4
Ko Mamanuga God e gwaiyabanibu da nu aiyata tawanai ki kaigamana e mete ika aiyataigamana ki nana wagubu ki pokere nu naigida mena notapamu wetawetara kwaenda nu aiyataigamana ki tetai tainipamu paere manako e aiyatanuga watai gwaiyabanibu ki nu ika eba baigamu. Iyapana naiya takari kawaya idiwa ragidai ki ka Mamanuga God e yonai bagi kawaya nu karako wainapemei ki maba mu mete wainamupu. Mu e yonai ki wainamupu ko eba sumamupu ki pokere yona ki mibai mu eba banana-mupu. Ko nu dai ki Mamanuga God e yonai ki nu wainamipi sumamipi ki pokere nu aita ewa e bameya baigamu e mete ewapuru aiyataigomu idiwomu. Iyapana naiya idiwa ragidai ki mu nene ka Mamanuga God oka yau tapu, wagubu ke;
‘Nau nuwani mu bamamugu pupuwena ki pokere nau gwaiyaba suwagubuwani kaimatana, suwagubuwani ke;
‘Mu mo nau bamaneya eba baitagisi nau aiyatani wateya nau mete ika eba aiyataigomu. Pa mena.’
Mamanuga God inako wagubu ko e waira yamanapupu kewowena ki makeya ka e eya upi ki kuduba kewo-pupu aiyata mena tondawa. Pura kawai nene ka Mamanuga God e okai mosi wagubu ke; ‘Pura kawai ki makeya ka Mamanuga God e upi ki kuduba kewopupu aiyata mena tondawa.’ Ade oka ororeya mena kabuwanibuwani ki rabineya ka e wagubu ke; ‘Mu mo nau bamaneya eba baitagisi nau aiyatani wateya nau mete ika eba aiyataigomu. Pa mena.’ Iyapana takari kawaya Mamanuga God e yonai bagi kawaya yabiri wainamupu ragidai ki ka e yonai ki mu eba wadumupu sumamupu ki pokere aiyata tawaneya ki mu eba bautagubu.
Ko Mamanuga God e aiyatai watai ki tetai e ororeya mena tapu kewowena ki pokere karako ka iyapana kudubai dai ki e bameya baitogomono e mete ika aiyatatogomono. E tagararapamawa ragidai ki ka mara yomi e teta tapu ki mu paeremupu ki pokere Mamanuga God mara waunai mosi winepupu ki e si mara karako sibu. Kwamura dai kewo-wena eweya ka e yona ki apunu Dewida pokaiya matarapupu okapupu ko oka ki nau ororeya mena wi kabuwanibuwani kewowena; ‘Wi karako Mamanuga God e bonanai wainapumuri ki ka wi eba wagemamaiwagi.’
Oragai apunai Diyosuwa ubupena iyapana naiya idiwa ragidai waratapena Mamanuga God e aiyatai ki wateya nakatapena ki ka Mamanuga God e aiyatai watai ewa nene ki yonai mo eba wagubena. Ko Mamanuga God e eya pura kawai ki makeya aiyata tondawa ki maba ka e iyapanaiyoma nu aiyata-nuga watai ki e mete tapu nu nawana-nuga tondau. 10 Ki pokere iyapana gwedewau Mamanuga God e aiyatai watai ki kaiwoto ki ka mu Mamanuga God e upi kewopupu aiyata tondawa ki maba mu mete upimaga kewopomoto manako aiyata idiwono. 11 Ki pokere nau suwagani wainapumuri; Nu nuwa-nuga notanuga eyaka mena pokaiya ragiragi kawaya nisi kandomu da nu Mamanuga God bameya kaigamu e mete aiyataigomu. Iyapana takari kawaya e umunui eba wadamawa ko tagararapamawa ki mu maba nu eyaka eyaka inako eba kwaigomu kwaenda nu aiyata watai ki tetai tainipamu paere manako gwepamu.
12 Mamanuga God e yonai badidi wagau ki kasiyarai ka kawaya esida ade e yonai badidi wagau ki makeya makeya wenawagau. Kereba uwarai daikere daikere ki uwarai ka maraitau ko e yonai ki uwarai ka kawaya. E yonai nu rabinanugu surau ki ka nu mibinuga ade nu keyainuga ki paunamugu surau purupiyau ewanauwapiyau ade nu suwananuga rabineya surau nu suwana-nuga ade nu piwanuga purupiyau ewanauwapiyau. Nu notanuga ade nu nuwanugu badidi kwaiwagamana wainapemei ki kuduba ka Mamanuga God e yonai ki nu rabinanugu surau purupiyau, matarapiyau, ade wade supasupaniyau. 13 Mamanuga God e yabuiya ka gwede mosi weki gwaiya eba tondau. Gwedegwede kuduba yewe wairau e wagubu umuneya wenatagubu ki e yabuiya matarau uburau. E yabareya ka nu kuduba ubumamu manako nu badidi kwaigibi ki nu e bameya iwagamu matara.
Iyesu e ka tawiri ogayawa apunai
14 Iyesu e ka Mamanuga God e eya Gubagai karako kunumau yapu tondau. E mena ka tawiri ogayawa apunai ki pokere e Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga upiwagau ki maba e mete inako kwae-wagau Mamanuga God e yabareya nu nene uburau. E nu nene inako uburau ki pokere nu iyapana tademei da nu e badidi maba sumapemei ki sumai nu yadamu doko ko eba kamadamu. 15 Nota berokoi ebo ebo nu kerapunugu wadau ki nu kwaitana eba ubumamu nu nubo kasiyaranuga pokaiya bodapamu. Pa mena. Ko nu nene uburau apunai e ka Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawaimaga ki e maba ko ade kawaya esida. Nu badidi maba idiwei ki kuduba e kataiya. E nu nuwaboyanuga wainapiyau, mibai ka waira yau kerapu wadewadei marai kawai nu rabinanugu taininiyau ki e mete inako bananapupu ko e gwede mo eba paerepupu ade bigi mo e eba kwaewena. 16 Mamanuga God e ka nu deni mena wadiniyana bagi ki wateya tondau ki pokere nu yabarayabara e bameya ika kaigamu. Nu kasiyaranuga kewoyagisi wairoroigamu ki ka e baiyagisi nu nuwanuwaniyoto ade toginiyoto manako nu paerenuga ki denai bita nubo wadamana ki e rikapoto deni mena nu wadiniyoto bagi.