3
Pol ga papalim nalamin ta diet ing pai Iudeia diet
Ta iakan ra burena, iau wara sasaring uta muat, iau Pol nong di ta his kahai iau utano nugu pinapalim ta Iesu Karisito ma uta muat ing pai Iudeia muat.
Ai, a tutuna sakit muat ta hadadei bia Kalou i ta tar iakan ra pinapalim tagu bia ena tabar muat ma no nuna harmarsai, naka? Hokaiken, Kalou ga hapuasnei tar tagu no linga nong ga susuhai naluai bia ena palai utana, hoing iau ta pakat ira da nianga kai ukatika ta muat. Ma ing muat na was ing iau ta pakat, na tale bia muat na nas kilam bia iau palai tano linga nong ga susuhai naluai ma i ta hanuat puasa um narako ta Karisito. Kalou pa ga hapalainei ira tunatuna manaluai uta iakan ra linga senbia kaiken no Halhaliana Tanua i ta hapuasnei taar ta ira nuna halhaliana apostolo ma ira poropet. Ma no linga nong ga susuhai ma i ta hanuat puasa um, ia hoken. Diet ing pai Iudeia diet, diet na hatur kahai no pinlawe diet haruat ma ira Iudeia mah ing bia diet taram no tahut na hinhinawas. Ma diet ira simsibaan mah tikai ma ira Iudeia tano kapawena palatamaina. Hua mah, diet tikai ma ira Iudeia, diet bakut diet na kap ira haridaan Kalou ga kukubus taar ta diet utanei narako ta Iesu Karisito.
Ma Kalou ga tabar bia mon iau ma no nuna harmarsai nong ga papalim narako tagu ma ia haruat ma no nuna dadas bia iau tiga tultulai ta iakan ra tahut na hinhinawas. 8-9 Iau no hansik sakit ta ira mataniabar bakut ta Kalou senbia Kalou ga tabar bia mon iau ma iakan ra bilai na pinapalim bia iau na warawai nalamin ta diet ing pai Iudeia diet uta ira bilai na linga ta Karisito ing i kalkalala bia da haruatanei, ma bia iau na hapalainei mah ira tunatuna bakut bia Kalou i gilgil hoeh ta ira linga i nem bia na gil ing ga kis susuhai ta ira tintinahon manaluai kaia tana nong ga hakisi ira linga bakut. 10 Ma Kalou ga tar iakan ra pinapalim tagu bia ira lualua ma ira mangana tena warkurai aram ra mawai diet na nas ira mataniabar na lotu, diet naga palai kaiken ta ira mangana mintota ta Kalou. 11 Manaluai ta ira linga bakut Kalou ga bul no nuna lilik bia diet na palai hua tano nuna mintota ma i ta gil haruatanei um iakano nuna lilik ta Iesu Karisito no nudahat Watong. 12 Ma no nudahat nurnur ta Karisito i ta papos no ngaas tupas Kalou, ma tano nudahat kinkinis narako ta Karisito dahat la hanahaan ra matmataan ta Kalou ma ra gaasgaas ma ra balamasa. 13 Io hua, iau saring muat bia ira numuat lilik pa na malmalunga uta ira mangana ngunungut i ubal iau uta muat kanong kaiken ra ngunungut diet ta tar no bilai na kinkinis taar ta muat.
No harmarsai ta Karisito
14-15 Ma kaikek ra linga iau ta tangai no burena ing iau singabukun ra matmataan ta Mama, nong ga hatahuat ira huntunaan bakut aram ra mawai ma kai napu ra pisa. 16-18 Iau saring Kalou bia tano nuna tamat na minamar sakit na hadadas kinam narako tutun at ta muat ma no dadas tano Tanuana, waing tano numuat nurnur Karisito naga lon ta ira kati muat, waing ira numuat harmarsai naga tur dadas taar hoing tiga dahai i hasur bolina. Io hua, iau sasaring bia muat tikai ma ira mataniabar ta Kalou bakut, muat naga tale bia muat na nunurei kilam no taptaperak ma no laulawas ma no nalnaliu ma no napnapu tano harmarsai ta Karisito bia i huat ha. 19 Hua, iau sasaring bia muat naga kilinganei no harmarsai ta Karisito nong i tur lakai ira mangana harmarsai bakut ing ira mataniabar diet na tale bia diet na nunurei kilam. Ma iau sasaring hua bia muat naga hung haruat ma ira bilai na linga ing Kalou i sala hung taar manei.
20-21 Ma Kalou nong i tale bia na manga gil ra tamat ta ing dahat saring ma dahat lik, haruat ma no nuna dadas nong i sala paapalim narako ta dahat, io, a pirlat tupas ia makaia ta ira mataniabar na lotu ma makaia ta Iesu Karisito ta ira bungbung bakut namur ma pa na pataam. Amen.