6
Fhura ŋaara khɨna mbui ŋaara gumgi, mbe tɨvir vhuuiŋra muuŋri.
+Guigira Zisas khothɨgi gumgi, mbe fhura harigi gumgir ŋaara gumgi khɨni kɨri, mbe vhɨra wari gari gumgir pani, mbe mben piin kɨv, mbe zɨri ndiv vun kuamkuari. Mbe maaŋ muuŋrim, mbe gari gumgir pani, mbe buni mbatɨgir Fhe Bakɨme zɨ suanga fhu. Mbe vhɨra buni mbatɨgir nza guigira Zisas khothɨgi tɨv, mbe ana suanga fhu.
+Maaŋ muuŋgip, ŋaara guma khɨna the gari guman pan, ana guigira Zisas khothɨgi guma ma. Ana ŋaara guma kha ndɨkndɨgar ana muuŋ thari, “Ana, ŋka guigira Zisas khothɨgi fek gu ŋguk ma.” Ana mba ndɨkndɨgar muuŋgip, ana buni daaŋ su thari. Zakɨra fhuvara! Ana kha ndɨkndɨgar ana muuŋri, “Gu kha kurkurav ŋgari guma, ana guigira Zisas khothɨgi guma ma. Gu maaŋ muuŋgiap guigira ndavar ana nɨɨŋgi.” Ana mba ndɨkndɨgar muunga, mba ndɨkndɨk, ana khavɨrga, ana ŋaara vhuun muunga. Ndu zazera tɨvir vhuuin muun saŋv, mba gumgi gu mbigi ga suaŋv mbe khɨvɨv, ndu gu suaŋgi tɨvar muun saŋv, mben ndɨkndɨgi khavɨri.
Guigira ŋkɨɨa vuzvugi tɨv, ana za kha tɨvi mbatɨgir nɨɨŋge ma.
3-4  ++Nza Bakɨme Zisas Krais bunin vhuuiŋ, nta tuituigiap Fhe Bakɨmen tɨvir vhuuin nza khɨvav, nza nzuai. Maaŋ muuŋgip, guma the mba buni vhuuiŋ thav, ana harigi khesharigi bunin gumgi khɨvi, mba buni Zisas bunin vhuuiŋ fara muuŋgi fhu, nza kaŋgi, mba guma, ana won tɨvira vuzvugiap, ana fhura rɨɨrɨɨi. Ana bigɨn thueŋ kaŋgi fhu. Zakɨra fhuvara! Ana bigi kaadogap, hurar bigi ga mbuav, kambai ndɨkndɨgi ga mbuav bigi bisarire ga nzuav, fhura daai. Kha khesharigi buni, nta gumgi ga mbuim, mbe harigi gumgi ga nzuav ndavi shi. Mbe ndavi shiav, wari daav, wari nzɨɨav, ndɨkndɨgi mbatɨgir harigi gumgi ga mbui. +Mbe maaŋ mbuav, zazera tamtam wari ga vhegi. Mba khesharigi ndɨkndɨgi ga mbui gumgi, mben ndɨkndɨgi za ŋanŋangim, mbe thaneŋ buna guareŋ kaŋgi fhu. Mbe khueŋ ndɨkndɨgi, Fhe Bakɨme zɨn vui tuav, mbe fhura ŋkɨɨa gu bigi ndi. Zakɨra fhuvara!
