2
Gumgi mbatɨgi, mbe guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigir ndɨkndɨgir farfav, mben ndɨkndɨgi ŋgi.
+Khueŋ guigi guarara, Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgir wari guiguigi gumgi mbari, mbe Isreriŋ rɨgar hegi. Mba tɨvara fhura Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgir wari ga shɨshɨgi gumgi thari, nde rɨgar hegɨp, fhura Fhe Bakɨmen bigir nde gumgi gu mbigi guiguigip, mbe khɨvɨv nde suanga. Mbe zomzorɨv, nde rɨgar mbarkɨrga tɨvir nde guiguigip, nde suanga. Mba buni nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgir farfagirga. Nza Gari Guma Bakɨme mbe nzuav rimgiap, mbe vhezgi, mbe kɨr ana segɨrga. Mbe mba tɨvar muuŋv, mbe nduarira vhemkora mbatɨgirga. Gumgi vhɨrve mbe mbui tɨvi mbatɨgi zɨn ŋgɨrga. Mbe mbui tɨvi gumgi vhɨrver muuŋrim, mbe buni mbatɨgir tɨvi guari hi tuav ga suanga. +Mba gumgi, mbe guigira bigi niihi gumgi ma. Maaŋ muuŋgiap, mbe bigi vhɨrver nde guiguigip, nde suaŋv nden ŋkɨɨa gu bigi ŋgɨrga. Mbe maaŋ nden muunga, Fhe Bakɨme fhum guarara mba khesharigi gumgi ga suaŋv suanga tuga sarigi. Ana khaŋ mbe suaŋgi, mbe fhɨriregɨp, ŋgu mbatɨgar ŋgegɨrga. Mba mben hɨrga bigɨna mbatɨgeŋ, ne kui fhuvara. Ne mben rarga mbur ki.
+Nde kaŋgi, fhum Fhe Bakɨme enseri mbari, maaŋ muuŋgiap tɨva mbatɨga mueŋ muuŋgim, Fhe Bakɨme fhura mbe gangi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana mbe ndim, Herar mba guigira gɨngɨngi mbok khɨngim, mbe anan ki. Mbe mba bɨnan kav, mbe Fhe Bakɨme za kha nuianan ki gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv mbe suanga tugar rargap mbur ki. +Mba fhum kegi gumgi gu mbigi, mbe vhɨra kɨr Fhe Bakɨme segim, ana fhura mbe gangi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana mbɨ bakɨme sarigim, ana zerav, vhuuŋgia ndav, mbe kharigim, mbe vhɨzgiap, fhɨreregi. Mba tugen, Noa, ana nduara, Fhe Bakɨmen tɨvir vhuuiŋ bun nzuai guma ma. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme ana garav, vhɨra harathɨgi gumgi gu mbigi, ana mbe garim, mbe nzerara kegi, mbe vhɨzgi fhuvara. +Fhe Bakɨme vhɨra khaŋ Sodom gu Gomora suaŋgi, mani vhɨra mbatɨgirga. Fhe Bakɨme maaŋ mani ga suaŋgiap, ana vhavar mba ŋgu bakɨni khɨngim, mani vhɨra shigim, manin shinɨni ntige mbur ki. Ana mba tɨvar mba ŋgu bakɨni ga muuŋgim, mani za mbatɨgi. Maaŋ muuŋgip, zumgum, gumgi gu mbigi, mbe kɨr Fhe Bakɨme sɨv, mbe mba Sodom gu Gomorar hɨgi bigeŋ, mbe ne ga ndɨkndɨgɨrga. Mbe ne ga ndɨkndɨgɨp, mbe vhɨra warir hɨrga bigeŋ, mbe ne kaŋgirga. +Mba tugen, tɨvir vhuuiaŋ mbui guma Rot, ana Sodoman ki. Ana kav, mba tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi mbui tɨvi garim, mbe mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi ga mbuav, fhura ferferav ruarir wari ndi tɨvi mbatɨgi, mbe Sodoman nta mbui. Rot mbe tɨvi gangiap, ana guigira ndav simgi. Mba tugen, Fhe Bakɨme taagiap Rot ndigim, ana mbatɨgi fhu. Ahaŋ, mba tɨvir vhuuiaŋ mbui guma, ana Sodomiŋ rɨgar kav, mbe mbui tɨvi mbatɨgi garav, ana rari tugɨratɨgap, mbe nzuai buni mbatɨgi mbararagi. Ana mben han kav, ana ndɨkndɨk gum anan ndava vhee nzerara ki. Ana kav, mbe mbui tɨvi daaŋsur zav, ana ndav ŋgarav guigira zaa mbatɨk hi. +Nza Fhe Bakɨme muuŋgi bigi, nza nta ndɨkndɨgap, nza kaŋgi. Maaŋ muuŋgip, mparmpare the Fhe Bakɨme zɨn vui guma then hɨgɨrga, Guma Bakɨme taagi mbe ndirga tuav, ana ana kaŋgi. Ana taagi mbe ndigɨrga. Guma Bakɨme, ana mba gumgi mbatɨgi mbui tɨvi, ana nta kaŋgi. Ana ne suaŋv vheza mbatɨgar mben nɨɨnga tuap, ana vhɨra ana kaŋgi. Ana ne suaŋv vheza mbatɨgar mben nɨɨŋv, ana vhɨra mba Fhe Bakɨme mben tɨvi mbatɨgi ga suaŋv mbe suanga tuga bakɨmen rarga ki. 10  +Gumgi thari, mbe guigira kɨvgip, vheza mbatɨga ndigirga.
