2
Por Koriniŋ Zisas khothɨgi tɨva nzuai.
+Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde na ndɨkndɨgɨ. Gu nde han zɨgap, gu Fhe Bakɨme buni, gu nta bun nde nzuav, gu mba bigi kaŋgi gumgi mba buni bakɨvi nzuai mbugum nde suaŋgi fhuvara. Gu mbe nzuai suambarar nde muuŋgi fhuvara. +Gu nde rɨgar kav, gu harigi bigɨn the nzuai fhuvara. Gu Zisas Kraisra ndɨkndɨgi. Ahaŋ, Zisas Kraisra, ana khanarareŋ ga ntorgap, rimgi. +Gu nde phorga kav, gu ŋkasŋka ki fhu. Zakɨra fhuvara! Gu rivgiap, ninɨk na mbuim, gu ki. +Gu nde nzuai buni gum, gu nde suaŋgi, gu kha nuianan ki ndɨkndɨgi vhuuiŋ kaŋgi gumgi nde nzuai fara muuŋgiap, nde nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaarar ŋkasŋka gu nzuai bunin nde khɨvi, nde kaŋgi, gu nde suaŋgi buni, nta guigira buni ma. +Gu khueŋ nzuav maaŋ muuŋgi. Gu guma ndɨkndɨgar nde ndɨkndɨgi khavɨrim, nde Zisas khothivɨ thagi. Gu vuzvugi, Fhe Bakɨme ŋkasŋka nduara nde ndɨkndɨgi khavɨrim, nde Zisas khothɨgɨrga.
Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar ndɨkndɨga vhuun nza ndɨɨi.
+Gumgi, mbe Fhe Bakɨmen tɨvi zɨn vov, thɨga havhargi. Nza bun nzuai buna vhuueŋ, mbe nta mbararav, nta kaŋgi. Mbe mba kaŋgi ndɨkndɨgi, nta kha nuianan ki gumgi ŋkasŋkagir ndɨkndɨgi vhuuiŋ fhuvara. Nta vhɨra kha nuianan ki gumgir panin ndɨkndɨgi fhuvara. Mba gumgir pani, mbe za mbatɨgi mbe ŋgu mbatɨgar ŋgɨr za mbui ntɨɨri ma. 7-8  ++Nza Fhe Bakɨme zorga ki ndɨkndɨgir vhuuiŋ, nza nta bun nzuai. Fhe Bakɨme zumgum kha nuiana muuŋgi. Ana fhum wo ndɨkndɨgar, nza nzuav tuav ga muuŋgi, nza ana han Hevenan mpirmpirɨga vhuun muunga. Mba mpirmpirɨgar vhuun kameŋ zorga ki, kha nuiana guman pana the ne kaŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe ne kaŋgia kake, mbe Heven gari Guma Bakɨme, mbe ana ndi khanarareŋ ga tɨga fhuge ntɨɨŋ. +Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuaim, nza ne bun nzuai, “Mba bigi, guma the fhum nta gangiap, ntan kameŋ mbararagi fhuvara. Guma the vhɨra mba bigi ga ndɨrigi fhuvara. Mba bigi, guigira wari wo ndavir Fhe Bakɨme nɨɨŋgi gumgi, ana mbe nzuav mba bigi bevahegim, nta ki.” 10  +Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar mba bigin nza khɨvigim, nza maaŋ muuŋgiap nta kaŋgi. Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar, Fhe Bakɨme mba zorga ki ndɨkndɨgi, ana nta ndi gari. 11  +Ne khaŋ muuŋgi, harigi guma the harigi guma the ndɨkndɨgi kaŋgirga tuktɨgi fhuvara. Mba guman vhen ki guma, ana nduara ana ndɨkndɨgi kaŋgi. Fhe Bakɨme vhɨra mba tɨvara muuŋgi. Guma the Fhe Bakɨmen ndɨkndɨgi kaŋgirga tuktɨgi fhuvara. Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, ana nduara ana ndɨkndɨgi kaŋgi. 12  +Nza kha nuianan ki gumgi ndɨkndɨgi ndɨkndɨgi zɨn vov, Fhe Bakɨmen ndɨkndɨgi kaŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza Fhe Bakɨme han kega zergi Ŋina, ana nzan vhen ki. Ana nza vhen kim, nza maaŋ muuŋgiap, ana fhura nza nɨɨŋgi bigir vhuuiŋ, nza nta kaŋgi. 13  +Nza maaŋ muuŋgiap, mba bigir vhuuiŋ, nza nta bun nzuav, nza kha nuiana guma the nza khɨvigi ndɨkndɨgi vhuuiŋ, nza nta bun nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nza khɨvigi buni, nza nta bun nzuai. Nza Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara buni vhuuiŋ, nza nta bun Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar vhen ki gumgi, nza ntan mbe khɨvi.
14  +Guma Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar ki fhu, ana Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar fhura ndɨɨi ndɨkndɨgi vhuuiŋ, ana nta kaŋgirga tuktɨgi fhuvara. Ne khaŋ muuŋgi, ana khueŋ ndɨkndɨgi, mba bigi nta fhura ŋanŋangi bigi ma. Maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar ki gumgi, mbera mba ndɨkndɨgi vhuuiŋ ga ndɨkndɨgɨp nta kaŋgirga. 15  +Guma Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar ki, ana bigi mbararav, nta ndɨkndɨgi. Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar ki guma, guma the ana mbui tɨvi ganɨv, nta suaŋv ana suaŋgirga tuktɨgi fhuvara. 16  +Fhe Bakɨmen buni vhuuŋ ki gap khaŋ nzuai, “The Guma Bakɨme ndɨkndɨgi kaŋgi? The maaŋ muuŋgip ndɨkndɨgi tharir ana khɨvɨrie?” Nzara Krais ndɨkndɨk nzan ki.
+ 2:1 1 Ko 1.17 + 2:2 Ga 6.14; Fi 3.8 + 2:3 FG 18.9; 2 Ko 10.1 + 2:4 Ro 15.19; 1 Ko 1.17; 1 Te 1.5; 2 Pi 1.16 + 2:5 2 Ko 4.7; 6.7 + 2:6 1 Ko 1.28; Ef 4.13; Fi 3.15; Hi 5.14 + 2:7-8 Ro 16.25-26; Ef 3.5; 3.9; Kor 1.26; 2 T 1.9 + 2:7-8 Ru 23.34; Zo 7.48; FG 13.27; 2 Ko 3.14 + 2:9 Ais 64.4 + 2:10 Mt 13.11; 16.17; Zo 14.26; 1 Zo 2.27 + 2:11 Snd 20.27; Jer 17.9; Ro 11.33-34 + 2:12 Zo 16.13-14 + 2:13 1 Ko 1.17; 2.4; 2 Pi 1.16 + 2:14 Mt 16.23; Zo 8.47; 14.17; Ro 8.5-7; 1 Ko 1.18; 1.23 + 2:15 1 Te 5.21; 1 Zo 2.20; 4.1 + 2:16 Jop 15.8; Ais 40.13; Jer 23.18; Zo 15.15; Ro 11.34