6
Krais farasarigi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mbe won ŋaara mbuav, mbe simtɨgi vhɨrve ndi.
+Nza Fhe Bakɨme phorgap ŋgarav, nza khaŋ tɨga havhargiap khaŋ nde nzuai, “Nde Fhe Bakɨmen fhura kora mbui kora muumbara ndigi. Nde muuŋv kɨv fhura anan kora muumbara kuegɨrga.” +Fhe Bakɨme khaŋ nzuai, “Gu tɨvar vhuun nden muunga tuga sarav, gu nden nzi mbararagiap, gu vhɨra mba taagiap nde ndigirga tugara, gu nden kurigi.” Nde mbarara! Ntigera, nde ntigera Fhe Bakɨme tɨvar vhuuŋ ndirga tuk ma. Ntigera Fhe Bakɨme vhɨra taagi nde ndirga tuk ma.
+Nza gumgi thari buni mbatɨgir nzan ŋaara suangeŋ, nza ne vuzvugi fhu. Maaŋ muuŋgiap, nza gumgi suira sɨrim, mbe rɨrga tɨvi, nza nta muunga fhu. Zakɨra fhuvara! +Nza Fhe Bakɨmen ŋaara gumgi ki. Nza maaŋ muuŋgiap, nza zazera wari won tɨvar vhuun kha gumgi gu mbigi khɨvi. Nza mbarkɨrga simtɨgi nzan him, nza thivgia havhargiap, vhɨra tɨva mbatɨgar nza mbui bigi, simtɨgir nza ndɨɨi bigi, vhɨra nzan farfagi bigi, nta nzan him, nza vhɨra thivgia havhargi. +Mbe vhɨra nza shogap, nza ndi bɨna sui. Nzan pana gumgi vhɨra nzan bɨna vhuav, ŋgarŋgara mbatɨgar nza mbuav, nza shogɨr za mbui. Nza guigira ŋaara mbatɨga mbui. Nza ŋkuur vhuuaŋ mbui fhu, nza vhɨra kav thir vhɨzi. +Nza tɨvir ŋaarira mbuav, nza Fhe Bakɨme nza ndɨɨi ndɨkndɨgir vhuuiŋra suirigi. Nza vhemkora ndav shiav vhegi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza tɨvar vhuuŋra gumgi gu mbigi ga mbui. Nza Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ŋkasŋka ndi. Nza vhɨra guigira wari won ndavir gumgi ga ndɨɨi tɨv, nza guigira mba tɨva mbui. Nza vhɨra kamthooŋra mba tɨva bun nzuai fhuvara. +Nza guigira buni guarira bun nzuav, nza Fhe Bakɨme ŋkasŋkar panan ŋgari. Nza tɨvar vhuuŋ, nza ntari ga mbui bigɨna suigi fara muuŋgiap, ana wari won guva haren ana suirav, vhɨra anan wari won ŋkɨn haren ana suirigi. Nza ana suirav, Fhe Bakɨmen ŋaara mbuav, Fhe Bakɨmen ŋaara nzuav shogi.
Gumgi mbari, mbe nza zɨri ndiv vun kuamkuagi. Mbe mbari nza zɨri mbevi. Mbe mbari, mbe nza zɨn mbav bunin nza nzuaim, mbe mbari, mbe harigi ntɨɨri phorga nzuav, khaŋ mbe nzuai, nza tɨvir vhuuiaŋ mbui. Mbe gumgi mbari, kha ndɨkndɨga mbui, nza bigi guiguigi gumgi ma. Mbe mba ndɨkndɨga mbui, nza maaŋ mbui fhuvara. Nza guigira buni guarira nzuai. +Mbe nza Zisas farasarigi ŋaara gumgi, mbe nzan kakagi gumgir fara muuŋgi. Nza kaŋgi, mbe gumgir vhɨrvera, mbe nza Zisas farasarigi ŋaara gumgi, mbe nza kaŋgi. Nza vhɨzɨr zav mbui gumgir fara muuŋgi. Nza vhɨzgi fhuvara, nza khar ki. Mbe simtɨgi gu zaagir nza ndɨɨim, nza vhɨzgir zav mbuav, nza vhɨzgi fhuvara. 10  +Nza khaŋ muuŋgiap ki. Nza zazera ndava simtɨk phorga ki. Nza maaŋ muuŋgiap kav, nza kha ndɨkndɨga mbui, ne mbara muuŋ. Nza mba ndɨkndɨga mbuav, nza zazera ndikndigi. Nza guigira bigi sosuagi gumgi ki fara muuŋgiap wari ki. Ne mbara muuŋ. Nza harigi gumgir kurkurigim, mbe bigi vhɨrve ndi fara muuŋgi. Nza bigi thari ki fhuv gumgir fara muuŋgi. Nza za mba bigi ki.
