11
+Nde gu mbui tɨva zɨn ŋgɨri. Gu vhɨra gu Krais tɨva zɨn vui.
Por Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar fhura ndɨɨi ndɨkndɨgi vhuuiŋ, gu ana won ŋaara muun za ndɨɨi ŋkasŋka gum, anan rotur muunga tɨvir vhuuiaŋ nzuai.
Por shagir pani ndogi tɨva nzuai.
Nde zazera na ndɨkndɨgap, gu nde suaŋgi buni, nde nta ndɨkndɨk suirigi. Maaŋ muuŋgiap, gu nde nzuai, nde tɨvar vhuuŋra mbui. +Ne nzerara, gu khueŋ vuzvugi, nde kha harigi buneŋ, nde vhɨra ne kaŋgiri. Ne khaŋ muuŋgi. Guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi, Krais, ana mben pan ma. Kha mbigi mben pani, nta mben mani ma. Kraisan pan, ana Fhe Bakɨme ma. Maaŋ muuŋgip, sios wari tɨgɨp phogar vhuigip rotur muuŋv, guma the shaar wo pana ndogip, Fhe Bakɨme phorgɨp suanga o, Fhe Bakɨme kamthooŋ guma nzuai mbugum buni suanga, ana memɨrar Krais ga ndɨɨi. Maaŋ muuŋgip, sios wari tɨgɨp phogar vhuigip rotur muuŋv mbiga the ana shaar won pana ndogɨ thav, ana Fhe Bakɨme phorgɨ suanga o, ana Fhe Bakɨme kamthooŋ guma nzuai mbugum buni suanga, ana memɨrar won mana ndɨɨi. Mba mbik mbe za ana pana savkorgiap memɨrar ana ndɨɨi fara muuŋgi. Maaŋ muuŋgip, mbik ana shaar wo pana ndogɨ thagi, ana won pana phɨrgirim, ana tivgiri. Ana maaŋ muuŋgip won pana phɨrɨrgen mbergirga o, ana savkorɨrgen mbergi, ana shaar won pana ndogiri. +Guma, ana won pana ndogɨ thari. Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme wora gangiap, ana wora ndɨkndɨgap, guma ga muuŋgim, guma ana zɨ bakɨme gum anan ŋkasŋka ndi khɨvɨrga. Fhe Bakɨme vhɨra guma ga ndɨkndɨgiap mbiga muuŋgim, ana guma zɨ bakɨme gum anan ŋkasŋka ndi khɨvi.
++Fhe Bakɨme mbiga fhava sɨga ndigap, guma ga muuŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana guman vhera hara sigap mbiga muuŋgi. Fhe Bakɨme vhɨra ana mbiga ndɨkndɨgap ana kurkurar zav guma ga muuŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana guma ga ndɨkndɨgap, ana kurkurar zav, mbiga muuŋgi. 10 Maaŋ muuŋgip, mbik wo pana ndogirga, ana khuen Fhe Bakɨme enseri khɨvi, wo mana piin ki.
11 Kha kameŋ, ne guigira kameŋ ma, gu vhɨra harigi kaaveŋ phorgɨp nde suan za mbui. Nde Guma Bakɨme gumgi gu mbigi, nde gumgi gu mbigi nde wari heigi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbik, ana guman kurkurigi ne, guma, ana mbigar kurkurigi ne ma. Mani vhɨra wani tɨgɨv kɨrga. 12 Fhe Bakɨme guman vhera hara sigap mbiga muuŋgi. Ne guigira. Nza ntigem, nza gumgi, nza mbiga fhavar vhen kegap kɨrar hi. Ne vhɨra guigira. Ne guigi guarira Fhe Bakɨme, ana nduara mani ga muuŋgi.
