Por mani gu muuiŋ wari ga rɨgi ne nzuai.
7
Por mani gu muuiŋ wari ga rɨgi ne nzuai.
+Gu ntigem nde mba gavar khergi kameŋ, gu ne ŋgarkar za mbui. Guma, ana muuaŋ tɨgi fhu, ne nzerara. Ne nzerara, ntigem ruarir gumgi gu mbigi wari ndi tɨv guigira kɨvgim, maaŋ muuŋgiap khaŋ muuŋgirga, ne nzerarga. Gumgi bevbevira, mbe won muuŋra hiari. Mbigi vhɨra, mbe bevbevira, mbe won manira hiari. +Guma, ana fhav, ana ana muun fhav ma. Ana won fhavar won muuŋ ga kirpɨgɨ thari. Mba tɨvara, ana muun fhav, ana ana mana ne ma, ana won fhavar won mana kirpɨgɨ thari. Mbik, ana nduara wo fhava gari fhuvara. Anan man, ana ana fhava gari guma ma. Mba tɨvara, ana man, ana vhɨra ana nduara wo fhava gari fhuvara. Anan muuŋ, ana ana fhava gari mbik ma. +Nde maaŋ muuŋgip, mani gu muuiŋ warir rɨgip, nde kɨr wari ga sɨv, the won fhavar the kirpɨgɨ thari. Khueŋ guigira, ŋko maaŋ muuŋgip wani ga suaŋgip ndava bavira kɨv, tuga tɨvaneŋra Fhe Bakɨme phorgɨp suan saŋv wani phorgɨ ku thamtharga, ne nzerara. Ŋko maaŋ muuŋgip, ŋko zumgum wom wani phorgɨ kuri. Ŋko muuŋv kɨv, ŋko nuanira tuituigip wani won vuzvugi ganɨnga fhuv, Satan zɨv ŋkon mpararim, ŋko rɨgɨrga. Kha buneŋ, nde khaŋ suaŋ thari, tha mbe ma, nza mba tɨva zɨn ŋgɨrga, fhuvara. Gu nden kurkurar zav, gu kha buneŋ nzuai. +Gu vuzvugi, kha mbigi gu gumgi, mbe zam nan farar muuŋgip sɨɨŋra kɨrga. Fhe Bakɨme za kha gumgi bevbevira, ana mbarkɨrga ndɨkndɨgi vhuuiŋ gum ŋaarir muun zav ŋkasŋkagir mbe nɨɨŋgi. Guma mbe, ana ndɨkndɨga vhuuŋ gum ŋkasŋka mben ana nɨɨŋgiap, harigi ne, ana harigi ndɨkndɨgar vhuuŋ gum ŋkasŋka ana nɨɨŋgi.
Mba sɨɨŋra ki gumgi gu mbigi, mba mani vhɨzgi sɨɨŋra ki mbigi, gu khaŋ mbe nzuai. Mbe nan farar muuŋgip sɨɨŋra kɨrga, ne nzerara. +Mbe maaŋ muuŋgip kɨv, mbe tuituigi wari won vuzvugi gari fhuv, mbe mani gu muuiŋ rɨgɨri. Mbe maaŋ muuŋgirga, ne nzerarga. Mbe fhura kɨrga, mbe ruarir gumgi gu mbigi wari ndirga ne suaŋv zɨgzɨgɨ rivgi.
10  ++Mba mani gu muuiŋ ga rɨgi gumgi gu mbigi, gu kha tɨva zɨn ŋgɨr zav mba tɨvar mbe ndɨɨi. Mba tɨv, gu nduara nzuai tɨv fhuvara. Ana Guma Bakɨme zɨn ŋgɨr zav nzuai tɨv ma. Mba tɨv khaŋ nzuai, mbik mana tɨgi, ana won mana thamtha thari. 11 Ana wo mana thagi, ana sɨɨŋra kɨri. Ana sɨɨŋra kegɨrga tuktɨgi fhuvara, ana taagip wo mana phorgɨp ndava bavira kɨv, ana taagip ŋgɨp wo mana phorgɨ kɨri. Mba tɨvara, guma vhɨra, ana won muuŋ thamtha thari.
