3
Nu ka Mamanuga God e munuiyoma
Nau suwagani wainapumuri; Mamanuga God e nu nota kwari-kwarisiniyau ki pokere e munuiyoma nu nidibu. Ena, e munuiyoma mibai ka nuyo ko waira yau notai wainapiyamu ragidai ki mu eba kataimugu da nu ka e munuiyoma mibai ka mu Mamanuga God mete gogoi. Kowaniyoma, nau nuwaneya po wiyo ki pokere wainapu-muri; Nu ka Mamanuga God e munu-iyoma ko nu mara aita ewa badidi maba idiwomu ki nu karako naigida mete eba katainugu. Ko nu kataigibi wetawetara da Keriso ade wirayagisi baiyagisi makeya ki ka nu e eya kiyabui matarau empamu manako nu e maba wenaigamu. Ki pokere iyapana nima Keriso e nawanai tondau ki ka e naigida mena tondono da nota berokoi e kerareya eba yadini. Keriso bigi pa mena tanai mena tondau ki maba e mete inako bigi pa mena bagi supasupai mena tondana wainapono.
Iyapana nima bera berokoi kwae-wagau ki ka Mamanuga God e gorai tapu ki e raurupiyau, mibai ka bigi kuduba gora ki giripiyau. Wi kataigau da Keriso iyapana kuduba nu biginuga surupana ki nana bauwena. E bameya ka bigi mo pa mena ko tanai mena posiwena uburau. Ki pokere iyapana nima Keriso e naureya tondau ade Keriso tondau ki maba e mete inako tondana wainapiyau ki ka e bera berokoi kuduba deni mena kamadini ko ewa mo eba kwaeyogono. Iyapana nima bera berokoi kawareya kawareya kwaewagau ki ka e Keriso eba bananapupu. E eba kataiya eyo.
Mununiyoma, yabu yabu idiwoi da iyapana mo eba baiyagisi wi beraniyoto wi kerapugau yadini. Nau nidiyakani yau kena; Iyapana nima bera bagi supasupai mena kwaewagau ki ka Keriso Mamanuga God e yabuiya supasupai bagi kawaya tondau ki maba e inako mete tondau. Ko iyapana nima bera berokoi kawareya kawareya kwaewagau ki ka e Berokoi Apunai Seitani e nene, mibai ka Berokoi Apunai Seitani e ka mara kerareya bera berokoi mena kwaewagawa yabadawa da karako. Ko Mamanuga God e Gubagai tonopupu yewe wairau kawapu da e uburana Berokoi Apunai Seitani e upi kuduba kaupana ki nana.
Iyapana nima Mamanuga God e munui tondau ki ka e bera berokoi kawareya kawareya eba kwaeyogono, mibai ka Mamanuga God e eya iyai e kwebu. Mamanuga God tondau ki maba e mete e iyai kwebu ki pokaiya tondau ki pokere bera berokoi ki e eba kwae-wagau. 10 Ko iyapana nima bera berokoi mena kwaewagau ade e eya yowaiyoma tataiyoma mete midi ragiragitamiyau ki ka e eba Mamanuga God e munui. Nau yona suwagakani yau pokaiya ka wi Mamanuga God e iyapanaiyoma ade Berokoi Apunai Seitani e iyapanaiyoma mu kiyabumaga matarau emitamuri.
Nu deni deni nota kwarikwarisigomu
11 Wi Iyesu sumamupu makeya e yonai badidi wainapamawa kebomawa da karako ka yau kena; ‘Nu deni deni nota kwarikwarisigomu idiwomu.’ 12 Oragai apunai Kaini e maba nu eba idiwomu. E ka Berokoi Apunai Seitani e munui ki pokere e ubupu e eya yowai Eiboro minibu poyo. E kwaewena ki kerarai ka yau kena; E eya upi kwae-wagawa ki e paerepiyawa ko e yowai badidi upiwagawa ki kuduba bagi supasupai mena. 13 Ki pokere kowani-yoma, waira yau notai wainapiyamu ragidai baitagisi wi girinimoto ki ka wi notaga eba babayagisi. 14 Nu rabinanugu mena wainapemei da nu yowanuguma tatanuguma nota kwarikwarisitamemei ki pokere nu mete kataigibi da po yawatai ki nu ororeya mena raurumipi kebomipi karako iya yawateya idiwei. Ko iyapana nima e eya yowaiyoma tataiyoma eba nota kwarikwarisitamiyau ki ka e po yawatai ki eba baibigapupu. 15 Iyapana nima e waretai midi ragiragi-piyau ki ka e Mamanuga God e yabuiya e waretai ki miniyana po maba kwae-wagau. Ade wi kataigau da naunuma ragidai mu rabinamugu ka iya maramara kaiwana idiwana ki iyai pa mena. 16 Nu deni deni nota kwarikwarisigamana ki kerarai ka Keriso birikapupu nu ka-buwanibu kewowena. E eya iyai nene eba wainapupu ko e nu iyanuga nene wainapupu manako e ubupu eya iyai nu nene tapu. Ki maba ka nu mete kina nu nubo iyanuga nene eba wainapomu ko nu yowanuguma tatanuguma mu iya-maga nene ka nu nubo iyanuga ki mu nene tamamu. 17 Nau suwagani waina-pumuri; Iyapana mosi e eya gwede-gwedei ropani kawaya ko e waretai imagei apunai e nuwaboyai ki e eba wainapiyau ade gwede mosi e eba kweyau waitapiyau ki ka e paerepiyau. E yagisi ke, ‘Nau ka Mamanuga God e nota kwarikwarisipakani tondakani,’ e inako wagau ko ade e waretai ki eba waitapiyau ki ka e berawagau ade yona kororai mena wagau. 18 Mununiyoma, nu deni deni nota kwarikwarisigomu idiwomu ki ka nu eba pa yona mena iwogomu ko nu mibai mete kwaigomu.
Nu Mamanuga God e yabareya yabarayabara ubumamu.
19-20 Nu inako kwaigomu ki nu mete kataigamu da nu ka mibai kwaigemei ragidai. Ki pokere nu rabinanugu nidiyau wirawira da nu paeremipi ki ka nu Mamanuga God e yabareya pore eba wainapamu mibai ka Mamanuga God gwedegwede kuduba e kataiya. 21 Ko kowaniyoma, wi ade wainapumuri; Nu rabinanugu nidiyau wirawira da nu eba paeremipi ki ka nu Mamanuga God e yabareya yabarayabara ubumamu. 22 Nu e bonanai yodomu ade e nuwaiya badidi wainapiyau ki kwaigomu ki ka nu gwede nene wainapemei ki nu e siyamu manako e ki kuduba nu negeni. 23 Mamanuga God e nu kwayubanuga yonai nu nene wagubu ka yau kena; Nu e Gubagai Iyesu Keriso sumapomu ade nu nuga deni deni nota kwarikwarisi kasiwara-igomu idiwomu. Yona ki ka Keriso e eya mete nu nidibu. 24 Nu Mamanuga God e yonai ki makeya makeya kwaigomu ki ka nu e mete idiwomu ade e nu mete idiwomu. E eya Keyai Tanai Bagi Kawaya puyo nu negebu ki pokere nu katainugu da e nu mete idiwei.