PAERIMONI
Apunu Poru e okai apunu Paerimoni bameya okapupu
Oka gwede nene tapu ki kabuwai
Apunu Paerimoni e ka gwedegwede ropani kawaya apunai mosi ki Iyesu sumapupu. E bigabigai apunai mosi si ka Onesimusi e wakapawena umawa wadawa da apunu Poru banana-pupu manako Poru e badidi kabuwapiyawa ki pokaiya ka e Iyesu sumapupu.
Oka yau pokaiya ka apunu Poru apunu Paerimoni siyau da e bigabigai apunai ki ade wirayagisi e bameya baiyagisi ki ka e eba gagayapoto ko Iyesu Keriso e si pokaiya e diriwai kwaeyagisi.
Oka debai empamana ki kabuwai
Parau 1-3
Apunu Paerimoni e werei 4-7
Apunu Onesimusi e yonai 8-22
Parau siyarai 23-25
1
Nu waretanuga ade nu upinuga eyaka mena kwaigemei apunai Paerimoni, nau Poru, Keriso Iyesu e upi kwaesugekeya ki pokere dibura rabineya tondakani apunai, ade nu sumanuga eyaka mena apunai Simosi mete kina, nu kau nene wainapemei ki pokere nu paraunimei kawaya daganani kau bamageya. Nu sumanuga eyaka mena ragidai kau tawagi rabineya Mamanuga God nene mete dibipiyamu idiwu yo nu egapunuga Apiya yo nu waretanuga Iyesu nene ragiragi kawaya uburau apunai Akipasi mete kina ki mu bama-mugu ka nu paruigemei ade oka yau wi nene tonopemei. Kaiwa kaiwa.
Wi paerega ki denai bita wibo wadamana ko ki ka Mamanuga God e rikapupu deni mena wi wadinibu bagi. E ade nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso mete kina karako wi waitanimoto da mu wi nene kwaetagubu ki mibai wi naigida mena kataiwagi wetawetara ade nuwabagi rabineya idiwoi.
Apunu Poru apunu Paerimoni e nene Mamanuga God paraupupu
Nau waretani Paerimoni, nau maramara gurigurisugakani ki ka nau kau notaniyakani ade Mamanuga God bameya kau nene paraupakani, mibai ka kau Kaiwawonuga Iyesu sumapiyei ade Mamanuga God e iyapanaiyoma tawana tawana idiwu ki kau mu mete nota kwarikwarisitamiyei ki sisiyai nau wainapuwani kewowena. Nau gurigurisugakani da kau sumagi ki sisiyai kau maramara iyapana tadeyowa umowa. Kau inako kwaenugowa ki pokaiya ka Mamanuga God kau yabugi yadini papoto da e gwedegwede kuduba Keriso pokaiya negebu ki kuduba kau mete katainuwagi wetawetara. Nau waretani, kau iyapana nota kwari-kwarisitamiyei ki pokaiya ka kau togisinibi kasiyara tegebi da nau karako mamama kawaya wainapakani. Kau inako kwaenugei ki pokaiya ka Mama-nuga God e iyapanaiyoma kuduba mu rabinamaga kipu ubupu karako kasiyara wainapiyamu.
Apunu Poru apunu Onesimasi nene wagubu
Karako nau yo kau nu sumanuga ka eyaka mena ki pokere nau kau badidi kwaenugana yonai nidibena ki ka baganai. Ko nau kau nota kwari-kwarisiniyakani ki pokere nau ragiragi kawaya kau eba nidiyakani ko giyansu mena kabuwaniyakani. Ko kau wainapi; Nau ka Poru, apunu magurai ade karako Keriso Iyesu e nene yewe dibura rabineya tondakani ki apunai yona yau karako suwagakani
10 Nau karako kau bigabigagi kwaewagawa apunai Onesimasi ki e nene uburakani e sisiyai kau nidiyakani. Nau yewe dibura rabineya tondekeya ki ka e Keriso sumapupu ki pokere nu sumanuga pokaiya ka nau e gubaga-puwani ade e nau mamasinibu. 11 E naiya kau bigabigagi kwaewagawa ki makeya ka e midi togatoga nene upiwagawa ko karako ka e rabinai wirawena ki pokere nau wainapakani da e kawaya daganani kau waitaniyoto. E nau mete inako waitasiniyau.
