16
Kwayuba apunai mosi e keyakeyai
Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai keyakeyai mo ade tadebu wagubu ke; “Purapura apunai mosi e bigabigai apunai upi kwebu da e gwedegwedei kuduba ki kwayubapana ki nana wagubu. Ki eweya mara mosi ka iyapana dai bautagubu purapura apunai ki simupu, tagubu ke; ‘Kau gwedegwedegi kwayubapiyau apunai ki e ka kau gwedegwedegi dai pa danapiyau.’ Iyapana ki inako tagubu ki pokere apunu kawai ki e bigabigai apunai ki e nene wagubu bauwena manako sibu, wagubu ke; ‘Kau sisiyagi tagamu wainapakani ki mibai ka badidi? Kau upigi negebuwani ki nau karako kau koritaniyakani ade nau gwedegwedeni badibadi danapipi ki kawayai kau garugaru mena nau kabuwasini.
Gwedegwede kwayubapiyawa apunai yona ki wainapupu ka e notai wagubu ke; ‘Nau upi kwaesugekeya ki nau kawaini karako nau koritasiniyoto ki pokere nau badidi kwaesugani? Nau ka eba kasiyarani mete kina da nau diba kandani bo upi ragiragi kawaya mo inako kwaesugani. Ade nau pa tondoni genesugoni ki ka nau midimama wadisiniyoto. Ko nau badidi kwae-sugani ki nau karako wainapakani manako nau upi yau kamadani ki ka iyapana baitagisi nau waretasinimoto manako mu tawamugu tawamugu nau bibisinimono ade nau diriwani mete kwaetogomono.’ E inako notapupu manako ubupu iyapana gwedewau apunu kawai ki e gwedegwedei naiya sikwatagubu ragidai ki mu eyaka eyaka e bameya bautagamana ki nana wagubu. Mu bautagubu ka e ubupu yabiri bauwena apunai ki manupupu, wagubu ke; ‘Kau badibadi sikwanugibi?’
Ko e denai wagubu ke; ‘Nau awana monamonai karakara ropani kawaya apunai ida daikere mena (100) ki sikwasugubuwani.’
Ko gwedegwede kwayubapiyawa apunai denai wagubu ke; ‘Pa mena, kau sikwanugibi ki okai kau karako wadi kwarisi manako apunai apeya ade ida esida mena (50) ki mena tari.’
Ki eweya ka e wirawena apunu ade mosi manupupu, wagubu ke; ‘Ade kau ka badibadi sikwanugibi?’
Ko e denai wagubu ke; ‘Nau gwaba madai baike ropani kawaya (1000) ki sikwasugubuwani.’
E inako wagubu ko gwedegwede kwayubapiyawa apunai ki denai e sibu, wagubu ke; ‘Kau sikwanugibi ki okai kau karako wadi kwarisi manako maraitau (800) ki mena tari.’ ”
Iyesu keyakeyai ki wagubu kewo-wena ka e iyapana ade tadebu, wagubu ke; “Kwayuba siyasiyawagawa apunai e upi kewowagana ki eweya e badidi maba tondana ki nene mete notapiyawa ki pokere apunu kawai ki e eba nakari-pupu ko e empupu manako baganai sibu.” Iyesu inako wagubu manako ade wagubu ke; “Waira yau notai wadamu doko ragidai badidi maba waira yau gwedegwedei pokaiya mu kowamuguma mete deni deni waita kasiwaratagamana idiwana ki notai maramara notapiyamu ki maba ka Mamanuga God e tanai mu rabinamugu minibu siwa ragidai iya aita ewa nene ki inako maba mete notampibena, ko mu kawaya daganani inako eba notapiyamu. Nau nidiyani wainapumuri; Wi waira yau e gwede-gwedei pokaiya iyapana waretatamuri da wi waira yau e gwedegwedei mete kina kamaditamana marai baiyagisi ki ka mu kunumau wi mamamanimoto manako wi iya maramara idiwana kaiwana tawanai ki rabineya mibi mamamai posiwagi.