+Maaŋ muuŋgip, nza guigira Fhe Bakɨmen tɨvi zɨn vuim, ana nza nɨɨŋgi bigi, nta tugɨra. Nza nta nzuav Fhe Bakɨmen ndikndigi. Nta mba bigi vhuuiŋ vhɨrve kambarigi. +Nza khueŋ kaŋgiri, nzan ndegmbori nza tegim, nza kha nuianan hegi, nza bigi thari ndiga zegi fhuvara. Nza vhɨra kha nuiana thav taagi ŋgɨrga, nza bigi thari ndigɨ ŋgegɨrga fhu. +Nza maaŋ muuŋgip mba gum shagi kɨrga, nza khaŋ suanga, “Kha bigi, nta tugɨratɨgi.” +Guma ŋkɨɨa vhɨrve gum bigi vhɨrve vuzvugi, mba guma mparmpare anan hɨgɨp, vhia farar muuŋgip anan suirarga. Mba vuzvuk bigi mbatɨgi vhɨrver muun saŋv mben ndavi khavɨrga. Mba vuzvuk mben farfagirim, mbe guigira ŋanŋangirga. Mbe mba tɨvar muuŋv za mbatɨgirga. 10  +Guigira ŋkɨɨa vuzvugap, nta nzuav thagine mbui tɨv, ana mbarkɨrga tɨvi mbatɨgir nɨɨŋge ma. Gumgi mbari, mbe guigira ŋkɨɨa vuzvugi. Mba tɨv, mbe ŋgɨrgim, mbe guigira Zisas khothivɨ thav, mbe simtɨgi baikɨvi wari ga ndɨɨi.
Nza khɨrɨv khuafuv, nza zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigɨrga.
11  +Mbe maaŋ muunga, ndu, ndu Fhe Bakɨme guma ma, ndu mba khesharigi tɨvi mbatɨgi, ndu za kɨr nta segɨp, za nta ŋkɨɨari. Ndu nta ŋkɨɨav, ndu khaŋ tɨgɨp havhargip, Fhe Bakɨme suaŋv, tɨva guara zɨn ŋgɨp, ŋgarɨri. Ndu nta ndiv, ndu guigira Zisas khothɨgi tɨva guar gum guigira ndavar harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv, ndu ana ndiv, ndu vhɨra thɨga havhargiap, simtɨgi ndi tɨv, ndu ana ndiv, ndu vhɨra mbarara gumgi gu mbigi ga nzuai tɨva ndigɨri. 12  +Ndu guma guigira Krais khothɨgi, ndu guigira khaŋ tɨgɨp ŋaara mbatɨgar muuŋv, ana nzuai tɨvi, ndu guigira nta zɨn ŋgɨri. Maaŋ muuŋgip, ndu zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigirga. Ndu thɨga havhargiap, gumgi gu mbigir vhɨrve nɨman, ndu Zisas khothɨgi ne bun nzuai, Fhe Bakɨme mba bɨɨŋbɨɨŋ ndir zav ndun kamgi.
13  +Ndu bɨɨŋbɨɨn za kha bigi ga nɨɨŋgi Fhe Bakɨme gum, ndu Krais Zisas ŋkasŋkagiap, Pontius Pairat nɨman tɨgap, Fhe Bakɨme khothɨgi ne bun suaŋgi. Ndu mani rɨmani nɨman, gu kama havharar khaŋ ndu nzuai. 14  +Ndu mba ndigi buni, ndu tuituigira nta zɨn ŋgɨri. Ndu bigɨn thueŋ muuŋgirim, mba gumgi buni mbatɨgir mba bigeŋ ga suaŋ thari. Ndu tuituigira mba buni zɨn ŋgɨv kɨrim, nza Bakɨme Zisas Krais za kɨrar hɨgɨri. 15  +Ana Fhe Bakɨme sarigi tugara, ana hɨgɨrga. Fhe Bakɨme, ana guigira ndikndiga guara nɨɨŋge ma. Ana nduara za kha bigi gari. Ana za kha ŋgui vhɨrve gari gumgir pani gari guman pan ma. Ana vhɨra za kha gumgi bakɨvi gari Guma Bakɨme ma. 16  +Ana nduara rɨɨi ne fhuvara. Ana vhava ŋaara bakɨme ki, nza ana han ŋgɨgɨrga tuktɨgi fhuvara. Guma the, ana gangi fhu, guma the, vhɨra ana gangɨrga tuktɨgi fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, nza zazera zɨ bakɨmen ana nɨɨnga, ana zazera mbara muuŋgi ŋkasŋka ki. Ne guigi guarara.
Ŋkɨɨa gu bigi vhɨrkɨvgi gumgi, mbe Fhe Bakɨme khothɨgɨp, mbe harigi gumgi gu mbigir kurkurari.
