4
Ma iau na ianga bilang uta tiga bulu nong na hatur kahai ira linga bakut tano ana sus namur. A tutuna ing a bulu baa ia ira linga bakut a nuna, senbia pai mesa ta tiga tultulai. Ing bia a bulu baa ia aring tunatuna diet la balbalaurei ia ma diet la kurkurei ia tuk taar tano pakana bung bia no ana sus gata pua tar bia pa diet na gil habal hua. Ma dahat mah hua. Ing dahat ga nat na bulu ta ira nudahat lilik uta Kalou, ira nat na linga dahat ga nunurei uta iakan ra ula hanua ma dahat ga mur, diet ga his kahai dahat. 4-5 Senbia no pakana bung ga hanuat haruat ma no lilik ta Kalou, io, ga tulei no Natina, tiga hahina ga kaha ia. Ma ga tamat manapu ta ira warkurai ta Moses bia na kul halangalanga diet ing diet ga kis manapu ta kaikek ra warkurai. Ma ga gil hua bia Mama na halon hapatangen dahat bia a natina. Io, i tutuna bia muat ira nati Kalou. Io hua, Kalou i ta tulei no Tanuana no Natina uram ra bala dahat ma i tatau huat bia, “Mama, nugu Mama!” Io hua, pa muat ira tultulai baal um. Taia. Muat ira natina. Ma Kalou na tabar muat ma ira linga ing i tale bia ira natina na hatur kahai kanong muat ira natina iat.
Naluai ing bia pa muat ga nunurei Kalou, ira mangana tanua ing pa diet tutun na god diet ga his kahai muat. Senbia kaiken muat nunurei Kalou, ma i tahut dak bia ena tangai bia Kalou i nunurei muat. Io hua, wara biha muat wara taptapukus baal taar ta kaikek ra malmalungana tanua? Muat nem bia diet na his kahai habal muat? 10 Maris, i nanaas bia di ta his kahai habal muat kanong i palai bia muat la murmur timaan diet ira warkurai ta ira mangana tamat na bung, ira sigara teka, ira tinahon na nian, ma ira mes na mangana tinahon bilang. 11 Iau burburut uta muat kanong i nanaas dak bia iau ta hapataam bia ira nugu dadas uta muat.
Pol ga manga ngarngarau
12 Ira tasigu ta Karisito, iau manga saring muat bia muat na langalanga talur ira warkurai hoing iau, kanong iau ngan hoing muat naluai. Ma pa muat ga gil tiga sakena tagu. 13 Ma muat palai taar bia iau ga luena ianga ma no tahut na hinhinawas ta muat kanong iau ga maset. 14 Ma a tutuna bia no nugu minaset ga hatirih muat, senbia pa muat ga malentakuanei iau ma pa muat ga harhus sei iau. Taia. Muat ga balak lah iau hoing bia iau tiga angelo gar ta Kalou, bia hoing iau Iesu Karisito iat. 15 Muat ga manga guama! Ma ira numuat gungunuama um kana ha? Iau tangai ra tutuna bia muat gaar luar sei ira kalora mata muat ma muat naga tar tagu ing bia muat gaar tale. 16 Hoeh, i nanaas bia iau ta hanuat numuat tiga ebar kanong iau ga hasasei muat uta ira tutuna Kalou i ta hapuasnei?
17 Diet ira mesa diet walar wara lamlam muat taar ta diet ma ra tamat na dadas. Iasen a sakana magingin kaikek diet gilgil. Diet nem bia diet na tur bat muat wara murmur mehet waing muat naga manga nem bia muat na mur diet. 18 Ma i tahut bia ari na lam muat ma ra dadas ing bia diet nem bia diet na harahut tutuna muat. Ma ing bia pa iau na kis tikai ma muat ma aring diet nem bia diet na harahut muat hua, io, i tahut bilang. 19 Ira natigu, tiga pakaan baal iau hoing tiga hahina i wara kinakaha. Iau kap ra tamat na ngunungut wara uta muat tuk taar bia no tintalen ta Karisito na tahuat narako ta muat. 20 Iau manga nem bia iau gaar kis tikai ma muat kaiken ma pa iau naga supi wara iangianga dadas ta muat hua. Senbia iau nguangua kanong iau na harahut muat hoeh?
Ira nati Sara ma ira nati Hagar
21 Muat ing muat nem bia muat na kis manapu tano dadas ta ira warkurai ta Moses, iau wara tirtiri muat tiga linga. Muat palai uta ira linga ira warkurai ta Moses diet tangai bia taia? Iau lik bia taia. 22 Iau tangai hua kanong ira pakpakat diet hinawas bia, airua ira nati Abraham. Tikai tano hahin na tultulai ma tikai tano hahina nong i langalanga talur ira tinirih gar na tultulai. 23 Di ga kaha no natina no hahin na tultulai hoing ira hahina diet la kakaha hua. Senbia di ga kaha no natina no hahina nong i langalanga kanong Kalou ga kukubus taar hua.
24 Io, i tale bia da kap tiga mangana kukuraina maram narako ta iakan. Kaiken ira airua hahina dir haruat ma airua kunubus. Tiga kunubus maram ra uladih Sinai ma ira natina ira tultulai. Ma iakan ra kunubus ia ne Hagar. 25 Io, iakan ra Hagar nong i haruat ma no kunubus maram tano uladih Sinai aras Arabia, ia mah i haruat ma no pisa na hala Ierusalem katin. Warah, kanong Ierusalem ma ira natina diet ira tultulai mah. 26 Senbia no Ierusalem aram naliu i langalanga talur ira tinirih gar na tultulai. Ma ia no puasi dahat. 27 Ma no nianga gar ta Kalou ing di ga pakat ia i hatutuna iakan ing i tangai hoken ta Sara,
“Uga ra tuur, u na guama!
Pau kilinganei ra ngunungut na kinakaha senbia i tahut bia u na kakonga ma ra gungunuama.
Warah, i tutuna bia no num tunaan i ta haan talur uga,
senbia ira natim diet na haleng balik tano hahina nong no nuna tunaan i kis taar baa ma ia.”
28 Io, muat ira tasigu ta Karisito, muat hoing Aisak. Muat ira nati Kalou kanong Kalou ga kukubus taar hua. 29 Ta iakano pakana bung no bulu nong Hagar ga kaha ia haruat ma ra hahina diet la kakaha hua, iakano bulu ga hagawai nong Sara ga kaha ia ma ra harharahut tano Halhaliana Tanua. Ma i ngan mah hua katin. 30 Senbia ira nianga ta Kalou di ga pakat i haminis bia pa na hua hatikai. I tangai hoken: “U na tulei sei no hahin na tultulai tikai ma no natina. Warah, kanong no natina tano hahin na tultulai pa na kap ta linga tano adir sus. Taia. No natina sena no hahina nong i langalanga talur ira tinirih gar na tultulai na kap.” 31 Io hua, ira tasigu ta Karisito i palai bia pa dahat natina no hahin na tultulai. Taia. Dahat ira natina no hahina nong i langalanga talur ira tinirih gar na tultulai.