10 Iyapana gwedewau gwede maraitau wadumupu ki naigida mena kwayubapomoto ki ka mu aita ewa gwede kawaya mo yadini ki mete naigida mena kwayubapomoto. Ko iyapana gwedewau gwede maraitau wadumupu ki kwayuba siyasiyapomoto ki ka mu aita ewa gwede kawaya mo yadini ki mete kwayuba siyasiyapomoto. 11 Kau nima waira yau e gwedegwedei naigida eba kwayubapiyei ki ka kau keyaigi ki puyoi badidi maba kwayubapi? 12 Ade kau nima iyapana mosi e gwedegwedei naigida eba kwayubapiyei ki ka kau kiya gwedegwedegi badidi maba kwayubapi? Ki pa mena ki pokere kau gwede bagi mo eba wadi.
13 Bigabiga kwaewagau apunai ki e kawakawaiyoma apeya ki ka e badidi maba mo yogono e umunui yodono ade wirayogono mo yogono e umunui yodono? Ki pa mena, mibai ka e uburono mosi nota kwarikwarisipono ko mosi keipono ade uburono mosi e diriwai kwaeyogono ko mosi tagararapono. Ki maba, wi Mamanuga God e nene waina-piyoi ki ka wi waira yau gwedegwedei notagogapumuri. Ko wi waira yau gwedegwedei nene wainapiyoi idiwoi ki ka wi Mamanuga God notagogapumuri.”
Iyesu yona ebo ebo wagubu
(Mateyu 11:12-13; 5:31-32; Maki 10:11-12)
14 Parisi ragidai mu notamaga ka bowa madai kawareya ukwarawa ki pokere Iyesu waira yau gwedegwedei ki sisiyai inako wagubu wainamupu ki ka mu e gwaigwitamupu ade mu madagura-maga e bameya memupu. 15 Ko Iyesu tadebu, wagubu ke; “Wi ka iyapana yabumugu midiga pa matakawagau, ko wainapumuri; Mamanuga God e ka wi nuwaga notaga ki e empiyau. Gwede-gwede marai kawai ki iyapana waina-piyamu da ki ka kawakawaya ki ka Mamanuga God e yabuiya ki mibai ka pa mena.
16 Gora oragai ade Mamanuga God e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai oka badidi tamupu ki kuduba tondawa yabadawa da iyapana siruwa-tamiyawa apunai Diyoni bauwena makeya. Ko ki eweya ka Mamanuga God e gari rabineya kaiwana idiwana ki yonai bagi kawaya ki mena ka iyapana wainapamana wainapiyamu. Iyapana kuduba gari ki rabineya kaiwana ki nana nisi kandamu, 17 ko nau nidiyani wainapumuri; Iyapana badidi maba idiwana ki gorai ka wateya tondau. Kunuma yo waira gogawagana ki ka matarau ko iyapana gora ki wirapamana e okai marai munta mo surupamana ki ka ragiragi kawaya.
18 Apunu mosi e wainai ragipoto manako ridi mo ade uworoto ki ka e wainai naiya ki rauru kawakawarapupu. Ade apunu mosi ridi wakeyara mo uworoto ki ka ridi ki e nobomoi yabiri ki e rauru kawakawarapupu.”
Purapura apunai ade apunu Yasarusi
19 Iyesu mu ade tadebu, wagubu ke; “Mara mosi ka purapura apunai mosi tondawa ki maramara e gwedegwedei bagibagi mena monagawagawa ade bani bagibagi ki mena kupawa tondawa. 20 Apunu ki e tawai ki katamuruiya ka iyapana apunu mosi si ka Yasarusi ki mideya kwata mena posiwena uburawa ki wadumpu ika tampu manako e bani nene ika genewagawa tondawa. 21 Purapura apunai bani kupawa ki pirai gwetagamawa ki ka apunu Yasarusi bani mugui ki kupana wainapiyawa. Taku bautagamawa e kwatai ki remoremopamawa.
