15
Nu gwedewau sumanuga kawaitau ki ka nu kowanuguma sumamaga eba kawaya ki mete waita-tamomu mu bitamaga kawarapomu. Nu ka eba nu nubo iyanuga nene mena wainapomu,
ko nu kowanuguma mu bagimaga nene ade mu sumamaga kawayawagana ki nana ka nu bagi mena mu bamamugu kwaigomu togitamomu. Keriso e ka eba e eya iyai nene waina-pupu ko Mamanuga God e okai Keriso nene wagubu ke; ‘Iyapana wereyakaura yonai kau nidiyamu ki wirawena nau bamaneya bauwena.’ Mamanuga God e okai kuduba naiya mena okamupu ki ka yawata supasupai nu kabuwaniyana ki nana okamupu. Nu giruru kobaiya teteigamu ki ka Mamanuga God e okai ki nu toginiyono kasiyara negeyono da nu buridere baigamana puyo ewa wadamana nawanai idiwei ki mena notapomu kaiwomu.
Nu giruru kobaiya teteigemei kaiwei ki ka Mamanuga God nu toginiyau ade kasiyara nu negeyau. E karako wi waitaniyoto kasiyara negeni da Keriso Iyesu keyakeyai kwaewena ki wi kataiwagi wetawetara ade makeya makeya kwaiwagi manako wi nuwaga notaga ewapuru eyaka mena idiwoi. Wi inako idiwoi ki ka wi ewapuru mena wi bonanaga eyaka mena pokaiya nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e yo nu Mamanuga God e si esida mena tepapiyoi idiwoi.
Keriso wi eba tagararanibu ko wi diriwaga kwaewena ki maba wi mete kina wi kowaguma eba tagararatamiyoi ko mu diriwamaga kwaiwogoi da ki pokaiya ka Mamanuga God e si kawaya-yagisi. Nau nidiyani wainapumuri; Naiya takari kawaya Mamanuga God nu ripakwarakwaranuguma gwaiyabatapu ki mibai wenawagana ki nana ka e Keriso tonopupu Diyu ragidai mu bigabigamaga kwaewagana ki nana bauwena. E bauwena ki pokaiya ka Mamanuga God iyapana kwaiyanai ragidai mete kina nuwanuwatapu da mu ki pokaiya e si esida tepapamana ki nana. Mamanuga God e okai wagubu ke;
‘Nau iyapana kwaiyanai ragidai mu paunamugu kau parauniyoni ade kau sigi umayo pokaiya esida tepaponi.’
10 Ade wagubu ke;
‘Iyapana kwaiyanai ragidai, wi ubumuri Mamanuga God e iyapanaiyoma winetapu ragidai mete dibipiyoi ewapuru mena mamamaiwogoi.’
11 Ade wagubu ke;
‘Iyapana kwaiyanai ragidai kuduba, nu Kaiwawonuga e si wi esida mena tepapiyoi,
ade iyapana kuduba tawana tawana idiwu, wi umayo pokaiya e mamamapiyoi.’
12 Ade oragai apunai Aisaiya oka mo inako okapupu, wagubu ke;
‘Apunu Diyesi e momai mosi aita ewa wenayagisi manako Mamanuga God e tepapoto da e iyapana kwaiyanai ragidai kuduba mu yabaramugu uburoto kaiwawo-yagisi.
E pokaiya ka mu mete kina iya ewa wadamana ki nawanai idiwono.’
13 Wi puyo aita ewa wadamana nawanai idiwu ki apunai ka Mamanuga God. Ko e karako waitaniyoto wi sumaga pokaiya mibi mamamai ade nuwabagi negeni da wi puyo ewa wadamana notapiyamu nawanai idiwu ki notai e Keyai Tanai Bagi Kawaya ki kasiyarai pokaiya wi rabinagau kawayayogono yarono da posiyagisi siwagapoto.
Apunu Poru oka yau gwede nana okapupu?
14 Kowaniyoma, nau wi nene pore eba wainapakani; Wi ka gwedegwede supasupai mena kwaiwagamu ragidai. Gwedegwede kuduba ki wi kataigubu kewowena ade katai ki pokaiya wi deni deni kabuwa kasiwaraigamana ki mete baganai. 15 Ko nau oka yau pokaiya yona dai wi kawareya ade wainapa-mana ki nana ragiragi kawaya nidiyakani ki mibai ka Mamanuga God nau wadisinibu bagi ade upi bagi kawaya yau winepupu puyo tegebu, 16 da nau Keriso Iyesu e bigabigai kwaesugana iyapana kwaiyanai ragidai mu bamamugu upisugana ki nana. Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ubumu e bigabigai kwaetagamu papa pasumu puyo kweyamu ki maba ka nau mete inako uburakani e yonai bagi kawaya iyapana kwaiyanai ragidai mu bamamugu dimasugakani da mu mubo iyamaga puyo maba deni mena e kweyomoto. Nau nuwaneya ka Mama-nuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya ki mu winetamini Mamanuga God nene nakatamini da Mamanuga God e eya uburoto mu puyomaga ki eba tagarara-poto ko mibipoto yadini.
