4
Guma Bakɨme, ana nduara won ŋaara guma muuŋgi ŋaari ga suaŋv ana suanga.
+Nza, nde kha ndɨkndɨgar muuŋri, nza Kraisan ŋaara gumgi ma. Fhe Bakɨme wo vhagi buni, ana nta bun suanga ŋaarar nza nɨɨŋgi. +Guma, ana harigi guman ŋaara guma ki, ana tuituigira wo gari guma buni zɨn ŋgɨri. Maaŋ muuŋgip, nde gu mbui tɨvi ga suaŋv na suan za mbui o, maaŋ muuŋgip, gumgi thari gu muuŋgi bigi ga suaŋv na suaŋv suanga, gu ne suaŋ thaneŋ ndɨkndɨgi vhɨrver muuŋgirga tuktɨgi fhuvara. Gu vhɨra, gu wo mbui tɨvi ga nzuav, wora nzuav nzuai fhuvara. +Guigi guarara, gu wo muuŋgi tɨva mbatɨk thueŋ kaŋgi fhuvara. Gu vhɨra khaŋ suanga fhu, “Gu tɨvir vhuuiaŋ mbui guma ma.” Nan tɨvi ga suaŋv na suanga ŋaar, ana Guma Bakɨmen ŋaar ma. +Fhe Bakɨme nza khar mbui tɨvi ga suaŋv nza suanga tuk ntigar. Maaŋ muuŋgiap, nde fhumra harigi gumgi mbui tɨvi ga suaŋv mbe suaŋ thari. Nde Guma Bakɨme rargɨri, ana zirɨrga. Ana mba zorga gɨngɨnan ki bigi, ana nta ndiv kɨrar vhava ŋaara khɨngirga. Ana za mba gumgir ndɨkndɨgi ndiv kɨra khɨngirga. Mba tugen nza bevbevira, Fhe Bakɨme nza muuŋgi ŋaari ga suaŋv nzan ndikndigirga.
Mbe Koriniŋ, mbe nduarira wari wo zɨri ndiv vun kuamkuagi.
+Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, gu nde ndɨkndɨgir kurkurar zav, ŋka Aporos gum, gu ŋka wani zɨni zitav kha buni suaŋgi. Nde ŋka ndɨkndɨgɨp, nde Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap suaŋgi tɨvi guari, nde nta zɨn ŋgɨri. Nde mba buni khiiŋ thivɨ thari. Maaŋ muuŋgiap, nde rɨɨŋrɨɨŋv guma the zɨ ndi vun fɨv, the zɨ mbevɨ thari. +Nde, the nde ndi fegim, nde zɨri ki gumgi ki? Nde mba ntigem ndiga ki bigi Fhe Bakɨme nde nɨɨŋgi bigi ma. Maaŋ muuŋgip, ne guigi guarara, nde Fhe Bakɨmen harani panan mba bigi ndigi. Nde thaŋ nzuav wari won ŋkasŋkara mba bigi ndigi fara muuŋgiap, nde wari wo zɨri ndiv vun kuamkuagi?
+Ore, nde za mba bigir vhuuiŋ ndigap, nde za bigi tuktɨgi. Nde za mba bigi vhuuiŋ ndigap, nde guigira nzerara ki. Nde nza kambarigi. Nde nza kambarav ŋgui vhɨrve gari gumgir pani fara muuŋgiap ki. Gu guigira nde ŋgui vhɨrve gari gumgir pani kɨrganen nde vuzvugi. Nde maaŋ muuŋgip kɨrim, nza vhɨra nde phorgɨp, nza ŋgui vhɨrve gari gumgir pani kɨrga. +Fhe Bakɨme maaŋ nza muuŋgi fhuvara. Gu kha ndɨkndɨga mbui. Fhe Bakɨme, ana nza kha Zisas farasegi ŋaara gumgi, ana nza ndiv zɨ guarara tɨgi. Mbe nza nzuav suaŋgim, mbe za kha nuianan ki gumgi gu mbigi gum Fhe Bakɨme enseri rɨmgi nɨman mbe nza shogɨrim, nza vhɨzɨrga. 10  +Nza guigira Zisas khothɨgap, nza ndɨkndɨk ki fhuv gumgi fara muuŋgiap wari ki. Nde Zisas phorga kav, nde kha ndɨkndɨga mbui nde ndɨkndɨgir vhuuiŋ ki gumgir fara muuŋgiap ki. Nza vhɨra ŋkasŋkagi fhu, nde kha ndɨkndɨga mbui, nde ŋkasŋkagip wari ki. Nde kha ndɨkndɨga mbui, kha gumgi zɨri bakɨvi nde ndɨɨv, nza zɨri mbevi. 11  +Fhum kav zav ntigem, nza thi ndavira kav, nza mbɨ nzuav fhɨri khiav, nza shagi gori shari. Mbe vhɨra nza shogim, nza tuituigip pera kegɨrga ŋana thueŋ ki fhu, nza fhura tamtam kha ŋanin vui. 12  +Nza guigira wari won farira ŋaara mbatɨga mbui. Mbe nza nzɨɨv nza nzuaim, nza mbe nzuai fhu, nza tɨvar vhuun mben muun zav, mbe nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai. Mbe tɨva mbatɨgar nza mbui, nza fhura wari wo thɨɨri pɨngiap mba simtɨgi ndi. 13  +Mbe nza zɨri mbevav buni mbatɨgi guarira nza nzuaim, nza mbe buni ŋgarkav mbarara bunin mbe nzuai. Nza kha gumgi gu mbigi rɨmgi nɨman, mbe nza garim, nza guigira mbatɨgiap nzaŋnzaŋgi fara muuŋgi. Nza za kha gumgi rɨmgi nɨman, nza bigi mbatɨgi fara muuŋgiap guigira nzaŋnzaŋgi. Nza mbara muuŋgiap kav, zav, ntige khar ki.