22 Mara mosi ka nuwasiyasiya nene tondawa apunai ki e powena manako aneya kunuma were kawampu e wadumpu oragai apunai Eburamu e madaneya kunumau tamupu. Purapura apunai ki e mete powena manako iyapana e wadumupu ononomupu. 23 E popai ragidai mu watamugu bauwena ki ka e bita yo midi makari kawaya ika bananapupu manako e yabu tapu apunu Yasarusi usi oragai apunai Eburamu e idai garu deneya uwamau ika bagi kawaya tondawa empupu, 24 ki ka e bonanai ragiragi kawaya wena siyapu, wagubu ke; ‘Mamai Eburamu, kau nau nene wainapiyei bo pa mena? Nau mata yau nonareya midi makari kawaya daganani bananapuwani ki pokere apunu Yasarusi siyo da e idai gurai awanau kaupoto kaworoto nau tenawarineya taroto da nau sinamuni pikapoto.’
25 Apunu ki inako wagubu, ko oragai apunai Eburamu denai e sibu, wagubu ke; ‘Gubagani, nau yonani yau suwagani wainapi; Kau naiya iyaiya tondeya makeya ki kau gwedegwede kuduba bagi mena ki kawareya tondeya ko apunu Yasarusi e ka mugu ki mena kawareya tondawa. Karako ka e yewe mamamayogono tondono ko kau ika makarinugowa tondowa. 26 Nau yona yau mete nidiyani wainapi; Kau yo nu paunanugu ka uruba kawaya. Iyapana mosi nu mete yewe idiwei ki uruba kawaya ki raurupana kau bamageya bauwagana ki yawatai mo pa mena. Ade iyapana mosi kau bamageya mete idiwu ki uruba kawaya raurupana nu bamanugu bauwagana ki mete yawatai mo pa mena.’ Oragai apunai Eburamu inako wagubu.
27 Purapura apunai yona ki waina-pupu ka e denai wagubu ke; ‘Akae, Mamai Eburamu, kau nau nene waina-piyei ki kau apunu Yasarusi tonopi da e nau mamai e tawaiya kayayagisi, 28 manako nau yowaniyoma ida daikere mena ika idiwu ki tadeni da nau paerepuwani ki denai makari tawaneya yewe bausugubuwani ki mu mete inako eba paerepomoto kwaenda mu mete kina yewe baitagisi berokoi kawaya yau bananapomoto.’
29 Apunu ki inako wagubu ko oragai apunai Eburamu denai e sibu, wagubu ke; ‘Ae, pa mena. Oragai apunai Mosisi ade Mamanuga God e bonanai waina-pamawa tagamawa ragidai oka badidi tamupu ki kuduba mu bamamugu uburau ki pokere mu yona ki mena wainapomono.’
30 Ko purapura apunai ki wagubu ke; ‘Ae, mamai Eburamu, yona ki mena pokaiya ka mu notamaga eba wirayagisi. Ko iyapana mosi powena ki iyayagisi ade kiroto uburoto manako yona ki tadeni ki ka mu e bonanai waina-pomoto manako mu bigimaga ki mu kamadini notamaga wirayagisi.’
31 Apunu ki inako wagubu ko oragai apunai Eburamu denai e sibu, wagubu ke; ‘Mu oragai apunai Mosisi ade Mamanuga God e bonanai waina-pamawa tagamawa ragidai badidi tagubu ki eba wainapomoto suma-pomoto ki ka mu badidi maba iyapana mosi powena ko ade iyayagisi kiroto uburoto ki e yonai wainapomoto sumapomoto? Ki pa mena.’ ” Iyesu keyakeyai ki iyapana tadebu.