2
Por Tesaronaikan wo muuŋgi ŋaara nzuai.
+Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde nduarira gu nden rɨgar ka muuŋgi ŋaar, nde ana kaŋgi, mba ŋaara fhura vov vhɨzgi fhuvara. +Nde kaŋgi, nza ntigar nden han zɨrga, mba tugen nza Firipai ŋgu bakɨmen ki. Nza anan kav, nza zaa bakɨme ndim, mbe nzan fhavir farfav, nza mbevav, buni mbatɨgi nza nzuai. Nza ntigem nden han zegim, gumgi mbari nza mbevim, nzan Fhe Bakɨme, ana ŋgɨrɨtɨn nza nɨɨŋgim, nza mba khesharigi farfar rɨvi fhu. Fhuvara. Nza khaŋ tɨgap thɨga havhargiap, Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun nde nzuai. Nza vhɨra, nza guigira Zisas khothɨgɨv, ana zɨn ŋgɨr zav nde nzuav, nza pham buni tharir nde suaŋgi fhu, nza vhɨra tɨva mbatɨga thuen nden muunga ndɨkndɨk the kav, nde vhagi fhu, nza vhɨra tɨva thuen nde guigi fhu. Zakɨra fhuvara! +Fhe Bakɨme nzan mparav, ana nduara wo vuzvugara, ana won buna vhuueŋ bun suan zav, kha ŋaarar nza nɨɨŋgi. Maaŋ muuŋgiap, nza kha gumgi gu mbigi nzan ŋaara vuzvugɨr zav nza Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ bun nzuai fhu. Zakɨra fhuvara! Fhe Bakɨme, ana nduara nzan ndavi vheri gari, ana nduara nzan ŋaara vuzvugɨrga. +Nde kaŋgi, Fhe Bakɨme vhɨra nen nde suanga, nza nde raaŋ shi buna thuen nde nzuai fhuvara. Nza vhɨra nde bigi gangiap, nta niihegap, kha buna vhuuen nde nzuai fhuvara. Nza gumgi, nza zɨri ndi vun kuamkuargeŋ vuzvugi fhu. Nza vhɨra nde harigi gumgi gu mbigi, nza zɨri ndi vun kuamkuargeŋ vuzvugi fhu. +Khueŋ guigira, nza Krais nzan farasarigim, nza ana ŋaara gumgi ki. Nza maaŋ muuŋgi vuzvuk kake, nza warir kurkurar zav simtɨgen nde ndɨɨe. Nza nde phorga ki tugen, nza mbarara nde phorga kav, mbarara nde phorga ŋgari. Nza mbik tan won tara ndɨɨi fara muuŋgiap kegi. Nza guigira, wari wo ndavir nde nɨɨŋgiap, nza maaŋ muuŋgiap Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun nde suan za mbui. Nza vhɨra nden kurkurar zav, za wari won fhavi ndiv nde nɨɨŋgi. Ne khaŋ muuŋgi, nde guigira nzan kaa gumgi guari ma.
+Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza nde phorga kav, Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun nzuav, nza wari wo mba nzuav ŋaara mbatɨga muuŋgi, nde ne kaŋgi. Nza khaŋ tɨga havhargiap, raa gu maan mba ŋaara muuŋgi. Nza khueŋ nzuav maaŋ muuŋgi, nza mban wari ganɨngeŋ suaŋv simtɨgar nden nɨɨŋ thagi.
10 Nde kaŋgi, Fhe Bakɨme vhɨra, nen nden suanga, nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza nde muuŋgi tɨvi, ana vhɨra nta kaŋgi. Nza Fhe Bakɨme nɨman, nza tɨvir ŋaarira muuŋgi. Nza tɨva mbatɨga thuen nde muuŋgi fhu. Nza vhɨra gumgi nza sɨv, nza suanga tɨva mbatɨga thuen nde muuŋgi fhuvara. 11-12  ++Nde kaŋgi, nza ndia won tara mbui tɨvara nde muuŋgi. Nza mba tɨvar nde mbuav, nde ndɨkndɨgi khavav, nden ndavi havhari bunira nde suaŋgi. Nza nde nzuav, nza Fhe Bakɨme guigira vuzvugi tɨvi zɨn ŋgɨr zav nde suaŋgi. Fhe Bakɨme mba tɨvara zɨn ŋgɨr zav nden kamgi. Mba tɨvara, nde Fhe Bakɨme wo gumgi gu mbigi garim, mbe ana piin ki, ŋgu Hevenan ŋgirgɨp, nde mpirmpirɨgar vhuun muuŋgirga.
Guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe guigira thɨga havhargiap simtɨgi ndi.
