18
Koboro mosi wade supasupa apunai bameya kayawena
Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai mu notamaga eba kauwagana ko maramara Mamanuga God bameya guriguritagamana ki nana ka e keyakeyai yau mu tadebu, wagubu ke; “Natere mo rabineya ka wade supasupa apunai mo tondawa ki Mamanuga God eba mayapiyawa ade iyapana mete eba wiwiratamiyawa. Natere ki rabineya ka ridi koboro mosi mete ika tondawa ki maramara wade supasupa apunai ki e bameya bau-wagawa siyawa, wagawa ke; ‘Nau iyarani mosi nau girisiniyana ki nana kwaewagau ki pokere waitasini berokoi yau kuduba kau wade supasupapi.’
Mara ropani kawaya ka wade supasupa apunai ridi ki e bonanai eba wainapiyawa ko siyareya ka e notai wagubu ke; ‘Nau Mamanuga God e kudeya eba wainapakani ade iyapana mu umunumaga mete eba wadakani, ko ridi koboro yau e ka maramara nau waweresiniyau ki pokere nau e waita-pani e nuwaboyai ki wade supasupa-pani. Nau ki eba kwaesugani ki ka e maramara nau waweresiniyono tondono da nau midini togayagisi.’ ”
Nu Kaiwawonuga keyakeyai ki wagubu manako ade tadebu, wagubu ke; “Wade supasupa apunai eba bagi ki e badidi wagubu ki wi naigida mena wainapiyoi. Ko ade wainapumuri; Mamanuga God e eya iyapanaiyoma maramara kemora nawaru e bameya waita nene guriguritogomono ki ka e mu waitatamini ade mu nuwaboyamaga wade supasupapoto bo pa mena? E mu garugaru waitatamini bo eba garugaru waitatamini? Nau nidiyani wainapu-muri; E garugaru mena mu waitatamini ade mu nuwaboyamaga garugaru mena yadini supasupa. Ko nau Kunumau Kawapuwani Apunai ade wirasugana bausugana ki marai baiyagisi makeya ki ka nau suma ragidai yewe wairau mete bananatamani bo?” Iyesu inako wagubu.
Parisi apunai ade takesi wadawa apunai
Iyapana dai wainamupu da mu muga ka baganai ki pokere mu muga simaga tepapamawa ade kowamuguma mu simaga kaupamawa ki mu nene ka Iyesu keyakeyai yau wagubu. E wagubu ke; 10 “Mara mosi ka iyapana apeya Mamanuga God e Tawai rabineya guriguritagamana ki nana kayatagubu. Apunu ki mosi ka Parisi apunai ade mosi ka iyapana wairamaga denai takesi ki wadawa apunai.
11 Parisi apunai ki wata mo e ebo mena ubupu manako Mamanuga God bameya guriguri inako wagubu ke; ‘Mamai God, iyapana supasupai mo nau maba pa mena ki pokere nau parau-niyakani kawaya daganani. Nau ka eba iyapana kuduba kwaetagamu ki maba kwaesugakani. Nau ka eba kapokapoi, nau ka eba beraberai, nau ka eba sipuma goragora rauru kawakawarasugakani. Nau parauniyakani da nau ka eba takesi wadau apunai buri ki e maba. 12 Pura eyaka mena ki rabineya ka nau mara apeya kau nene bani kamadakani ade nau gwedegwedeni damupakani ida esida ki damu eyaka mena ki nau kau nene tarakani.’ E inako guriguriwena.
13 Takesi wadawa apunai ki e ka mibi nuwaboyai digumau uburawa midimama diyayai e gobai kaupupu manako giyansugiyansu mena inako guriguriwena, wagubu ke; ‘Mamai God, nau ka berokoi bigibigi ki pokere nau nuwaboyani ki kau wainapi waitasini.’ ”
14 Iyesu keyakeyai ki wagubu manako ade wagubu ke; “Nau nidiyani wainapumuri; Mamanuga God e ka takesi wadawa apunai ki e bigi empupu deni mena surupupu ki pokere Mama-nuga God e yabuiya ka apunu ki supasupai bagi kawaya wirawena e tawaiya kayawena. Ko apunu ki mosi e guriguri ki e eba mibipupu mibai ka iyapana nima e eya si tepapiyau ki ka aita ewa e kwarisiyagisi ko iyapana nima e eya si kaupiyau ki ka aita ewa e kawayayagisi.” Iyesu inako wagubu.