12 Gu nduara, gu buna muen mba wari ga rɨgiavra ki ntɨɨrir ki. Khe Guma Bakɨme suaŋgi buneŋ fhuvara. Gu khaŋ nzuai. Maaŋ muuŋgip, na phorgap guigira Zisas khothɨgi guma the mbiga the tɨgi, ana mba tɨgi mbik guigira Zisas khothɨgi fhu, mba mbik won mana vuzvugira kɨrim, ana man ana thamtha thari. 13 Mbik vhɨra, ana guigira Zisas khothɨgi fhuv guma the tɨgi, mba guma, ana vuzvugira kɨrim, mba mbik ana thamtha thari. 14 Gu khaŋ muuŋgiap ne nzuai, guma, ana guigira Zisas khothɨgi fhu, ana muuŋ guigira Zisas khothɨgi, ana ana phorga kim, Fhe Bakɨme ana garim, ana anan guma mbe fara muuŋgi. Mbik, ana guigira Zisas khothɨgi fhu, ana man guigira Zisas khothɨgi, ana ana phorga kim, Fhe Bakɨme ana garim, ana anan mbiga mbe fara muuŋgi. Maaŋ muuŋgiap, nden tari ntigem Fhe Bakɨme mbe gari. Fhe Bakɨme maaŋ muuŋgirga fhu, mben tari mbe Fhe Bakɨmen khothɨgi fhuv gumgi gu mbigir tari farar muuŋgip kɨrga. 15  +Maaŋ muuŋgip, guma o mbik guigira Zisas khothɨgi fhu, anan muuŋ o man guigira Zisas khothɨgi, ana ana thamtha za mbui, ana fhura ana ganɨrim, ana ŋgɨri. Maaŋ muuŋgip, mba tɨv hɨrga, guigira Zisas khothɨgi guma o mbik maaŋ muuŋgip guigira Zisas khothɨgi fhuv guma o mbiga tɨgi, mani bɨnan ki fara muuŋgi fhuvara. Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme nza wari tɨgɨp ndava bavira kɨr zav nzan kamgi. 16  +Ndu mbik, ndu won manan kurarim, ana guigira Zisas khothɨgɨrga o, fhu. Ndu ne kaŋgi fhu. Ndu guma, ndu won muun kurarim, ana guigira Zisas khothɨgɨrga o, fhu? Ndu vhɨra ne kaŋgi fhu.
Nza Fhe Bakɨme nzan mbuigi kɨrɨ tɨvir kɨrga.
17  +Nde bevbevira Guma Bakɨme Zisas nzan mbuigi kɨrɨ tɨva zɨn ŋgɨv kɨrga. Nde ram muuŋgi kɨrɨ tɨvar kim, Fhe Bakɨme nden kamgim, nde mba kɨrɨ tɨva kɨrga. Gu kha tɨva zɨn ŋgɨr zav mba tɨvar za kha siosi ga nɨɨŋgi. 18 Maaŋ muuŋgip, guma the mbe ana fooŋgirim, Fhe Bakɨme zumgum ana kamgirim, mba guma mbe ana fooŋgi ne ndi zomzorɨv wom wo fhava nder ndi thɨgar maaŋ thari. Maaŋ muuŋgip, guma the mbe ana fooŋgi fhu, Fhe Bakɨme ana kamgi, ana won fooŋ thari. 19  +Fooi tɨv, ana fhura ki tɨv ma. Fooi fhuv tɨv, ana vhɨra fhura ki tɨv ma. Fhe Bakɨmen tɨvi zɨn vui tɨv, ana guigira bigɨna guar ma. 20 Nza ram muuŋgi kɨrɨ tɨvar kim, Fhe Bakɨme nzan kamgi, nza mba kɨrɨ tɨvara kɨri. 21 Ee, ndu fhura ŋaara guma gum ŋaara mbiga khɨn kim, Fhe Bakɨme ndu kamgire? Ndu ne suaŋv ndav simɨ thari. Ndu bɨkbɨɨgip kɨrga tuav kɨri, ndu mba tuav zɨn ŋgɨri. 22  +Guma ana fhura ŋaara khɨnan muuŋv kɨrim, Guma Bakɨme ana kamgirga, ana ntigem Guma Bakɨme guma ma. Ana ntigem, Guma Bakɨme rɨmani nɨman, ana wom ŋaara guma khɨn ki fhuvara. Mba tɨvara, guma ana bɨkbɨɨgip kim, Guma Bakɨme ana kamgi, ana ntigem fhura Kraisan ŋgari ŋaara guma khɨn ki. 23  +Fhe Bakɨme, ana guigira vheza bakɨ guarara nde vhezgi. Maaŋ muuŋgiap, nde fhura harigi gumgir vuzvugi zɨn ŋgɨp mben ŋaari gumgi khɨni kɨ thari. 24 Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde ram muuŋgi khesharigi kɨrɨ tɨvar kim, Fhe Bakɨme nden kamgim, nde mba khesharigi kɨrɨ tɨvara muuŋv kɨri.