17  +Ndu kha nuianan ŋkɨɨa vhɨrve gum bigi vhɨrve ki gumgi ga suaŋri, mbe rɨɨrɨɨv, nduarira wari wo zɨri ndiv vun kuamkua thari. Mbe mba vhemkora mbarɨgi bigi, mbe nta khothivɨ thari. Mbe guigira Fhe Bakɨme khothɨgɨri. Fhe Bakɨme, ana nza guigira ndikndigi bigi vhɨrver nza ndɨɨi ne ma. 18  +Mbe harigi gumgi gu mbigir kurkurigi tɨvir vhuuiŋ vhɨrver muuŋri. Mbe zazera bigir vhɨrver, mba bigi, sosuagi gumgi gu mbigir nɨɨŋri. Mbe khueŋ ndɨkndɨgɨ thari, ŋkɨɨa gu bigi nta guigira bigi guari ma. Fhuvara. Mben bigɨna guar khare, tɨvar vhuun harigi ntɨɨrir muunga. 19  +Mbe maaŋ muunga, mbe zumgum warir kurkurarga bigi vhɨrve ndigirga. Mbe vhɨra zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ guara ndigirga.
Timoti tuituigip wo mbui ŋaara ganɨri.
20  +O, Timoti, ndu mba Fhe Bakɨme ndu nɨɨŋgi ŋaar, ndu tuituigip ana ganɨri. Ndu mbe fhura tamtam nzuai buni, mba Fhe Bakɨme ndɨkndɨgi zɨn vui buni fhu, ndu kɨr nta segɨri. Ndu kɨr nta segɨp, ndu kha ndɨkndɨga mbui gumgi, nza za kha bigi kaŋgi. Mbe mba suambara mbuav, mbe nzuai buni, nta Fhe Bakɨme ndɨkndɨgi ga sarigi. Ndu mba khesharigi gumgi, ndu mbe thav samra kɨri. 21  +Gumgi mbari, mbe mba khesharigi ndɨkndɨgi zɨn vov, mbe guigira Zisas khothɨgi tɨv, mbe ana thagi.
Fhe Bakɨmen korar muumbar nde phorgɨ kɨri.
+ 6:1 Ro 2.24; Ef 6.5; Kor 3.22; Ta 2.5; 2.8-9; 1 Pi 2.18 + 6:2 Kor 4.1; 1 T 4.11; Fm 1.16 + 6:3-4 Ga 1.6-9; 2 T 1.13 + 6:3-4 1 Ko 8.2; 1 T 1.4; 1.7; 2 T 2.23; Ta 3.9 + 6:5 1 Ko 11.16; 2 T 3.8; 4.4; Ta 1.11; 1.14; 2 Pi 2.3 + 6:6 Sng 37.16; Snd 15.16; Fi 4.11-12; 1 T 4.8; Hi 13.5 + 6:7 Jop 1.21; Sng 49.17; Snd 27.24; Sav 5.15 + 6:8 Snd 30.8; Hi 13.5 + 6:9 Snd 23.4; 28.22; Mt 13.22; 1 T 1.19; 3.7; Ze 5.1 + 6:10 Kis 23.8; Lo 16.19; Ef 5.5 + 6:11 2 T 2.22 + 6:12 1 Ko 9.25-26; 1 T 1.18; 2 T 4.7 + 6:13 Zo 5.21; 18.36-37; 19.11; 1 T 5.21; VB 1.5 + 6:14 Fi 1.6; 1.10; 1 Te 3.13; 5.23 + 6:15 Lo 10.17; 1 T 1.11; 1.17; VB 17.14; 19.16 + 6:16 Kis 33.20; Zo 6.46; Fi 4.20; Zu 1.25 + 6:17 Sng 62.10; Mk 10.24; Ru 12.20-21; 1 Te 1.9 + 6:18 Ro 12.13; Ga 6.6; Ta 3.8; Hi 13.16; Ze 2.5 + 6:19 Mt 6.19-20 + 6:20 1 T 4.6-7; 2 T 1.14; 2.14; Ta 1.9; VB 3.3 + 6:21 1 T 1.16; 1.19; 2 T 2.18