Mba gumgi, mbe ruarir mbigi gu gumgi wari ndi tɨvi mbatɨgi guarira mbuav, kha ndɨkndɨgi ga mbui, Guma Bakɨme buni, nta fhura ki buni ma. Nza nta piin kɨv, nta zɨn ŋgɨgɨrga tuktɨgi fhuvara. Mba khesharigi gumgi mbatɨgi nden rɨgar hegi. Mbe rɨɨrɨɨv, wari wo vuzvugi zɨn vui ntɨɨri ma. Mbe maaŋ mbuav, mbe kha buivar ki ŋiniŋgi, mbe buni mbatɨgir mbe suangen rɨvi fhu. 11  +Mba Fhe Bakɨme enseri, mbe guigira mba ŋiniŋgi kambarav, mbe guigira ŋkasŋka bakɨme ki. Mbe ne ndɨkndɨgap, Guma Bakɨme nɨman buni mbatɨgir mba ŋiniŋgi ga nzuav, mbe nzuav, Guma Bakɨme nzuai fhuvara.
12  +Mba khesharigi gumgi, mbe ruaŋruaŋgi sɨgi fara muuŋgiap, mbe ndɨkndɨgi ki fhuvara, mbe fhura shɨshɨga rui. Mbe ruaŋruaŋgi sɨgi fara muuŋgi guma, mbe fhura ana suirav, ana shogirim, ana rimgirga. Mbe kakagi bigi, mbe fhura buni mbatɨgir nta nzuai. Mbe mba sɨgi mbarɨgi tɨvara Fhe Bakɨme vhɨra mba tɨvara mben muuŋgirim, mbe mbatɨgirga. 13  +Mbe zaagi gu simtɨgir harigi gumgi ga nɨɨŋgi, Fhe Bakɨme nen ŋkarɨgar muuŋgip, mben muunga. Mbe kha ndɨkndɨga mbui, raan mba kɨvgia pav, phara ŋanŋani kɨvgia pi ne, ne guigira ndikndigi tɨv ma. Mbe nde phorga pav, mbe nde mbuim, nde nzaŋnzaŋgim, mbe nden zɨrir farfagi. Mbe wo guiguigi tɨvi, mbe guigira ntan ndikndigi. 14 Mbe zazera mbigi garav, rɨmgi phara tuav, ruarir mbe ndirgeŋ ndɨkndɨgi. Mbe mba tɨvi mbatɨgi ga mbui vuzvuk, mbe ana vhɨzgi fhuvara. Mbe guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk havhargi fhuv gumgi, mbe mben raaŋ shav, tɨvi mbatɨgir muun zav, mbe ŋgi. Mbe vhɨra harigi gumgi bigi garav nta niihi tɨvi, mbe guigira nta kaŋgi. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme guigira mben farfagirga. 15  ++Mbe kɨr tuav guara segap, mbe fhura ŋanŋana mbui. Mbe Beor kama Baram vugi tuap, mbe anan vui. Ana tɨvi mbatɨgi ga muuŋgiap, ana guigira mba tɨvi mbatɨgir vheza ndirgeŋ vuzvugi. 16 Fhe Bakɨme Baram doŋki ga muuŋgim, ana guma fara muuŋgiap kamthooŋ ntarav, Baram muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga nzuav, ana vhegi. Mba doŋki maaŋ mba Fhe Bakɨme kamthooŋ guma ga muuŋgim, ana mba ŋanŋangi ndɨkndɨga mbatɨgeŋ, ana ne thagi.
