2
Ira mes na apostolo diet ga balak lah Pol
Ma a sangahul ma ihat na tinahon namur iau ga tapukus baal uram Ierusalem, mamir ma Barnabas. Ma iau ga lam bilang Taitus. Ma iau ga haan kanong Kalou ga hapuasnei tagu bia iau na haan. Ma iau ma ira lualua ing di ga lik hatamat diet, mehet sena mon mehet ga kis hulungai ma iau ga ianga palai ta diet utano tahut na hinhinawas nong iau ga warawai ma ia nalamin ta diet ing pai Iudeia diet. Ma iau ga lilik barbarahon kanong pa iau ga nem bia no nugu pinapalim manaluai ma ta iakano pakana bung bilang na linga bia. Ma a tutuna bia Taitus nong mamir ga tikai huat, pai a Iudeia ia, senbia pa di ga duan ia bia da kut no palatamaina. Ma iakan ra linga ga hanuat kanong aring tunatuna ing diet ga bisbis bia diet gar ta Karisito, diet ga laka mur mehet wara nasnas timaan lah mehet bia mehet gar ta Iesu Karisito, mehet langalanga talur hoeh kaikek ra mangana warkurai. Io, diet ga nem bia diet na hapusak mehet ma ta tinirih ta kaikek ra warkurai ta Moses. Senbia pa mehet ga haut lah ta dahina ta ira nudiet lilik waing no tutun tano tahut na hinhinawas pa na panim talur muat.
Ma hoeh ta kaikek ira lualua ing di ga lik hatamat diet? (Io, bia a mangana kinkinis sa diet ga kap tar naluai, pa ga habulbul iau. Kalou pa na hatamat tikai ing bia ira tunatuna mon diet lik hatamat ia. Taia.) Io, kaikek ra lualua ing di ga lik hatamat diet, diet ga haut lah no nugu hinhinawas. Pa diet ga bul halaka tiga mes na linga tano nugu nianga. Taia. Senbia diet ga nas kilam bia Kalou ga tar no pinapalim tagu wara warawai ma no tahut na hinhinawas nalamin ta diet ing pai Iudeia diet hoing ga tar no pinapalim ta Pita wara warawai nalamin ta ira Iudeia. Ma iakan ga palai kanong Kalou nong ga papalim narako tano pinapalim na apostolo ta Pita nalamin ta ira Iudeia ga papalim bilang narako tano nugu pinapalim na apostolo nalamin ta diet ing pai Iudeia diet. Ma Jemes, Pita, ma ne Ioanes dal ing di ga lik hatamat dal bia dal palim tar no lotu, io, dal ga nas kilam bia Kalou gata haidanei iau ma iakan ra pinapalim. Io hua, dal ga lulu ma mamir ma Barnabas wara hamhaminis bia mehet na papalim tikai. Io, dal ga haut bia mamir na haan taar ta diet ing pai Iudeia diet, ma bia dal na haan taar ta ira Iudeia. 10 Dal ga saring mamir bia mamir na gil tiga linga sena mon. Dal ga saring mamir bia mamir na lilik wara harharahut ira maris. Ma iakanong at no linga nong gata hanuat dadas tagu, hua iau gaam gilgil.
Pol ga bor Pita
11 Iasen ing bia Pita ga hanuat na Entiok, iau ga tur matei ia ma iau ga bor ia kanong ga gil tiga sakena. 12 Io, ga gil hoken: naluai ta ing aring tunatuna maram ta Jemes diet ga hanuat, Pita git ianiaan tikai ma diet ing pai Iudeia diet. Iasen ing bia diet ga hanuat, Pita ga tur hatahun bia na haan sisingen laah ta diet ing pai Iudeia diet, kanong ga burtei ira tunatuna maram ta Jemes ing diet tur dadas tano pinapalim na kut palatamainari. 13 Ma ira mes na Iudeia gar ta Karisito, diet ga bisbis tikai ma Pita, ma diet ga haan talur mah diet ing pai Iudeia diet. Ma iakano saksakena ga sal harango mah Barnabas gaam gil hua. 14 Iasen ing iau ga nas bia pa diet ga murmur haruatanei no tutun tano tahut na hinhinawas, io, iau ga tangai ta Pita ra matmataan na haruat bia, “Uga tiga Iudeia senbia pau lon haruat ma ira Iudeia. Taia. U lon haruat ma diet ing pai Iudeia diet. Io hua, pai takodas bia u hait diet ing pai Iudeia diet bia diet na lon haruat ma ira Iudeia.
Kalou na kurei bia tikai i takodas ing bia i nurnur
15 “Dahat ira Iudeia, dahat ira bulumur ta ira Iudeia. Pa dahat gar tiga mes na huntunaan ing dahat ira Iudeia dahat la kilkilam diet bia ira tena sakena. 16 Senbia dahat at ira Iudeia, dahat nunurei bia Kalou pa na kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana ing bia i murmur ira warkurai ta Moses. Taia. Na warkurai utana bia i takodas ing bia i nurnur ta Iesu Karisito. Io hua, dahat at, dahat ta nurnur taar ta Iesu Karisito waing Kalou naga kurei bia dahat takodas ra matmataan tana. Ma na kurei tar hua kanong i ta nas no nudahat nurnur ma pataia bia i ta nas ira nudahat pinapalim haruat ma ira warkurai ta Moses. Io hua, dahat ta nurnur taar um ta Iesu Karisito kanong dahat nunurei bia Kalou pa na kurei tikai bia i takodas ing bia i murmur ira warkurai ta Moses. 17 Io, dahat nem um bia Kalou na kurei bia dahat takodas kanong dahat narako ta Karisito. Bia dahat narako ta Karisito, senbia i hanuat palai bia dahat sakena bilang hoing diet kaikek ing pai Iudeia diet, da tangai hoeh? Da tangai bia Karisito i lam dahat wara gilgil ira magingin sakena? Taia! Taia tutun at! 18 Ing bia iau ta tar tuhugu tano magingin na murmur ira warkurai ta Moses bia iau naga takodas, ma namur iau mur habal diet, io, iau hatutuna bia iau tiga tena laka warkurai. 19 Ira warkurai ta Moses ga kurei iau bia iau na maat. Io hua, iau gaam maat tano dadas ta kaikek ra warkurai waing iau naga lon wara uta Kalou. Iau ta maat tikai ma Karisito tano ula kabai. 20 Ma pai iau um nong i lon. Taia. Karisito i lon tagu. Ma no mangana nilon tano palatamaigu kaiken, iau lon ma ra nurnur tano Nati Kalou nong ga sip iau ma gaam tar sei no nuna nilon gaam maat wara utagu. 21 Ing bia Kalou gaar tale bia na kurei bia tikai i takodas ing bia i murmur ira warkurai ta Moses, dahat na tangai hoeh? I nanaas bia Karisito ga maat bia mon. Senbia kaiken ra nugu nianga pai ngan hua, kaikek pa iau na harhus sei no harmarsai ta Kalou. Taia. Iau tangai bia dahat supi bia na tabar bia mon dahat ma no nuna harmarsai.”