21
Koboro mosi bowa madai Mamanuga God nene tapu
(Maki 12:41-44)
Iyesu wirawena manako iyapana gwedegwedemaga ropani kawaya ragidai bautagamawa Mamanuga God e Tawai rabineya ‘Puyo Nakapemei Wateya’ bowa madai kawaya daganani ika nunumawa ki e mu emitapu. Ki makeya ka ridi koboro mosi e gwedegwedei pa mena ika bauwena bowa madai waibora apeya ki mena ika nunupu, manako Iyesu ubupu yona yau iyapana tadebu, wagubu ke; “Nau yona mibai wi nidiyani wainapumuri; Iyapana kuduba bowa madai ika nunumawa mu ka puyo maraitau tamawa ko ridi koboro yau kena ki e mena ka puyo kawaya daganani esida tapu. Gwedegwede-maga ropani kawaya ragidai ka mu tagamaga mesi mete nakamupu ko ridi koboro yau e gwedegwedei ka pa mena ko waibora marai muta e bameya tondawa ki kuduba e Mamanuga God nene tapu.” Iyesu inako wagubu.
Mara siyarai bauwagana ki makai nu badidi maba empamu
(Mateyu 24:1-14; Maki 13:1-13)
Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai Mamanuga God e Tawai ki taragapamawa, tagamawa ke; “Tawa bagi kawaya bowa bagibagi pokaiya wadumupu ade puyo bagibagi Mamanuga God nene nakamupu ki empumuri.” Mu inako tagubu ko Iyesu denai mu tadebu, wagubu ke; “Wi yau kuduba empiyamu ki nene ka nau karako wi nidiyani wainapumuri; Mara baiyagisi da iyapana tawa yau bowa pokaiya wadumupu ki mu baupomoto giripomoto pasumoto manako bowa eyaka mena kwaitana mo e wateya eba tondono ko mu kuduba rorororotagisi kewoyagisi.”
Iyesu inako wagubu manako e tadeyau kabukabuwa ragidai denai e manumupu, tagubu ke; “Nidiyei Kabukabuwa Apunai, kau kabuwaniyo; Nuwaboya marai nene nuwagibi ki gwede mara baiyagisi? Ade mara ki bauwagana ki nu gwede matakirai empamu da nu kataigamu mete idiwomu?”
Ko Iyesu denai mu tadebu, wagubu ke; “Yabu yabu idiwoi da iyapana eba baitagisi wi beranimoto wi kerapugau yadini. Iyapana ropani kawaya nau ewaneya baitagisi nau sini pokaiya beratagisi, tagisi ke; ‘Nau ka eyo’, bo ade tagisi ke; ‘Mara wana bauwena.’ Mu inako togomono ki ka wi mu ewamugu eba kaiwagi. Wi ta yo yawira sisiyai wainapumuri ade ta yo yawira kwaetagamana kwaetagamu ki sisiyai mete wainapumuri ki ka wi kudu eba wainapiyoi. Ta yo yawira ki kuduba wenayagisi ko mara siyarai tondau eba bauwagana kena.”
10 Iyesu inako wagubu, ade wagubu ke; “Tawana tawana ka natere mo uburoto natere kudubai mo mete yawiratagisi, ade tawana mo kawai-maga e iyapanaiyoma tetamini kaya-tagisi tawana mo kawaimaga e iyapanaiyoma mete kandetagisi. 11 Tawana mosi ka waira nutanuta baiyagisi ade tawana mosi ka kapoi kawaya mete uburoto. Tawana tawana berokoi ebo ebo inako wenayagisi ade kunumau keyai ebo ebo mete matara-yagisi ki ka iyapana kudu wainapomoto. 12 Ko naiya ka iyapana ubumoto wi tenimoto wi girinimoto pasunimoto manako guriguri tawai rabineya mu idamaga gurai wi naurigau ugwadini-moto ragiragi manako diburanimoto. Nau pokanere ka wi aita kaiwawo ade kawakawai ragidai mu yabaramugu ubumuri, 13 ko ki ka mara bagi da wi ubumuri nau yonani kawakawai ragidai ki mu mete tademuri. 14 Mara ki ewa baiyagisi ko wi taububuraga badidi maba iwagamana ki nene wi karako eba notapiyoi bo nuwaboyaiwogoi. 15 Nau nidiyani wainapumuri; Mu wi wirawira-nimoto bo manunimoto ki ka wi denai badidi iwagamana ki yonai nau naubo wi kabuwaniyani manako wi ki makeya mena iwagi. Wi yona iwagi ki ka mu wi yonaga denai tagamana ki mu baba-tagisi ade wi yonaga ki mu eba boda-pomoto. 16 Wi inaguma mamaguma bo wi yowaguma tataguma bo wi rakaraka-guma bo wi kowaguma ki mu ubumoto wi tenimoto kawakawai ragidai mu idamaga rabineya wi nakanimoto. Mu ubumoto wi dai mete namunimoto. 17 Nau pokanere ka iyapana kuduba wi keinimoto ade wi girinimoto pasuni-moto, 18 ko wi kudu eba wainapiyoi. Wi debaga kumai eyaka mena kwaitana mo eba siwayagisi. 19 Wi watagau mena ragiragi kawaya ubumoi ki ka wi iya bananapumuri.