17  +Mba gumgi, mbe mbogi phara mbaagi fara muuŋgi. Mbe vhɨra buiva phɨgivige fara muuŋgi. Bɨɨŋbɨɨŋ bakɨme zav nta sim, nta fhura tamtam vui. Fhe Bakɨme mbe nzuav muuŋgi ŋaneŋ guigira gɨngɨngiap, guigira phɨɨgi, mbe mba ŋanen kɨrga. 18  +Mba gumgi, mbe fhura wari wo nzuai buni mbatɨgi ga nzuav ndikndigap, fhura tuava pura rui. Mbe fhura gumgi ndavi ga sav, ruarir mbigi ndir zav gumgi raaŋ shav, mbarkɨrga tɨvi mbatɨgir wari wo fhavir muun zav mbe nzuai. Mbe mba tɨva mbuav, mba ntigera ndava vura tɨvi thagi gumgi, mbe mbe ŋgim, mbe mba gumgi mbatɨgi zɨn vui. 19  +Mba gumgi mbatɨgi khaŋ nzuai, “Nde nza zɨn ŋgɨrga, nde bɨkbɨɨgirga. Nde bɨkbɨɨgip, nde wari wo vuzvuga zɨn ŋgɨp, nde za kha bigir muunga.” Mbe maaŋ nzuav, mbe nduarira za mbatɨgirga tɨvir ŋaara gumgi ki. Ne khaŋ muuŋgi, guma fhura tɨva thueŋ ganɨrim, ne ana ganɨnga, mba guma mba tɨven ŋaara guma ki. 20  +Mbe guigira Zisas Krais kaŋgi, ana nza Bakɨme ma. Ana vhɨra taagia nza ndi guma ma. Mbe ne kaŋgi ndɨkndɨk mben kurkurigim, mbe kha nuianan tɨvi mbatɨgi, mbe nta ŋkɨɨi. Mbe maaŋ muuŋgip taagi ŋgɨp, mba bigi phorgɨp ntan muunga, nta wom mbe kegɨrga, mbe guigira za mbatɨgirga. Mbe fharav mba tɨvi mbatɨgi ga mbuav, mbe mbatɨgi. Mba tɨvi mbatɨgi ntige wom mbe kegɨrim, mbe ntan bɨnan kɨrga, mbe guigi guarara za mbatɨgirga. 21  +Mbe tɨvir vhuuiŋ tuav kaŋgirga fhuv, ne nzerarga. Ne khaŋ muuŋgi, mbe ntigem mba tuav kaŋgiap, mbe Fhe Bakɨme nzuai tɨvi ŋaari, mbe vhɨra nta kaŋgiap, nta ndigi. Mbe nta ndigap, wom kɨr nta segi. 22  +Mba mben hi tɨvi, nta guigira, mbe ntan vhunama sav khaŋ nzuai, “Fiaŋ ana viagiap, ana wom vov, wo viagi pi.” Mbe nzuai kama mueŋ vhɨra khaŋ nzuai, “Dam ruagiap, wom vov, nonɨga ndogi.”
+ 2:1 Mt 24.11; FG 20.30; 1 Ko 6.20; Ef 1.7; 1 T 4.1; 2 T 3.1-5; 1 Pi 1.18; Zu 1.4 + 2:3 Ro 16.18; 2 Ko 12.17-18; 1 Te 2.5; 1 T 6.5; Ta 1.11; 2 Pi 1.16 + 2:4 Ru 8.31; Zo 8.44; 1 Zo 3.8; Zu 1.6; VB 20.2-3 + 2:5 Stt 6.1–7.24; 8.18; Hi 11.7; 1 Pi 3.20; 2 Pi 3.6 + 2:6 Stt 19.24; Nam 26.10; Zu 1.7 + 2:7 Stt 19.1-16 + 2:9 Sng 34.17-19; 1 Ko 10.13; Zu 1.6 + 2:10 Zu 1.4-10; 1.16 + 2:11 Zu 1.9 + 2:12 Zu 1.10 + 2:13 Ro 13.13; 1 Ko 11.20-21; Fi 3.19; Zu 1.12 + 2:15 Zu 1.11; VB 2.14 + 2:15 Nam 22.4-35 + 2:17 Zu 1.12-13 + 2:18 FG 2.40; 2 Pi 1.4; 2.20; Zu 1.16 + 2:19 Zo 8.34; Ro 6.16; 1 Pi 2.16 + 2:20 Mt 12.45; Ru 11.26; Hi 6.4; 2 Pi 1.2-4 + 2:21 Ru 12.47-48; Zo 9.41 + 2:22 Snd 26.11