13  +Nza vhɨra zazera khueŋ nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuav ana ndikndigi. Nde nza thɨɨri tɨn Fhe Bakɨme buna vhuueŋ ndiav, nde guma won ndɨkndɨgar nzuai buni ndi tɨva muuŋgiap ne ndigi fhuvara. Nde guigira Fhe Bakɨme buna guareŋ, nde ne khothɨgap ne ndigi. Ne guigira Fhe Bakɨme buna guareŋ ma. Mba buneŋ, nde guigira Zisas Krais khothɨgi gumgi gu mbigi, mba buneŋ khaŋ tɨgap havhargiap, nde ndavi vherir ŋgari. 14  +Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde Zudian guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi fara muuŋgi. Mbe Zisas Krais phorgi gumgi gu mbigi ma. Nden kɨvntogi simtɨgar nde ndɨɨi tɨvara, mbe Zudian kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, Zudaiŋ simtɨgar mbe nɨɨŋgi. 15  +Zudaiŋ, mbe nza Bakɨme Zisas shogim, ana rimgim, mbe vhɨra Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgi, mbe vhɨra mbe shogim, mbe vhɨzgi. Mbe vhɨra nza vharvharigi. Mbe Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvi, mbe nta dagasuav, panan za kha gumgi ga kegi. 16  +Mbe nza Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun harigi fhaiŋ gumgi ga suanga tuav, mbe ana mpɨri. Mbe khueŋ nzuav, mbe Fhe Bakɨme taagip mba gumgi gu mbigi ndirganen, mbe suangane vuzvugi fhu. Mbe maaŋ muuŋgiap, zazera tɨvi mbatɨgi ga mbui. Mbe maaŋ mbuav simtɨgir warira phogi ga vuav, vov ntige mpuu bigeŋ ga muuŋgi. Mbe maaŋ mbuim, Fhe Bakɨmen ndav shirɨ ntigera mben ki.
Por guigira taagip Tesaronaikaiŋ ganɨngeŋ vuzvugi.
17  +Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, kha Zudaiŋ nza mbuim, nza tuga tɨvaneŋra nde thav, khar kav, nza kha ndɨkndɨga mbui, ndia won tari thav, samra ki. Nza nden ŋkoo gari fhuvara, nzan ndɨkndɨgi gum nzan ndavi vheri nde phorga ki. Nza maaŋ muuŋgiap taagi nde ganɨ zav tuavi ndi garav ŋaara mbatɨga mbuav khar ki. Nza guigira nde gangirga vuzvuk bakɨme nzan ki. 18 Nza nden han ŋgɨrgeŋ vuzvugi. Gu Por, gu tugi vhɨrvera, gu nden han ŋgɨr za mbuim, Satan nzan tuav mpɨri. 19  +Nza khaŋ muuŋv kɨrga, nza Bakɨme Zisas taagip zirɨrga, thagɨna bigɨn nzan muuŋgirim, nza havhargip, ana nɨma thɨgɨp ndikndigɨrie? Nza thagɨna bigɨna ndigi ŋgɨp, ana khɨvav, khaŋ suaŋrie, nza ŋaara vhuuaŋ muuŋgi? Nza ndera suaŋv ndikndigɨrga. 20  +Ahaŋ, nza nden ndikndigi, nde nza muuŋgim, nza ndavi nzerav ki.
+ 2:1 1 Te 1.5; 1.9 + 2:2 FG 16.19-24; 17.1-9; Fi 1.30; Kor 2.1 + 2:4 Jer 11.20; Ga 1.10; 1 T 1.11 + 2:5 Zo 5.41; 5.44; FG 20.33; Ro 1.9; 1 Ko 9.1-6; 2 Ko 11.9; 1 Te 2.10; 2 Te 3.8-9; 2 Pi 2.3 + 2:7 1 Ko 2.3; 2 Ko 13.4; 2 T 2.24 + 2:9 FG 20.34; 1 Ko 4.12; 2 Ko 11.9; 12.15 + 2:11-12 FG 20.31 + 2:11-12 Fi 1.27; Kor 1.10; 2 T 1.9; 1 Pi 5.10 + 2:13 Ga 1.11-12; 4.14; 1 Te 1.2-3; 2 Te 2.13; 2 Pi 3.2 + 2:14 FG 17.5; Hi 10.33-34 + 2:15 FG 2.23; 3.15; 7.52; 9.23; 9.29; 13.45; 13.50; 14.2; 14.5; 14.19; 17.5; 17.13; 18.12 + 2:16 Mt 23.32-33; 24.6; Ru 11.52; FG 13.50 + 2:17 1 Te 3.10 + 2:19 Fi 2.15-16; 4.1; 2 Te 1.4 + 2:20 2 Ko 1.14; 1 Te 3.13; VB 1.7