12 Nau nuwani notani e bameya tondau ko nau karako e tonopani kau bamageya kaniyoto. 13 Nau Keriso e yonai bagi kawaya ki suwegekeya umekeya ki pokere nau karako dibura yau rabineya tondakani. Kau kiya yewe eba baunugibi nau waitasiniyei ko kau bigabigagi kwaewagawa apunai Onesimasi kau watagi wadubu kawaya daganani nau waitasiniyau ki pokere nau e munapena yewe nau mete idimpena ki ka baganai. 14 Ko nau eba nuwaneya kau ninekenekeniyani da kau e ade tonopi nau bamaneya baiyagisi. Pa mena. Nau nuwaneya kau kaubo nuwageya wainapiyei baganai ki mena makeya kwaenuwagi. Nau eba nuwaneya kau tagageya kwaesugani ko nau yo kau nu rabinanuga eyakamenayagisi ki ka baganai.
15 Apunu Onesimasi badidi pokere kau kamadinibu umawa da yewe bauwena? Kataina, e ewa kau mete maramara idiwana ki pokere bo? 16 E naiya kau bigabigagi apunai mena tondawa ko karako ka e eba kau bigabigagi apunai mena ko e ka ade kau mete sumaga eyaka mena ki apunai. Nau nuwaneya po eyo ko nau kataineya da e karako kau bamageya baiyagisi ki ka e kau bigabigagi apunai tondono ade nu Kaiwawonuga pokaiya kau mete sumaga eyaka mena apunai tondono, ki pokere kau notagi e bameya ka kawaya daganani esida.
17 Ki pokere, kau wainapiyei da nau yo kau nu upinuga eyaka mena ki ka nau kau bamageya bausugubena manako kau nau diriwani kwaenugubena ki maba ka apunu Onesimasi kau bamageya baiyagisi ki kau e diriwai inako mete kwaenuwagi. 18 E kau bamageya gwede mo kwaewena siyasiya bo kau gwedegwedegi mo asusu wadubu denai eba negebu ki kau nau kabuwasini da ki denai nau kau negeyani. 19 Nau Poru naubo idanere yona yau ade okapakani; Ki denai nau kau negeyani. (Ko wainapi; Kau iya waunai nau pokanere wadibi ki denai nau tegeyana ki tondau, ko ki yonai nau eba suwagani.)
20 Nau waretani, nau yona yau suwagubuwani ki kau nu Kaiwawonuga pokaiya nau nene kwaenuwagi. Keriso pokaiya ka nau yo kau nu sumanuga eyaka mena ki pokere kau inako kwaenuwagi ki ka nau rabinani kiroto uburoto mamama wainapani.
21 Nau oka yau kau nene okapakani ki nau kataineya da nau badidi nidiya-kani ki kuduba kau kwaenuwagi. Ena, eba ki mena ko gwede mo kawareya ki kau mete kwaenuwagi.
22 Nau yonani yau mete wainapi; Nau wi bamagau ika bausugana ki nana ka wi kuduba nau nene Mamanuga God bameya guriguriwagi ade nau watani ika winepumuri da e nau yawatani yadini supasupa ki ka nau wi daiyoga ade bausugani.
Parau siyarai.
23 Apunu Epapurasi e ubupu Keriso Iyesu e yonai wagawa umawa ki pokere iyapana e wadumupu diburamupu karako nau mete yewe idiwei. E parau-wagau kawaya daganani wi bamagau. 24 Nu upinuga eyaka mena kwaigemei ragidai apunu Maki yo apunu Aristakasi yo apunu Demasi yo apunu Ruki mete kina ki mu kuduba wi parauniyamu.
25 Wi paerega ki denai bita wibo wadamana ko ki ka nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e rikapupu deni mena wi wadinibu bagi. E karako waitaniyoto da e wi nene kwaewena ki mibai wi naigida mena kataiwagi wetawetara.
Nau yonani ika kewowena. Kaiwa kaiwa.