6
Ta ira mangana kinkinis ta Pol, ga hapuasnei bia ia i bilai
Ma ing mehet papalim tikai ma Kalou, mehet haragat mah muat ing muat gata hatur kahai no harmarsai ta Kalou, bia pa muat na kap bia iakano harmarsai ma pataia ta hunena. Hokaiken, Kalou i tangai bia,
“Ing no pakana bung ga hanuat bia ena balak lah uga, iau ga taram uga.
Ma ing no bung ga hanuat bia ena halon uga, iau ga harahut uga.”
Muat nas baa! Iakan um no pakana bung bia Kalou na balak lah muat. Kaiken um no bung bia na halon muat.
Mehet mola bia mehet na gil tiga linga bia tikai na tukai ia tana, kaba tikai gi nas habulbul no numehet pinapalim. Taia. Hoing ira tultulai gar ta Kalou, mehet hapuasnei mehet ta ira numehet pinapalim bakut bia a bilai mehet. Ma mehet hapuasnei mehet hua ing mehet tur dadas ta ira tinirih, ing ira tinirih i ubal mehet, ma nalamin ta ira ngunngutaan ma ira purpuruan. Hua mah, di ta lawat mehet, di ta his kahai mehet ra hala na harpidinau, ma haleng diet ga harhus ta mehet. Mehet ga papalim dadas, aring bung pa mehet ga sua, ma mehet ga taburungan. Ma mehet hapuasnei mehet hua mah ta ira gamgamatien na magingin, ta ira palai na lilik, tano magingin na bala malum, ta ira tahut na pinapalim tupas ira mesa, tano Halhaliana Tanua, ma ta ira tintalen na harmarsai tutun. Ma hua mah ta ira numehet hinhinawas uta ira linga i tutuna ma ta ira numehet pinapalim ma no dadas ta Kalou. Mehet palim no rumus na magingin takodas ta ira sot na lima mehet ma ira bakbakit na takodasiana pinapalim ta ira kesa na lima mehet. Di ta hatamat mehet ma di ta nas hanapu mah mehet. Di ta pirlat mehet ma di ta tangai hagawai mah mehet. Mehet tutun harsakit senbia diet tangai bia “Tena bisbis” ta mehet. Diet nunurei timaan mehet senbia diet nas mehet hoing ira mesa. Mehet la wara minaat taar senbia, muat nas baa, mehet lon taar mon. Di ga hapidinau mehet senbia pa di ga bu bing mehet. 10 Mehet la taptapunuk ma senbia mehet guama hait mah. Mehet tatalen hoira maris senbia mehet hawatong ra haleng. I hoing bia pa mehet tinanei ta tiga linga senbia mehet hatur kahai ira linga bakut.
11 Muat ira Korin, mehet ta manga ianga palai ta muat. Mehet ta gil hapuasnei ira linga bakut ta ira numehet kidilona nilon taar ta muat. 12 Pai tutun bia mehet ta kap sei muat ta ira kati mehet. Senbia muat at muat haminis bia pa muat sip mehet. 13 Iau haianga muat hoing ra natigu bia muat na tatalen murmur mehet hoing mehet tatalen hua. Hoing iau ta gil ta muat, muat mah, muat na hapuasnei ira linga bakut ta ira numuat kidilona nilon taar tagu.
Waak bia ira tena nurnur diet na patep ta ira tabuna nurnur
14 Waak bia muat manga harhis ma diet ing pa diet nurnur. Hoeh, i tale bia no magingin takodas ma no magingin na ul pat dir na kis tikai? Ma no madaraas ma no kankado, dir na tur tikai hoeh? 15 Ma i tale bia Karisito ma Satan, dir na bala tikai? Ma ira tena nurnur ma diet ira tabuna nurnur, hoeh, tikai mon ira pinlawe diet? 16 Ma ira palimpua ma no hala gar ta Kalou, diet na haut tikai hoeh? Ma dahat at, dahat no hala tano lilona Kalou. Hoing Kalou ga tangai,
“Iau na kis tikai ma diet ma ena lon nalamin ta diet.
Ma na ngan bia iau no nudiet God ma diet ira nugu mataniabar.”
17 Io hua, no Watong i tangai bia,
“Muat na suur talur diet ma muat na kis sisingen ta diet.
Waak muat hutatei ira linga iau ta hatabu muat tanai,
ma iau ni taram lah muat.
18 Ma na ngan bia iau no amuat Sus
ma muat ira natigu tunaan ma hahina.”
No Watong, no Dadasina i tangai hua.