11 Nde Koriniŋ, nza guigira thuga phɨrgiap, nde suaŋgi. Nza guigira khaŋ tɨgap wari won ndavir nde nɨɨŋgi. 12 Nza nde nzuav ndavi mpɨrigi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza guigira nde vuzvugiap, wari won ndavir nde nɨɨŋgi. Nde nduarira wari won ndavi havhargiap, nza wari tɨgap ndava bavira ki fhuvara. 13  +Gu ntigem ndia won tari ga nzuai suambarar nde mbui. Nde ntigem, nza nde mbui tɨvara, nzan muuŋri. Nde guigira za wari won ndavir za nzan nɨɨŋgiri.
Nza Fhe Bakɨme Phena fara muuŋgiap wari ki.
14  +Mba Fhe Bakɨme zɨn panan ruagi fhuv gumgi gu mbigi, mbe harigi khesharigi. Nde mbe phorgɨp kɨ thari. Maaŋ muuŋgip, ram muuŋgip tɨvar vhuuŋ gum Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi daasui tɨv, mani wani phorgɨp ŋgarɨrie? Maaŋ muuŋgip, ram muuŋgip vhava ŋaar gum gɨngɨn wani tɨgɨp kegɨrie? 15 Ee, Krais Satan phorgap, mani ndava bavira kire? Ee, Krais khothɨgi guma, Krais khothɨgi fhuv guma, mani ndɨkndɨgani mba farara muuŋgirie? 16  +Nza ram muuŋgip Fhe Bakɨmen Phena ndiv mbarɨvi gu tori phena phorgɨrie? Nde nduarira khueŋ kaŋgi, nza nduarira mbara muuŋgiap ki Fhe Bakɨmen Phen ma. Fhe Bakɨme fhum mba kameŋ suaŋgi. Ana khaŋ nzuai, “Gu mbe phorgɨ kɨv, mbe rɨgar kɨv, mbe phorgɨp rurga. Gu vhɨra mben Fhe Bakɨme kɨrga, mbe nan gumgi gu mbigi kɨrga.” 17  +Maaŋ muuŋgiap, Guma Bakɨme wom nzuav khaŋ nzuai, “ ‘Nde mbe han ŋgɨp, mbe phorgɨ ru thari. Nde kɨv, tuituigira wari ganɨri. Nde na nɨman nzaŋnzaŋgi tuavir ŋgɨ thari. Gu nduara nde ndi guma ma. Nde maaŋ muunga, gu nde ndigirga. 18  +Gu nde ndigip, gu nden ndia kɨrga, nde nan ŋkaa gu ŋkaar mbigi kɨrga.’ Guma Bakɨme, ana za mba ŋkasŋkagi ki Fhe Bakɨme ma, ana maaŋ nzuai.”
+ 6:1 1 Ko 3.9; 2 Ko 5.20; Hi 12.15 + 6:2 Ais 49.8; Ru 4.19-21 + 6:3 Ro 14.13; 1 Ko 9.12; 10.32 + 6:4 2 Ko 4.2 + 6:5 FG 16.23; 2 Ko 11.23-27 + 6:6 1 T 4.12 + 6:7 1 Ko 2.4; 2 Ko 10.4; Ef 6.11-13; 2 T 4.7 + 6:9 Sng 118.18; 1 Ko 4.9; 2 Ko 4.2; 4.9-10 + 6:10 2 Ko 7.4; Fi 2.17; Kor 1.24 + 6:13 1 Ko 4.14 + 6:14 Lo 7.2-3; 1 Sml 5.2-3; 1 Ko 5.9; Ef 5.7; 5.11 + 6:16 Wkp 26.12; Ese 37.27; 1 Ko 3.16; 6.19 + 6:17 Ais 52.11; Ese 20.34; 2 Ko 7.1; VB 18.4 + 6:18 2 Sml 7.14; 1 Sto 17.13; Ais 43.6; Jer 31.9; VB 1.8; 21.7