Por nzɨri gumgi gu mbigi ga nzuai buni khare.
25  +Gu ntigem nde nzɨri gumgi gu mbigi ga nzuav nan nzarigim, gu nden nzambareŋ ŋgarkar za mbui. Gu Guma Bakɨme nzɨri gumgi gu mbigir nɨɨn zav na nɨɨŋgi tɨva thueŋ ki fhu. Gu khaŋ muuŋgiap, gu won ndɨkndɨgɨra bun suan za mbui. Fhe Bakɨme, ana fhura nan kora muuŋgiap, na muuŋgim, gu ana buni guari bun nzuai guma ma. Nde na mbararari. 26 Ntigem, kha tugivigen simtɨga bakɨvi hi, nde ntige mba ki kɨrɨ tɨv mbara muuŋgip wari kɨri. 27 Nde muuiaŋ rɨgi, nde taagip mbe thamtharga tuavi ndi ganɨ thari. Nde muuiaŋ rɨgi fhuv ntɨɨri, nde muuiaŋ rɨgɨrgeŋ ndɨkndɨgɨ thari. 28  +Nde maaŋ muuŋgip muuin rɨgɨr za mbui ntɨɨri, nde tɨva mbatɨgeŋ muun za mbui fhuvara. Maaŋ muuŋgip, mbigar kam, ana mana rɨgi, ana tɨva mbatɨgeŋ muuŋgi fhuvara. Nde kaŋgi, mani ga rɨgi mbigi gu muuiŋ ga rɨgi gumgi, mbe simtɨgi vhɨrve mben hɨrga. Gu mba simtɨgi nden hɨrgane vuzvugi fhuvara.
29  +Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, gu khaŋ nde nzuai, nza ntige khar ki tuk tivgi. Maaŋ muuŋgiap, ntigem kha ki tugivigen, nde muuiŋ ki gumgi, nde khueŋ kaŋgiri, mani gu muuiŋ wari ga rɨgi tɨv, ana kha tuga tɨvaneŋra kegɨrga. 30 Mba nzi gumgi, mbe nzi gumgira farar muuŋgip wari kɨ thari. Mba ndikndigi gumgi, mbe ndikndigi gumgira farar muuŋgip wari kɨ thari. Mba bigi ga vhezi gumgi, mbe mba bigir warira muuiŋ thari. 31  +Kha nuianan bigir ŋgari gumgi, mbe khaŋ muuŋgip kɨri. Kha nuiana bigir ŋgari ŋaari, nta ntigem nza kha ki kɨrɨ tɨvir, nta bigi bakɨvi fhuvara. Nza kaŋgi, kha nuian gum ntige anan ki bigi, nta za vhɨzgirga tuk za han mbarigi.
