13
Waira yau kodirerei mu kobamugu idiwana ki nana
Wi kuduba waira yau kodirerei ragidai mu umunumaga wadoi mibai ka waira yau kawakawai mu ka eba mu mubo kasiyaramaga pokaiya upi ki wadumupu ko Mamanuga God ubupu mu upimaga ki tagebu. Tawana tawana kodirerei kuduba ka Mamanuga God mu nakatapu, ki pokere iyapana gwedewau waira yau kodirerei tagarara-tamiyamu ki ka Mamanuga God badidi kwaewena ki mu mete tagararapiyamu manako ki pokaiya ka mu muga midi-maga pasumu. Iyapana gwedewau bagi mena kwaetagamu ki ka mu kawakawai ragidai ki mu kudumugu eba wainapomono. Ko iyapana gwedewau berokoi kwaetagamu ki ka mu kawakawai ragidai mu kudumugu mete wainapomono. Ki pokere nau suwagani wainapumuri; Wi kawakawai ragidai ki mu kudumugu eba waina-pamana wainapiyamu ki ka wi bagi mena kwaiwogoi idiwoi manako kawakawai ragidai ki wi eminimoto wi werega tagisi. Waira yau kodirerei ragidai mu ka wi bagiga nene Mama-nuga God upi ki tagebu. Ko wi gwede mo berokoi kwaiwagi ki ka wi kawa-kawai ragidai ki mu kudumugu wainapiyoi mibai ka mu audamaga pa asusu eba temupu. Mu ka Mamanuga God e bigabigaiyoma iyapana wade supasupatamana ki nana nakatapu ki pokere iyapana gwedewau bera berokoi kwaetagisi ki ka kawakawai ragidai ki ubumoto denai bita mu tageni. Ki pokere waira yau kawakawai ragidai mu kobamugu idiwoi ade mu umunu-maga wadoi. Eba mu bita negemana ki kudumugu wainapiyoi were umunu-maga wadoi ko wi rabinagau nidiyau wirawira ki kabuwaniyana da wi ka baganai ki pokere wi inako kwaiwogoi.
Ade waira yau kodirerei mu bamamugu wi wairaga ki denai takesi mete tamoi. Mu upitagamu ki ka mu Mamanuga God e upi kwaetagamu ki pokere wi takesi mu bamamugu tamuri ki ka supasupai kawaya. Gwedegwede kuduba kawakawai ragidai mu nene ki wi mu tagemuri; Wi wairaga denai takesi tamana tagisi ki wi takesi tamuri ade mu denai mosi wadamana ki nene tagisi ki wi ubumuri mu tagemuri. Wiwiratamana ragidai ki wi wiwira-tamiyoi ade simaga tepapamana ragidai ki mu simaga wi tepapiyoi.
Nu deni deni waita kasiwaraigomu
Iyapana gwede mosi negebu ki suruwai kau bamageya tondau ki kau denai garugaru mena wirapi kwei ko eba nawananugowa ewa kweyana ki nene notapiyowa tondowa. Kau eyaka mena yau mena kwaenuwagi; Kau waretagi mete deni deni nota kwari-kwarisigamana ki notai notapiyowa, mibai ka iyapana nima e waretai nota kwarikwarisipiyau ki ka e gora kuduba badidi wagubu ki makeya makeya mete kwaewagau. Gora ka ropani kawaya. Gora mosi wagubu ke; ‘Ridi yo apunu, wi eba rauru kawakawara kasiwaraiwagi.’ Ade mosi wagubu ke; ‘Kau waretagi eba mini poyo.’ Ade mosi wagubu ke; ‘Kuwa eba kwaenugowa.’ Ade mosi wagubu ke; ‘Gwedegwede kau waretagi nene ki kau eba yabu gedegedepi.’ Gora yau ade dai mete uburau ki mu kuduba ka baganai ko mu kuduba ka gora kawaya karako suwagani yau rabineya; ‘Kau kiya nene wainapiyei ki maba kau kowagiyoma mu nene mete wainapiyowa nota kwarikwarisitamiyowa.’ 10 Ki pokere iyapana nima e waretai nota kwari-kwarisipiyau ki ka e berokoi mosi e waretai bameya eba kwaeyagisi. E waretai nota kwarikwarisipono tondono ki pokaiya ka e gora kuduba ki mibai mete matarapiyau ki kena.
11 Wi deni deni inako nota kwari-kwarisigamana idiwana ki mibai ka wi kataigau da mara rogobiwagau. Wi oro wadamu ragidai karako yabuiwagi kimuri ubumuri mibai ka wi Iyesu wauneya sumamupu makeya ki ka e iya waunai negeyana ki marai rowarowaitau ko karako ka mara ki wana rogobiwena nu bamanugutau yewena. 12 Nawaru dumai tarana kwaewagau. Sisipu waunitau kewoyagisi ki pokere sisipu berai kuduba ki nu deni mena kama-damu manako piyara ragidai bidara eba wadamana tatamai umamu ade ta yo auda mu idamaga tepiyamu ki maba ka nu mete kina tanai ki tatamai mena yadamu umamamu. 13 Nu ka nawarau idiwei ragidai ki pokere nu gwede mosi sisipu gwaiya eba wekepamu ko bagi supasupai mena kwaigomu. Iyapana poraga kawareya awana suwakarai kubamu yabaramaga babawagau bo taku maba igida yauda asusu iwu bo midimama berai ebo ebo kwaetagamu bo yawiratagamu bo nuwarorotagamu, bera kudubi kwaki inako ki mo nu eba kwaigomu. 14 Ko nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e iyai ki wi wadumuri sipuma bo goragora umemei ki maba wi naurigau umamuri. Wi midiga kwakwarepuga taininiyau poisiyasiyai wainapiyamu ki diriwai wi eba kwaiwogoi ko nota ki kuduba deni mena wi tagagau kwenupu-muri notagogapumuri.