20 Piyara ragidai natere Diyerusa-remu kwagarapomoto ubumono emita-muri ki wi kataiwagi da natere ki waunitau giriyagisi. 21 Mara ki makeya ka wi tawana Diyudiya ragidai garugaru mena wakapaiwagi kweyau kaiwagi. Wi gwedewau natere ki rabineya idiwu ki wi natere ki kamadumuri ade wi gwedewau gari tagaiya idiwu ki wi natere ki rabineya eba kaiwuri. 22 Mara ki ka iyapana mu paeremaga bimbinai ki wadamana marai. Mamanuga God e okai badidi wagubu ki mibai wenawena yau kena. 23 Akae, mara ki makeya ridi mosi mibi romodoi bo munu wawayai mete kina ki ka e badidi maba wakapa-yagisi garugaru kayayagisi? Mara ki makeya ka bita kawaya daganani waira yau kawareya kaworoto ade Mamanuga God e uburoto iyapana kowaga tageni. 24 Wi iyaraguma ubumoto wi dai kereba pokaiya namunimoto ade ubumoto wi dai tenimoto diburanimana ki nana tawana tawana madega kauwagau madega posiwagau ki kayatagisi wi nakanimoto. Iyapana kwaiyanai ragidai baitagisi natere Diyerusaremu inako giripomono pasumono yamono da mu maramaga ki kewoyagisi makeya.
25 Mara ki makeya ka matakira ebo ebo madega yo siragamu yo supama mu naurimugu wenayagisi ki iyapana empomoto. Egi towawa kawaya daganani totori wenapoto manako iyapana tawana tawana kuduba egi mumugarai ki kudeya wainapomoto babatagisi. 26 Nuwaboya kawaya ki marai baiyagisi ki ka iyapana waira kawareya gwede berokoi badidi wenawagana ki kudeya wainapomoto manako mu kiyabumaga giyagisi, mibai ka mara ki makeya ka kunuma kasiyarai kuduba geyageyatagisi. 27 Mara ki makeya ka nau Kunumau Kawapuwani Apunai nau kasiyarani kawaya ade nau tanini bagi kawaya oroguma kawareya ade kaworoni ki mu nau emisinimoto. 28 Wi yau kuduba wenayogono empumuri ki ka wi kimuri ubumuri pairaiwagi kunumau esida yabu tamuri mibai ka Mamanuga God wi wadiniyana bagi iya negeyana ki marai ka waunitau.”
Iyesu inako wagubu, 29 ade tadebu, wagubu ke; “Karako keyakeyai ripa damaya ade ripa dai ki mu naurimugu suwagani ki wi wainapumuri; 30 Ripa duwapiyau empumuri ki wi kataigubu da bodu marai waunitau baiyagisi. 31 Ki maba, gwedegwede kuduba nidibuwani ki mibai wenayogono empumuri ki wi mete kataiwagi da Mamanuga God e gari rabineya kaiwana e kasiyarai pokaiya idiwana ki marai waunitau baiyagisi. 32 Nau yona mibai suwagani wainapumuri; Nau yonani yau kuduba nidibuwani ki mibai matarayagisi wi yabugere empumuri were ewa ka wi dai waira yau kamadumuri. 33 Kunuma waira kuduba gogayagisi ko nau yonani suwagubuwani ki eba gogayagisi ko maramara tondono kaniyono.
34 Wi kwayubaga naigida mena kwaiwogoi ade wi notaga bani yo awana kawaya daganani kubamana ki nene eba notapiyoi. Ade wi waira yau iyai nene eba notapiyoi bo nuwaboya-iwogoi kwaenda mara ki garugaru mena baiyagisi wi naininiyoto. 35 Iyapana tawana tawana kuduba mu bamamugu ka mara ki baiyagisi mu nainitamini, 36 ki pokere maramara yabu yabu idiwoi. Wi maramara Mamanuga God bameya guriguriwogoi da e wi waitaniyoto kasiyara negeni da berokoi ki kuduba wenayagisi ki ka wi berokoi ki baibigapumuri manako aita ewa mara kwauneya ki ka wi Kunumau Kawapuwani Apunai nau yabaraneya ubumuri.” Iyesu inako wagubu.
37 Iyesu maramara Mamanuga God e Tawai rabineya dimawagawa iyapana tadeyawa kabukabuwa tondawa ko kemorawagawa ka e kayawena ripa ‘oripi’ wenatagubu kweyai ki yapu. 38 Ko maramara nawaru puruwagawa didiburu ka iyapana kuduba e yonai wainapamana ki nana Mamanuga God e Tawai rabineya ade bautagamawa manako ika dibipamawa e kwagarapamawa idiwa.