4
Ma muat ira tamat, muat na tar ta ira numuat tultulai ing i takodas ma i tahut. Muat nunurei tar bia numuat mah tiga Tamat ia kinam ra mawai.
Dahat na worwor tikai hoeh ma ira tabuna nurnur
Io, ma muat na balaan ma ra sinsaring. Ma bia muat na sasaring, i tahut bia muat na tagura timaan ma muat na tangtanga tahut tupas Kalou. Muat na sasaring uta mehet mah, bia Kalou na papos no matanangas ta ira numehet hinarpir waing mehet naga hasahesa utano linga nong ga susuhai narako ta Karisito. Ma iau ta kis tano hinihis wara gaiana iakano tahut na hinhinawas. Muat na sasaring bia iau na tale bia ni hapalainei timaan ia hoing i tahut bia iau na gil hua.
Muat na mintota panei ira numuat magingin tupas diet ing pa diet nurnur. Muat na gil ira bilai hokaiken ta ira pakana bung bia i tale bia muat na gil hua. I tahut bia ira numuat winor tikai ma diet na hung ma ra nianga ing i bilai ma i namnamien waing muat naga nunurei bia muat na balu diet tikatikai hoeh.
Pol ga tula harkaro
Io, ma no bilai na tasi dahat Tikikus na hasasei muat ta ira linga bakut utagu. I tur tikai ma iau tano pinapalim tano Watong ma a bilai na tena pinapalim ia. No burena tutun bia iau wara tultulei ia ukai ta muat, bia naga hasasei hapalainei muat bia no numehet nilon i ngan hoeh ma bia naga haragat ira bala muat. Dir na tikai huat ma ne Onesimus no bilai na tasi dahat. A tutun na tunatuna ia ma ia iat tikai ta muat makaia. Dir na hasasei muat ta ira mangana linga bakut i hanuat ta mehet kai.
10 Aristarkus nong i kis tikai ma iau kai ra hinhisaan i karo lah muat. Hua mah ne Mak, no tasi Banabas. (Muat ta hadadei ra hinhinawas utana ma ing bia na hanuat ukai ta muat, muat na balak lah ia.) 11 Iesu nong di kilam mah ia bia Jastus i tula harkaro mah ta muat. Dal sena mon kaikek ing a Iudeia dal nalamin ta diet ing diet tur tikai ma iau tano pinapalim utano matanitu ta Kalou. Ma dal ta manga hamaraam um iau. 12 Epaparas nong ia mah tikai ta muat ma a tultulai ia ta Iesu Karisito, i karo mah muat. I la saasaring hait uta muat ma ra tamat na dadas bia muat na patpatuan ma muat na manga palai ta ira sinisip ta Kalou. 13 I papalim dadas wara uta muat ma uta diet mah kaia Laudisia ma Hirapolis. Ma i tale bia ena tangai hua ta muat kanong iau nunurei tar bia i tutun. 14 Luk no tena harulai, no bilai na tura mehet, dir ma ne Demas, dir tula harkaro mah ta muat. 15 Muat na tar no nugu harkaro ta ira tasi dahat narako ta Karisito kaia Laudisia. Ma tupas mah ne Nimpa ma ira mataniabar ing diet kis hulungai wara lotu kaia ra nuna hala.
16 Ing bia di ta was tar iakan ra pakpakat ra matmataan ta muat, i tahut bia muat na lik lah bia da was mah ia ta ira mataniabar na lotu kaia Laudisia. Ma muat na lik lah mah bia muat na was no pakpakat makaia Laudisia.
17 Muat na tangai ta Arkipus bia, “U na harbalaurai timaan ing u naga gil haruatanei no pinapalim u ga kap lah ia tano num kinkinis narako tano Watong.” 18 Iau Pol, iau pakat iakan ra harkaro ma no limagu at. I tahut bia muat na lik kahai ira agu hinihis. A harmarsai tupas muat.