13 Nde nduarira kha buneŋ mbararagip, ne ndɨkndɨgɨri. Maaŋ muuŋgip sios wari tɨgɨp phogar vhuigip rotur muuŋv mbik, ana won pana ndogɨ thav, ana Fhe Bakɨme phorga nzuai, ana tɨvar vhuuaŋ mbuire? 14 Nza gumgi gu mbigi, nza wo Fhe Bakɨme muuŋgi tɨva garav, nza khaŋ nzuai, guma, ana pana rɨgɨn kɨvgiap hɨrigi, ana memɨrar ana ndɨɨi. 15 Maaŋ muuŋgip, mbik anan pana rɨgɨn kɨvgiap hɨrgiap, ana pana vharigi, ana anan sɨɨŋ vhuuŋ ma. Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme, ana pana vhar zav mba pana rɨgɨna mpeen ana nɨɨŋgi. 16 Maaŋ muuŋgip, guma the gu kha nzuai buni ga suaŋv, na daav, na suan za mbui, ana tuituigip khaŋ muuŋgip kaŋgiri. Nza harigi khesharigi tɨvi zɨn vui fhuvara. Fhe Bakɨme siosi, mbe vhɨra harigi khesharigi rotu mbui tɨvi ki fhuvara.
Mbe Koriniŋ, mbe tɨvar vhuun Guma Bakɨmen shama muuŋgi fhuvara.
17 Gu ntigem nde muunga tɨvi thari bun nde suanga, nde mba tɨvi zɨn ŋgɨri. Gu ntige nde suan za mbui buni, gu nden ndikndigap nde zɨri ndi vun kuamkuav nzuai fhuvara. Gu nde mbui tɨva vuzvugi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde wari fugap rotu mbui tugar, nden tɨvi guigira nzerigi fhuvara. Nden tɨvi nden kurkurigi fhuvara. Nden tɨvi nden farfagi. 18-19  ++Gu fharav khuen nde suan za mbui. Gu khaŋ muuŋgiap mbararagi. Nde rotur muun zav wari fugap, nde wari shɨgap, bunin wari ga nzuav wari daai. Gu mba kameŋ mbararagiap, gu maneŋ mba kameŋ khothɨgi. Ne khaŋ muuŋgi, nden sios wari shɨgɨp, wari ndi suegɨp, nde tuituigip kaŋgirga, maaŋgi gumgi gu mbigi, mbe guigira Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi zɨn vui. 20 Maaŋ muuŋgiap, nde wari fugap rotu mbuav mba pi mba, nta guigira Guma Bakɨmen mba guari fhuvara. Zakɨra fhuvara! 21 Nde bevbevira, nde vhɨgatɨn mbuav, nde warira nzuav, mba ndiav, nta pi. Nden mbari, mbe thi ndavira kim, nden mbari kɨvgiap wain pav fhura ŋanŋani. 22  +Ee, nde ram khaŋ muuŋgi? Nde pheni ki fhuve? Nde ntan mba gum mbɨn mbɨrga fhuve? Nde khueŋ ndɨkndɨgi thi? Fhe Bakɨme sios, ana fhura ki bigɨn ma? Nde maaŋ muuŋgiap, anan zegap, nde phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi mbari, mbe mba ki fhu. Nde mbe mbuim, mbe mberi. Gu ram nde suaŋrie? Gu nde mbui tɨvar ndikndigɨp nden zɨri ndi vun kuamkuarie? Gu mba khesharigi tɨva suaŋv, gu nden ndikndigirga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara!
Guma Bakɨ Zisas viktum gu wainan wo farasegi ŋaara gumgi ga ndɨɨi.
Matiu 26.26-29; Mak 14.22-25; Ruk 22.14-20
23-24  +Gu khar nde nzuai buni, Guma Bakɨme ntan nara nɨɨŋgim, gu nta bun nde nzuai. Mba buni khaŋ nzuai. Maan Zudas Zisas ndim, ana pana gumgi farve khɨngi. Mba maaŋra, Guma Bakɨme Zisas viktuma ndigap Fhe Bakɨmen ndikndigap, ana phorga suaŋgiap, ana phɨrgiap, khaŋ nzuai, “Khe nan fhava sɨk ma, gu nden kurkurar zav ana ndi ndɨɨi. Nde kha tɨvar muuŋv, na ndɨkndɨgɨri.” 25  +Ana maaŋ mbe suaŋgiap, mbe mbega thugap, ana wain ndigap, ana mba tɨvara muuŋgiap, ana khaŋ mbe nzuai, “Kha thama mbɨ, ana na vɨzɨn ma. Khe Fhe Bakɨme fhum taagi nde ndir zav suaŋgi tɨvar kameŋ ma. Gu won vɨzɨnan panan, gu mba kamen nde nzuai. Nde zazera kha khesharigi tɨvar muuŋv, wainan mbɨv, na ndɨkndɨgɨri.” 26  +Zisas khuen nza khɨvav kha kameŋ suaŋgi. Nde zazera kha viktum gu kha wainan mbɨv, nde khueŋ kaŋgiri. Nde Guma Bakɨme rimgi ne bun nzuai. Nde mbara muuŋv kɨrim ana taagip kha nuianan zirgɨrga.