17 Nau Keriso Iyesu e naureya tondakani ki pokere nau yabarayabara uburakani Mamanuga God e bigabigai kwaesugakani. 18-19 Nau naubo badidi kwaesugakani ki yonai nau eba suwagakani ko Mamanuga God e eya Keyai ki kasiyarai pokaiya nau badidi dimasugekeya bo matakira ebo ebo kwaesugekeya da ki pokaiya Keriso bauwena iyapana kwaiyanai ragidai mu notamaga wirapupu da mu Mamanuga God e umunui wadumupu ki mena yonai nau yabarayabara uburakani suwagakani. Nau natere Diyerusaremu rabineya dimasugekeya yabedekeya da karako tawana Irurukamu rabineya bausugubuwani ki ka nau Keriso e yonai bagi kawaya ki mena dimasugakani umakani. 20 Nau notani kawaya maramara notapakani umakani ka yau kena; Iyapana gwedewau Keriso e yonai eba wainamupu kataitagubu ki mu bamamugu ka nau nuwaneya kaya-sugana e yonai bagi kawaya ika dimasugana ki nana wainapakani. E yonai wainamupu kataitagubu ragidai ki mu bamamugu ka nau eba kayasugana wainapakani kwaenda iyapana mosi bebeda ororeya mena kaupupu e bebedai ki kawareya nau bebeda ade kaupani. 21 Mamanuga God e okai mosi wagubu ke;
‘Iyapana gwedewau e yonai eba tademupu ragidai ki mu yabumaga payagisi mibai empomoto.
Ade e yonai naiya eba wainamupu ragidai ki mu ka e yonai waina-pomoto mete kataitagisi.’
Apunu Poru natere Roumi kayawagana wainapupu
22 Ki pokere kowaniyoma; Nau mara ropani kawaya wi bamagau ika bausugana wi eminiyana ki nana waina-pekeya ko gwede mosi nau yawatani maramara bodabodapiyawa. 23 Ko karako tawana yau rabineya ka nau upini kuduba kewowena ade nau kwamura ropani kawaya nu taganugu kayawena ki nau wi eminiyana ki nana mete wainapekeya, 24 ki pokere nau waunitau tawana Sipeini kayasugani ki ka nau kaniyoni da wi daiyoga ika mete bausugani. Nau nota yau wainapakani; Nau mara dai wi mete ika idiwomu da ewa ki ka wi nau waitasinimuri tonosinimuri da nau tawana Sipeini kayasugani. 25 Ko naiya ka nau Mama-nuga God e iyapanaiyoma natere Diyerusaremu rabineya idiwu ki mu bigamaga mo kwaesugani. 26 Iyesu sumapiyamu Mamanuga God nene dibipiyamu ragidai tawana Makedoniya yo tawana Akaiya rabineya idiwu ki mu mubo nuwamugu bowa madai dai kwanamupu Mamanuga God e iyapanai-yoma natere Diyerusaremu rabineya wetei idiwu ki puyo mu tagemana ki nana wainamupu. 27 Mu mubo nuwa-mugu wainamupu da baganai ki pokere mu inako kwaetagubu. Ko nau nidiyani wainapumuri; Diyu ragidai mu poka-mugere ka iyapana kwaiyanai iya wadumupu ki pokere mu iya wadu-mupu ki denai mu mubo gwedegwede-maga dai tepomoto Diyu ragidai puyo tageni ki ka supasupai bagi kawaya.
28 Tawana Makedoniya yo tawana Akaiya ragidai puyo kwanamupu nau idaneya nakamupu ki nau yadani kayasugani Mamanuga God e iyapanai-yoma natere Diyerusaremu rabineya idiwu ki tageyani were ewa ka nau ade kirani uburani manako tawana Sipeini kayasugani kaniyoni da wi bamagau ika mete bausugani wi eminiyani. 29 Nau kataineya da nau ika bausugani ki ka Keriso nau pokanere kawaya daganani wi wadiniyoto bagi.
30 Kowaniyoma, nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e pokaiya ade Mamanuga God e Keyai nu deni deni nota kwarikwarisigamana notai negebu ki pokaiya ka nau karako geneniyakani da wi nau waitasinimuri Mamanuga God bameya nau nene ragiragi kawaya guriguriwagi. 31 Guriguriwogoi da Mamanuga God nau kwayubasiniyono da nu sumanuga eba sumatagamu ragidai tawana Diyudiya rabineya idiwu ki mu eba baitagisi nau girisinimoto. Ade guriguriwogoi da Mamanuga God e iyapanaiyoma natere Diyerusaremu rabineya nau upi badidi kwaesugoni ki mu eba tagararapomoto ko mibi-pomoto. 32 Mamanuga God e waina-piyau da baganai ki ka nau upi ki kewopani manako ewa wi bamagau mibi mamamai ika bausugani kasiyara yadani were ewa ade kirani uburani kayasugani. 33 Nau nuwaneya ka nu nuwabagi negeyau apunai Mamanuga God maramara wi kwayubaniyono tondono. Ki mibai.