Iyesu munu rasi waditapu bagi
(Mateyu 19:13-15; Maki 10:13-16)
15 Iyapana dai ki mu munumuguma wawayai temupu kebompu Iyesu bameya bautagubu e idai mu debamugu tarana ki nana. E tadeyau kabukabuwa ragidai iyapana ki emitampu nakari-tampu, 16 ko Iyesu munu rasi ki e bameya bautagamana ki nana wagubu manako iyapana tadebu, wagubu ke; “Munu rasi nau bamaneya kebomono ki wi mu yawatamaga eba bodapiyoi. Munu yau kwaitana ki mu ka nau Mamai God e gari rabineya e kasiyarai pokaiya kaiwoto idiwono. 17 Nau yona yau suwagani ki wi notaga eba goga-yagisi; Iyapana kawakawai wi notaga munu rasi mu notamaga maba ki ka wi Mamanuga God bameya kaiwuri e gari rabineya bagi kawaya idiwoi. Ko wi notaga eba munu rasi mu notamaga maba ki ka wi e bameya eba kaiwuri ade e gari rabineya eba idiwoi.” Iyesu inako wagubu.
Apunu mosi e gwedegwedei ropani kawaya
(Mateyu 19:16-30; Maki 10:17-31)
18 Diyu ragidai mu kawaimaga mosi Iyesu bameya bauwena manako manu-pupu, wagubu ke; “Sidiyei Kabukabuwa Apunai Bagi, nau badidi kwaesugani da nau iya maramara tondana kaniyana ki iyai bananapani?”
19 Apunu ki inako wagubu ko Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Kau gwede nana nau apunu bagi sidibi? Mamanuga God e mena ka bagi. 20 Ko kau manu-sinibi ki denai nau nidiyani; Mamanuga God e gorai oka tampu ki kuduba kau kataigeya; ‘Kau waretagi eba raurupi e wainai eba wadi; Iyapana mo eba mini poyo; Gwedegwede mo eba kuwa-nuwagi; Kau waretagi badidi kwaewena empipi ki kau bera eba nuwagi; Kau inagi mamagi tagubu ki mu umunumaga wadi naigida mena wiwiratami.”
21 Iyesu inako wagubu ko apunu ki, wagubu ke; “Nau munu marai munta tondekeya makeya ki ka Mamanuga God e gorai tapu ki kuduba nau naigida mena wiwirapekeya tondekeya da karako kawayasugubuwani.”
22 E yona wagubu ki Iyesu waina-pupu manako e apunu ki empupu denai yona yau sibu, wagubu ke; “Kau gwede mo eyaka mena yau mete kwaenuwagi; Kau kayanuwagi kau gwedegwedegi kuduba tepi iyapana gwedegwedemaga pa mena imagei ragidai tage manako ewa yabi nau ewaneya uburi. Kau inako kwaenuwagi ki kau denai bagi kawaya mosi aita ewa kunumau bananapi.” 23 Apunu ki e gwedegwedei ka ropani kawaya ki pokere e Iyesu yonai ki wainapupu ka e nuwaboyawena.
24 Iyesu apunu ki nuwaboyawena empupu manako wagubu ke; “Iyapana gwedegwedemaga ropani kawaya ragidai mu Mamanuga God e umunui wadamana sumapamana ade e gari rabineya kaiwana idiwana ki ka ragiragi kawaya. 25 Yawata ki katamurui ka tainugu umunai ki maba. Papa kawaya kameru kwaitana tainugu umunai teyagisi ki ka e daikere eba baiyagisi kayayagisi mibai ka tainugu umunai ka marai munta ko papa ki ka kawaya. Ko nau ade suwagani wainapumuri; Papa kameru ki tainugu umunai teyagisi ki ka ade matarau ko iyapana mu gwede-gwedemaga ropani kawaya ragidai ubumana Mamanuga God sumapamana manako e gari rabineya kaiwana idiwana ki ka ragiragi kawaya.”
26 Iyapana yona ki wainamupu ka mu Iyesu manumupu, tagubu ke; “Akae, ki inako ki ka nima kwaitana iya yadini?”
27 Mu inako tagubu, ko Iyesu denai mu tadebu, wagubu ke; “Iyapana wi wiga mena iya ki eba wadamana makai ko Mamanuga God badidi yagisi ki e umuneya ka gwedegwede kuduba wenayagisi.”
