláa itó zohota vimoláa itó hána itimoláa nene hamó lelegitó neve. 17 Itó geisámini hána imoláa molo gelekago 66 mita nenémini oko minamó. Vegenalita molo geleaká netá nene agelolímo ale minake molo giligo ánigumó. 18  * Numuni apalímini geisa nene mokoná gehani agulizá zasipa gehani nenetunukó gekago minamó. Itó ámina apá nene goli gehani vové avé loakalímini kalasi nenéminoko hanato mina netatunú lilí ikago minamó. 19 Ámina numuni apalímini lukesaváa nene meinava ite mina gehani haitopaitolíminitunú ali votamó. Lukesaváa nampa 1 nene mokoná gehani agulizá zasipa gehanitunú lilí amó. Itó lukesaváa nampa 2 nene gumugumusi gehani agulizá sapaia gehanitunú lilí amó. Lukesaváa nampa 3 nene agulizá agate gehanitunú lilí amó. Lukesaváa nampa 4 nene gihisigó gehani agulizá emalali gehanitunú lilí amó. 20 Lukesava nampa 5 nene mokonaki golohaki gehani agulizá satonikisi gehanitunú lilí amó. Lukesaváa nampa 6 nene golohá gehani agulizá koniliani gehanitunú lilí amó. Lukesaváa nampa 7 nene gihuká gehani agulizá kilisalaiti gehanitunú lilí amó. Lukesava nampa 8 nene gihisigó gehani agulizá pelilo gehanitunú lilí amó. Lukesaváa nampa 9 nene gihuká gehani agulizá topasi gehanitunú lilí amó. Lukesaváa nampa 10 nene gihisigó gehani agulizá kilisopelesi gehanitunú lilí amó. Lukesaváa nampa 11 nene mikasi guhí gelevi gehani agulizá haiasini gehanitunú lilí amó. Lukesaváa nampa 12 nene golohá gehani agulizá ametisi gehanitunú lilí amó. 21 Itó gatenía 12 nene mokoná pesekú 12 meinaváa iteko minamolatunú lilí amó. Gateni hamopamó nene pesekú hamopamó sipisitunukó lilí amó. Itó numuni apalímini gapováa nene goli gehani vové avetoakalíminitunú lilí ikago kalasi nenéminoko hanato minamó.
22 Guivahani Ómasi osá amosá ve áisi itó aí sipsip akaleva nenémo monó zavusave napa loló onoimó nenazo, ámina apatoka monó numuni nomigo ánigumó. 23  * Itó ámina apatoka Ómasímini gonanalivagi lapaná nenémo hize hanatatize, itó aí sipsip akaleva nenémo liví loló okoko minanogo inazo, neneló ikani ho lapanáini hize hanatati hozaváa nomive. 24  * Numutó namató vegená keza ámina apalímini lapanalagú mihina inigave. Itó numutó namató kugulizaki ve napa keza gonanalisi netáini nene áminalokagó aliliki vinigave. 25  * Ámina apá nene límugusi zeko gó loko ma aminogo ive. Lá onoinaze, ámina taonímini gateni nene holisakámáminoko koló oko minanogo ive. 26 Numutó namató vegenalitini gonanalivagi netá meinava iteko mina netá nene ámina taonigú aliliki anitinigave. 27  * Golotuva netá makó nene áminagú iteminogo ive. Itó kovoza netá makó alita vegená itó soza gakó li minata vegená keza ámina apakú vi hilaminigave. Ómasímini sipsip akaleva nenémo alévolé kemetameki nia vegenalitini kugulizá nene pukugú gizo molokago mina vegenakó vi hilanigave.
* 21:1 2 Pit 3:13; Isa 52:1; Ali 3:12 * 21:2 Isa 61:10 * 21:3 Izi 37:27 * 21:4 Isa 25:8, 35:10, 65:19 * 21:6 Isa 55:1 * 21:7 2 Sam 7:14 * 21:10 Izi 40:2 * 21:12 Izi 48:30-35 * 21:15 Izi 40:3 * 21:18 Isa 54:11-12 * 21:23 Isa 60:19-20 * 21:24 Isa 60:3 * 21:25 Isa 60:11 * 21:27 Isa 52:1