6
Ira bulu ma ira hinasik
Muat ira bulu ma ira hinasik, muat na taram ta ira amuat sus ma ira puasi muat. Iakan ra magingin i haruat ma no numuat kinkinis tano Watong ma i takodas mah. “Ruu naam sus ma no pawasim.” Iakano hartulai ta ira warkurai ta Moses, ia no luena hartulai nong Kalou ga bul tiga kunubus taar tana bia u na kap ta bilai ing bia u na mur iakano hartulai. Ma iakano hartulai i tangai bia u na wariru hua “bia naga tahut utaam ma na talona no num nilon kai ra pisa.”
Ma muat, ira adiet sus ira bulu ma ira hinasik, waak muat hangalngaluan ira nati muat. Iasen ing bia muat halhalon diet i tahut bia muat na pir diet ma muat na hausur timaan diet hoing no Watong i sip bia muat na gil hua.
Ira tultulai ma ira nudiet tamat
Ma muat ira maris na tultulai, muat na taram ta ira numuat tamat makai napu ma ra tamat na wariru sakit ma ra tutun aram narako ta ira bala muat hoing muat gaar taram ta Karisito. Waak muat taram ta diet tano pakana bung sena mon diet ngok taar ta muat bia diet naga guama. Taia. Muat na taram ta diet hoing muat ira tultulai ta Karisito. Ma ing muat gil hua maram narako ta ira bala muat, muat na gil haruatanei no nemnem ta Kalou. Ma na tahut bia na mamahien ira numuat lilik uta ira numuat pinapalim na tultulai, hoing bia muat papalim tupas no Watong, ma pataia bia tupas ira tunatuna mon. I tahut bia muat na papalim hua kanong muat nunurei tar bia no Watong na kul ira tunatuna tikatikai, bia a tultulai ia bia pai tultulai, haruat ma ira bilai na tintalen ing i gil.
Ma muat ira tamat, muat na gil mah hua ta ira numuat tultulai. Waak muat mangmang diet. Muat nunurei bia no nudiet Tamat, ia no numuat Tamat mah, ma i sala kis taar aram ra mawai ma i sala kurkurei ira mataniabar bakut ma tiga takodasiana warkurai sena mon. Pa na harahut tikai ma na hagawai bia nong tikai.
Dahat na sigam bakut ira linga na hinarubu maram ta Kalou
10 Ma wara hapataam ira nugu nianga, iau tangai bia muat na kap dadas maram narako tano numuat kinkinis tano Watong ma makaia tano nuna tamat na dadas. 11 Muat na sigam bakut ira linga na hinarubu maram ta Kalou waing muat naga petlaar wara turtur bat ira warilam ta Satan. 12 Muat na sigam kaiken ra mangana linga na hinarubu hua kanong, pa dahat la harharubu ma ira tunatuna mon. Taia. Dahat la harharubu ma ira lualua ma ira tena warkurai ma ira tena dadas ta iakanin ra kankado na ula hanua. Dahat la harharubu ma ira sakana tanua maram ra mawai. 13 Io hua, muat na sigam bakut ira linga na hinarubu maram ta Kalou kanong ing bia no sakana bung na haan tupas muat, muat na tale bia muat na harubu timaan. Ma ing bia muat ta manga tagura um hua, muat na tur dadas taar. 14-15 Muat na tur dadas hoken. Muat na taltalin ma no tutuna. Muat na sigam ira magingin takodas hoing tiga umri na sigam tiga dadas na sigasigam wara balbalaurei no bangbangona. Ma muat na sigam ira sendal na tinagura ta ira kaki muat, a mangana tinagura i hanuat tano tahut na hinhinawas utano malum. 16 Ma taia bia kaikek ra linga sena mon. Muat na kap mah ira bakbakit na nurnur ing na tale bia muat na papalim manei wara bingbing ira lulunga na rumus tano laplapot tano Tena Sakena. 17 Muat na kuhai no numuat harhalon ma muat na palim lah ira nianga ta Kalou i haruat ma ra hisa na hinarubu tano Halhaliana Tanua. 18 Ma muat na sasaring hait ma ira mangana sinsaring ma no harharahut tano Halhaliana Tanua. Muat na lik lah kaiken ra linga bia muat na tur na tinagura ma pa muat na sangeh, ma muat na saasaring uta diet ira mataniabar bakut ta Kalou.
19 Ma muat na sasaring mah utagu bia tano pakana bung iau na wara nianga, Kalou na tar ira nianga tagu bia iau na ianga ma ra balamasa wara hapalainei ira tunatuna ta ira linga ing ga kis susuhai naluai ma kaiken i ta hanuat puasa tano tahut na hinhinawas. 20 Ma iau kis kai ra hinihis kanong iau tiga turtur hakilang tano tahut na hinhinawas. Muat na sasaring bia iau na tangai no tahut na hinhinawas ma ra balamasa hoing i tale bia iau na ianga hua.
21 Ma Tikikus no bilai na tasi dahat nong i papalim timaan tano nuna pinapalim na tultulai tupas no Watong, ia um na hasasei muat ta ira linga bakut waing muat naga nunurei bia no nugu kinkinis i ngen taar hoeh. 22 No burena iakan iau naga tulei ia ukai ta muat bia muat naga nunurei bia iau lon hoeh, ma naga haragat mah muat.
23 Iau sasaring bia Kalou no nudahat Tata tikai ma no Watong Iesu Karisito na tar no malum ta muat ira haratasin narako ta Karisito. Ma iau sasaring bia na hadadas ira numuat nurnur ma ira numuat sinisip hargilaas. 24 A harmarsai maram naliu tupas diet bakut ing diet sip no nudahat Watong Iesu Karisito ma ra mangana sinisip nong pa na pataam.