Por khueŋ vuzvugi, Koriniŋ anan tɨva zɨn ŋgɨrga.
14 Gu memɨran nden nɨɨn zav kha buni khergiap, nde ndi mbai fhuvara. Gu kha buni kheri, ne khaŋ muuŋgi. Nde nan tari ma. Gu guigira won ndavar nde ndɨɨi. Gu nde mba bigi kaŋgir zav, gu maaŋ muuŋgiap nde ndɨkndɨgi hiav nde nzuai. Nde maaŋ muuŋgip zazera Krais zɨn ŋgɨrga. 15  +Nde 10,000 gumgi kav, Kraisan tɨvir nde khɨvav, nde gari, nde ndegi vhɨrve ki fhuvara. Krais Zisasan tɨvi ga nzuav, gu nduara nden ndia bavira. Gu Fhe Bakɨme buna vhuuen nde nzuai tugen, nde nan tari ga gegi. 16  +Maaŋ muuŋgiap, gu khaŋ tɨgap nden nzuai, nde nan tɨvi ganɨv, nan tɨvi zɨn ŋgɨri. 17  +Gu nera nzuav Timoti ga sararim, ana nde han zɨrga. Ana guigira Zisas Krais khothɨgap, ana nan kama fara muuŋgim, gu guigira won ndavar ana nɨɨŋgi. Gu ana khothɨgi, ana tuituigiap Guma Bakɨmen ŋaara gari guma ma. Ana nde ndɨkndɨgi khavɨrim, nde gu Krais phorga havhargiap mbui tɨvi, nde nta ndɨkndɨgɨrga. Mba tɨvi, gu za kha ŋguir ki siosir ki gumgi gu mbigi khɨvi, mbe mba tɨvira zɨn ŋgɨrga.
18 Nde thari khueŋ ndɨkndɨgi, gu zɨv, nde gangirga fhuv thi? Mbe maaŋ muuŋgiap fhura rɨɨrɨɨv ki. 19  +Maaŋ muuŋgip, Guma Bakɨme na vuzvugirga, gu vhemkora nde han zɨgɨrga. Gu maaŋ muuŋgip zɨgɨrga, gu mba rɨɨrɨɨi ntɨɨri bunira mbarara zav zi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu vhɨra khueŋ nzuav gara zi, mbe ram mbui khesharigi ŋkasŋka ki. 20  +Fhe Bakɨme wo gumgi gu mbigi garim, mbe ana piin ki tɨv, ana ŋkasŋka ki bigɨn ma, ana fhura kamthoon nzuai tɨvi fhuvara. 21 Nde vuzvugi, gu ram mbui khesharigi tɨvar muuŋrie? Ee, nde vuzvugi gu mpiiŋsɨga ndigi zɨv, nde thɨɨ kharɨv, nde ndi thɨgar maaŋrie? Ee, nde vuzvugi, gu ndavar nden nɨɨŋgip, nden korar muuŋgip, zɨv, mbarara nden muuŋrie?
+ 4:1 Ru 12.42; 1 Ko 3.5; 2 Ko 6.4; Ta 1.7; 1 Pi 4.10 + 4:2 Ru 12.42 + 4:4 Jop 9.2; Sng 143.2; Snd 21.2; Ro 4.2 + 4:5 Ro 2.1; 2.29; 1 Ko 3.8; 2 Ko 5.10; VB 20.12 + 4:6 Ro 12.3; 1 Ko 1.12; 3.4; 3.21 + 4:7 Zo 3.27; Ro 12.6; Ze 1.17; 1 Pi 4.10 + 4:8 VB 3.17; 3.21 + 4:9 Ro 8.36; 1 Ko 15.30-31; 2 Ko 6.9; Hi 10.33 + 4:10 FG 26.24; 1 Ko 1.18; 3.18 + 4:11 FG 23.2; Ro 8.35; 2 Ko 11.23-27; Fi 4.12 + 4:12 Sng 109.28; Mt 5.44; FG 18.3; 1 Ko 9.14-15; 1 Te 2.9; 2 Te 3.8; 1 T 4.10 + 4:13 Kra 3.45 + 4:15 FG 18.11; Ga 4.19; Ze 1.18 + 4:16 1 Ko 11.1; Fi 3.17; 1 Te 1.6; 2 Te 3.9 + 4:17 FG 19.22; Fi 2.19-22 + 4:19 FG 18.21; 19.21; 1 Ko 16.5; 2 Ko 1.15; 1.23; Hi 6.3 + 4:20 1 Ko 2.4; 1 Te 1.5