32 Gu kha nuiana bigi ga nzuav ndɨkndɨgi vhɨrve ga mbui ndɨkndɨgi, nde ndɨkndɨgi ŋgɨrgane vuzvugi fhuvara. Guigira Zisas khothɨgi guma, ana muuaŋ tɨgi fhuv, ana ndɨkndɨgi vhɨrver Guma Bakɨmen tɨvi ga mbui. Ana Guma Bakɨme vuzvugi tɨvir muun za mbui. 33 Muuaŋ tɨgi guma, ana ndɨkndɨgir vhɨrver kha nuiana bigi ga mbui. Ana won muuŋ vuzvugi tɨvir muun za mbui. 34  +Maaŋ muuŋgiap, mbe ndɨkndɨgi shɨgeri. Mba sɨɨŋra ki biptarir ŋkaa gum tira kara vergi nzɨrir mbigi, mani vhɨzgi nzɨrir mbigi, mbe guigira Guma Bakɨme vuzvugi tɨvi ga ndɨkndɨgi. Mbe za wari ndiv Fhe Bakɨmen nɨɨŋgip, mben fhavi za ŋgaravra kɨrim, mben ntuu vhɨra ŋgarav kɨrga. Mana tɨgi mbik, ana kha nuiana bigi ga nzuav ndɨkndɨgi vhɨrve ga mbui. Ana won man vuzvugi tɨvi, ana ntan muun za mbui. 35 Gu nden kurarim, nde nzerara kɨr zav, gu kha buni nzuai. Gu nde thɨvav kha buni nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu bigi thari nde ndɨkndɨgi ŋgɨrgeŋ vuzvugi fhuvara. Gu khueŋ vuzvugi, nde tɨvir vhuuiŋra zɨn ŋgɨp zazera Guma Bakɨmen ŋaarar muuŋri. 36 Maaŋ muuŋgip, guma the, mbe ana ndi fagi mbik, ana ana garav anan rɨgɨrga bigi bevahi fhu, ana vhɨra mba mbiga garim, ana tani phɨrgia verim, ana kha ndɨkndɨga ana mbui, “Gu ana tɨgɨrga,” ana mba mbigar tɨgɨri. Ana maaŋ muuŋgi, ana tɨva mbatɨgeŋ mbui fhuvara. 37 Maaŋ muuŋgip, guma the, ana ndɨkndɨk gum ana ndav havhargip, ana bigɨn thueŋ nzuav vhɨzgi fhu. Ana vhɨra tuituigiap won vuzvuga garav khaŋ nzuai, “Gu mbe na ndi fagi mbigar rɨgɨrga fhu. Gu fhura sɨɨŋra kɨrga.” Ana ne nzuai, ne tɨvar vhuuŋ ma. 38 Maaŋ muuŋgiap, guma mbe ana ndi fagi biptara kama tɨgi, ana tɨvar vhuuaŋ muuŋgi. Guma mbe, ana ndi fagi biptara kama tɨgi fhu, ana tɨvar vhuuŋ guarara muuŋgi.
39  +Maaŋ muuŋgip, mbiga the ana mana rimgi fhu, mba mbik mba guman tɨgɨra kɨri. Maaŋ muuŋgip, ana man rimgirga, ana harigi guma then rɨgɨr saŋv, ana mba guman rɨgɨri. Mba mbik, ana guigira Zisas khothɨgi gumara tɨgɨri. 40  +Gu nduara kha ndɨkndɨga mbui. Ana maaŋ muuŋgip wom mana the tɨgi fhu, ana ndikndigira kɨrga. Gu khueŋ ndɨkndɨgi, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar na vhen kav ndɨkndɨgar na ndɨɨim, gu kha buni bun nde nzuai.
+ 7:1 1 Ko 7.8; 7.26 + 7:3 Kis 21.10; 1 Pi 3.7 + 7:5 Jol 2.16; Sek 7.3; 1 Te 3.5 + 7:7 Mt 19.12; FG 26.29; 1 Ko 12.11 + 7:9 1 T 5.14 + 7:10 Mal 2.14-16 + 7:10 Mt 5.32; 19.9; Mk 10.11-12; Ru 16.18 + 7:15 Ro 12.18; 14.19; Hi 12.14 + 7:16 1 Pi 3.1 + 7:17 1 Ko 4.17; 7.20; 7.24 + 7:19 Zo 15.14; Ro 2.25; Ga 5.6; 6.15 + 7:22 Zo 8.36; Ga 5.13; Ef 6.6; Fm 1.16; 1 Pi 2.16 + 7:23 1 Ko 6.20; 1 Pi 1.18-19 + 7:25 1 Ko 7.6; 7.10; 7.40; 2 Ko 8.8-10; 1 T 1.12-13; 1.16 + 7:28 1 Ko 7.38 + 7:29 Ro 13.11 + 7:31 Sng 39.6; Ze 1.10; 4.14; 1 Pi 1.24; 1 Zo 2.17 + 7:34 Ru 10.40 + 7:39 Ro 7.2-3; 2 Ko 6.14 + 7:40 1 Ko 7.25; 1 Te 4.8