4
+Nde ŋaara gari mpiiŋsɨgi, nde tɨvir vhuuiŋra zɨn ŋgɨp, nde tɨvir vhuuiŋra wari won ŋaari gumgir muuŋri. Nde khueŋ kaŋgi, nde vhɨra, nde gari mpiiŋsɨk, ana Hevenan ki.
Nza khaŋ tɨgɨp havhargip Fhe Bakɨme phorga nzuav, tuituigira kha nuianan rui tɨv guigira havhargiri.
+Nde Fhe Bakɨme phorga nzuai tɨv, nde ana suirav havhargiri. Nde maaŋ muuŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv, nde ndɨkndɨgar vhuuŋra muuŋv, nde anan ndikndigɨp, ana phorgɨp suaŋri. +Nde Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, ana vhɨra nzan kurkurari. Nde ana phorgɨp suaŋv ana nzarim, ana tuav fhogɨrim, nza Kraisan buna vhuueŋ bun suanga. Mba buna vhuueŋ, ne fhum zorga kegi, ne ntigem kɨrar hɨgi. Gumgi mbari mba buna vhuueŋ mbararargeŋ thagi. Mbe ne mbararargeŋ thav, na ndi bɨna khɨngi. +Nde na suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, gu tuituigip Fhe Bakɨme na vuzvugi tɨvara, gu mba buna vhuueŋ bun suanga.
+Nde sios thav kɨrar ki gumgi han kɨv, nde ndɨkndɨgi vhuuiŋra zɨn ŋgɨp, nde tɨvir vhuuiŋra muuŋri. Nde zazera Krais tɨvara mbe khɨvɨr saŋ muuŋri. +Nde zazera mba gumgi mbararargeŋ vuzvugi bunin vhuuiŋra suaŋri. Nde ndɨkndɨga vhuuŋra muuŋv harigi gumgi nzuai buni ŋgarkari.
Por Tikikus gum Onesimus ga sarigim, mani Korosin vui.
++Tikikus ana mba gu mbui ŋaari, ana za nta bun nde suanga. Tikikus, ana nza phorgap ŋgarav, ana nza phorgap guigira Zisas khothɨgi guma ma. Nza guigira ana vuzvugi. Ana vhɨra guigira Guma Bakɨmen ŋaara guman vhuuŋ ma. Gu mba bigɨna nɨɨŋera nzuav, ana sarigim, ana nden han vui. Ana ŋgɨp, nde suaŋrim, nde nza ki kɨrɨ tɨva kaŋgir zav, nza ram mbui kɨrɨ tɨva muuŋgiap wari ki. Ana vhɨra nde ndavi havharɨrga. +Gu vhɨra Onesimus ga sarigim, ana Tikikus phorga mbar vui. Onesimus, ana nza phorgap guigira Zisas khothɨgi guma ma. Ana vhɨra guigira Zisas zɨn vui guma ma. Nza guigira ana vuzvugi. Ana vhɨra nden kɨvntok ma. Mani khaŋ hi bigi, mani za nta bun nde suanga.a
Por won raar vhuun Korosiŋ ga ndɨɨi.
10  +Aristarkus, ana na phorgap phena tɨvanan ki, ana won raar vhuun nde ndɨɨi. Mak, ana Barnabas ŋguk ma, ana vhɨra won raar vhuun nde ndɨɨi. Ana maaŋ muuŋgip ŋgɨp, nden hɨrim, nde ana ndikndigip, gu khar nde nzuai kameŋ zɨn ŋgɨp ana ndigiri. 11 Zisas, mbe kha zɨ phorgap anan kaai, Zastus, ana vhɨra won raar vhuun nde ndɨɨi. Mbe Zudaiŋ rɨgar, mbe kha gumgira na phorgap Fhe Bakɨme won gumgi gu mbigi ganɨrim, mbe ana piin kɨrga ŋaara khavav, mbe kurkurar vhuun na mbui.
12  +Epafras, ana vhɨra won raar vhuun nde ndɨɨi. Ana nden kɨvntok ma, ana vhɨra Krais Zisasan ŋaara guma ma. Ana vhɨra zazera khaŋ tɨgap havhargiap nde nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai, ana nden kurkurarim, nde khaŋ tɨgɨ havhargip mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi farar muuŋgip, nde guigira Fhe Bakɨmen tɨvi kaŋgip, guigira za ana vuzvugi kaŋgirga. 13 Gu khaŋ nde suan za mbui, ana khaŋ tɨgap ŋaara mbatɨga mbuav, nden kurkurav, vhɨra kha Raodisia ŋgu bakɨmen ki siosan ki gumgi gu mbigir kurkurav, vhɨra Hieraporis ŋgu bakɨmen ki siosan ki gumgi gu mbigi, ana vhɨra mben kurkurigi. 14  +Ruk, nzan rɨɨi phenan ŋgari guma, nza guigira ana vuzvugi. Mani Demas gum, wani won raar vhuun nde ndɨɨi.b
15 Gu khueŋ vuzvugi, nde nan raar vhuuŋ ndiv, guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe Raodisia siosan ki, nde anan mbe nɨɨŋri. Nde vhɨra nan raar vhuun Nimfar nɨɨŋv, vhɨra ana phenan phogi ga vhui siosan ki gumgi gu mbigir nɨɨŋri. 16 Nde kha gava gangip, nde vhɨra ana ndiv, Raodisia ŋgu bakɨmen ki siosan ki gumgi gu mbigi ndi mbarari, mbe vhɨra ana gangiri. Gu Raodisia siosan ki gumgi gu mbigi ndi mbarigi gap, nde vhɨra ana gangiri. 17  +Nde khaŋ Arkipus ga suaŋri, “Ndu mba Guma Bakɨme han ndigi ŋaar, ndu tuituigira ana ganɨv, ndu tuituigira ana muuŋv, ana vhɨzgiri.”
18  +Gu Por, gu nduara kha raar vhuuŋ khergiap, nde ndi mbai. Nde na ndɨkndɨgɨri, gu phena tɨvaneŋra ki. Fhe Bakɨmen fhura nden kora mbui kora muumbar nde phorgɨ kɨri.
+ 4:1 Wkp 25.43; 25.53; Ef 6.9 + 4:2 Ef 6.18; Fi 4.6 + 4:3 Ro 15.30; 1 Ko 16.9; Ef 6.19 + 4:4 Ef 6.20 + 4:5 Ef 5.15-16; 1 Te 4.11-12 + 4:6 Mk 9.50; Ef 4.29; Kor 3.16; 1 Pi 3.15 + 4:7 FG 20.4; 2 T 4.12 + 4:7 Ef 6.21-22 + 4:9 Fm 1.10-12 a 4:9 Onesimus, ana Firemonan ŋaara khɨna mbui guma ma. Ndu Por Firemon ndi khergi gava ganɨ. + 4:10 FG 12.12; 12.25; 13.13; 15.37-39; 19.29; 27.2; Fm 1.24 + 4:12 Kor 1.7; Fm 1.23 + 4:14 2 T 4.10-11; Fm 1.24 b 4:14 Gumgi vhɨrve kha ndɨkndɨga ga mbui, Ruk nduara kha gava phuni khergi. Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap, Ruk ana fharigi ne, ana ana khergiap, Fhe Bakɨme farasarigi ŋaari gumgi ŋgarigi buni ki gap, Farsarigi Gumgi (Aposer) ana vhɨra ana khergi. + 4:17 Fm 1.2 + 4:18 1 Ko 16.21; 2 Te 3.17