28 Apunu Pita yona ki wainapupu ka e denai wagubu ke; “Kau wainapi, nu ka tawanuga kuduba kamadimpi kau ewageya kaigibi.”
29 Ko Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Ena, kau yona mibai nuwegei. Nau karako suwagani ki wi wainapumuri; Iyapana gwedewau Mamanuga God e gari rabineya idiwana ki yonai iyapana tademana ki nana wi tawaga bo wi wainaguma bo wi yowaguma tataguma bo wi inaguma mamaguma bo wi munuguma inako ki kuduba kamadita-muri manako kaiwagi tawana mo idiwoi, 30 ki ka denai wi tawaga ropani-yagisi ade iyapana ropani kawaya wi inamamatamuri yowatatatamuri idiwoi. Ade mara waunai baiyagisi makeya ki ka wi iya maramara idiwana kaiwana ki iyai mete wadumuri.” Iyesu inako wagubu.
Iyesu powagana sisiyai ki ade wagubu
(Mateyu 20:17-19; Maki 10:32-34)
31 Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai ida esida kewowena kerapu apeya ki mu nene wagubu waratapu mu mubo mena idiwa manako tadebu, wagubu ke; “Nu karako natere Diyeru-saremu kaigamu ki ka Mamanuga God e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai takari kawaya nau Kunumau Kawapuwani Apunai nau yonani badidi okamupu ki kuduba makeya makeya wenayagisi. 32 Iyapana nau wadisini-moto iyapana kwaiyanai ragidai mu idimaga rabineya nau tamusinimoto manako mu ubumoto nau waegeya-geyamasinimoto, wereyakaurasinimoto ade tepoteposinimoto. 33 Mu nau kuwe pokaiya raukekesinimoto manako susinimoto poyo. Nau posugani ko mara apeya eyaka kewoyagisi eweya ki nau ade iyasugani kirani uburani.”
34 Iyesu inako wagubu ko e tadeyau kabukabuwa ragidai e yonai ki mibai eba wainamupu. E yonai wagubu ki ka gwede mosi mu notamaga utapupu diyayai. Mu mibai eba wainamupu ki pokere e badidi wagubu ki mu baba-tagubu.
Apunu mosi e yabui kenewena ki Iyesu iyapupu
(Mateyu 20:29-34; Maki 10:46-52)
35 Iyesu natere Diyeriko kikirau bauwagana kwaewagawa ka apunu mosi e yabui kenewena ika yawata kwaiya bowa madai nene genewagawa tondawa. 36 E iyapana ropani kawaya ika kebomawa mu ratabamaga waina-pupu ki pokere e iyapana dai manutapu, wagubu ke; “Yau ka gwede ratabai wagau?”
37 Ko mu denai tagubu ke; “Ki ka tawana Nasareta apunai Iyesu e yabadau.”
38 Apunu ki yona ki wainapupu ka e bonanai ragiragi kawaya wena siyapu, wagubu ke; “Iyesu, oragai apunai Dewida e wenai, kau nau nene wainapiyei bo pa mena?”
39 E inako wagubu ki ka iyapana e yabareya ika ubumawa ki e nakarimupu yona kamadana ki nana simupu ko e bonanai ragiragi kawaya kawareya kawareya ade wena siyanawa, wagawa ke; “Oragai apunai Dewida e wenai, kau nau nene wainapiyei bo pa mena?”
40 Iyesu yona ki wainapupu ka e yawatau ubupu manako iyapana tadebu da mu apunu yabui kenekenei ki wadamana e bameya bautagamana ki nana tadebu. E bameya bauwena ka e apunu ki empupu manako manupupu, wagubu ke; 41 “Kau nuwageya nau gwede kwaesugani kau bamageya?”
Ko e denai wagubu ke; “Sidiyei Kabukabuwa Apunai, kau yabuni wadi papi da nau tawana empani.”
42 E inako wagubu manako Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Ki ka baganai, kau tawana emani. Kau nau sumasinibi ki pokere karako iyanugibi.”
43 Iyesu yona ki wagawa makeya ka apunu ki e yabui papupu tawana empupu manako e kipu ubupu Iyesu eweya kayawena Mamanuga God paraupiyawa kaniyawa. Iyapana kuduba matakira ki emupu ka mu Mamanuga God e si esida mena tepapamawa.