Nza tuituigip wari won ndavi gum ndɨkndɨgi gangip, nza Guma Bakɨmen mban mbɨri.
27  +Maaŋ muuŋgip, guma the memɨrar Guma Bakɨme ndɨɨi tɨvar muuŋv, anan viktum gum wainan mbegɨrga, mba guma, anan tɨva mbatɨgar Guma Bakɨmen fhava sɨk gum anan vɨzɨna muuŋgi. Ana ne muuŋgi ne suaŋv, nen simtɨga ndirga. 28  +Guma fharav won ndava vhee gum won ndɨkndɨga gangip, ana zam mba viktum gum wainan mbɨri. 29 Ne khaŋ muuŋgi, guma ana ndɨkndɨgar vhuun Guma Bakɨmen fhava sɨga muuŋgi fhuv, ana fhura mba viktuma pav, mba wain mbegi, ana simtɨgar wora nɨɨŋgi. Ana pim, Fhe Bakɨme ne suaŋv ana suaŋgirga, ana zumgum muumbara mbatɨgar anan muuŋgirga. 30 Mba bigɨna nɨɨeŋra, nde rɨgar gumgi gu mbigi vhɨrve, mbe ŋkasŋka ki fhuv, mbe rɨɨv, mbe mbari vhɨzgi. 31  +Nza maaŋ muuŋgip wari won ndavi vheri gum ndɨkndɨgi nza tuituigip nta ganɨv, nza mba viktuman mbɨv, mba wainan mbegɨrga, nza ne suaŋv simtɨk kɨrga fhu. 32  +Guma Bakɨme, nza nzuav nzuai. Nzan tɨvi nzerigi fhu, ana simtɨgir nza ndɨɨi. Ana nza tɨvi ndi thɨgar maan zav maaŋ nza mbui. Ana maaŋ nzan muunga, nza kha nuianan tɨvi zɨn vui gumgi phorgɨp, ŋgu mbatɨgar ŋgegɨrga fhu.
33 Maaŋ muuŋgiap, nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde wari fugɨp, nde mba Fhe Bakɨme mban mbɨr saŋv, nde mba harigi gumgir rargɨri. 34 Guma thɨhegi, ana fharav wo phenara mban mbegɨp zɨri. Nde muuŋv kɨv, nde Fhe Bakɨme nzuav phogi ga vhuav rotu mbui phogi vhen hi tɨvi, Fhe Bakɨme nta suaŋ nde suaŋv suaŋgirga. Gu nde suanga buna mueŋ phorga khar ki. Mba buneŋ, gu nduara zɨv nde ganɨv, mba bunen nde phorgɨp suaŋv, ne ndi thɨgar maanga.
+ 11:1 1 Ko 4.16; Ef 5.1; Fi 3.17; 2 Te 3.9 + 11:3 Stt 3.16; 1 Ko 3.23; 15.27-28; Ef 5.23; 1 Pi 3.1; 3.5-6 + 11:7 Stt 1.26-27; Ze 3.9 + 11:8 1 T 2.13 + 11:8 Stt 2.18-23 + 11:18-19 1 Ko 1.10-12; 3.3 + 11:18-19 Lo 13.3; 1 Zo 2.19 + 11:22 Ze 2.5-6 + 11:23-24 Mt 26.26; Mk 14.22; Ru 22.19 + 11:25 Kis 24.6-8; Jer 31.31-34; Sek 9.11; Hi 8.8-13 + 11:26 Zo 14.3; FG 1.11; 1 Te 4.16; VB 1.7 + 11:27 Nam 9.10; 9.13; Zo 6.51; 6.63-64; Hi 10.29 + 11:28 Mt 26.22; 2 Ko 13.5; Ga 6.4 + 11:31 Sng 33.5; 1 Zo 1.9 + 11:32 Sng 94.12-13; Hi 12.5-6; 12.11