2
No tamat na ul pat na hanuat naluai tano hinanuat tano Watong
1-2 Kaba tasi mital narako ta Karisito, kaiken mital wara nianga utano hinanuat tano nudahat Watong Iesu Karisito ma utano nudahat hinanuat hulungai wara harharusa ia. Io, mital saring muat bia waak muat burburut bia ngarngarau gasien uta ira nianga ing muat ta hadadei utano pakana bung tano Watong bia i ta hanuat. Taia, pai hanuat baa. Ing mital ga ianga na poropet, muat lik bia mital ga tangtangai bia no pakana bung tano Watong i ta hanuat? Taia. Muat ga kap dak iakano kukuraina ma narako tano numital hinarpir bia tiga pakpakat makai ta mital ukatika ta muat? Taia, pai tutuna. Muat na balaurei timaan muat, kaba tikai gi halawen lah muat taar tiga linga pai tutuna. Na tahut bia muat na palai bia no pakana bung tano Watong pa na hanuat baa tuk taar tano pakana bung bia haleng na tunatuna diet na tur talur Kalou ma no tena piaam warkurai na tur palai. Ma ia no tunatuna nong na manga hirua sakasaka. Iakanong ra tunatuna na ebar ma ira mangana linga ira tunatuna diet lik bia a god ma ira linga diet lotu tupas. Ma na hatamat habal at ia ta kaikek ra linga bakut. Io, na laka tano tamat na hala na lotu ta Kalou ma na tangai bia ia at Kalou ia.
Pa muat lik lah ing iau ga tangtangai ta muat, nah? Ing iau ga kis tikai ma muat iau git hasasei muat ta kaiken ra linga bakut. Ma kaiken muat palai bia asa i tur bat tar no hinanuat ta iakanong ra tena piaam warkurai. Ma i tur bat ia waing iakano tunatuna na hanuat palai tano pakana bung at nong Kalou gata pua tar ia. 7-8 Ma no magingin na piaam warkurai i ta hanahaan katin ma senbia pai manga hanuat palai baa. Ma ia nong i turtur bat iakano tena piaam warkurai kaiken na gilgil hua tuk taar bia Kalou na hakari sei ia. Kek um no tena piaam warkurai na hanuat puasa. Ma senbia tano pakana bung bia no Watong Iesu na hanuat, na puh bing no tena harpiaam ma no dadaip tano hana, ma no nuna tamat na hinanuat na haliarei ia. Ma iakano tena piaam warkurai na hanuat ma no tamat na dadas ta Satan ma na gil ira tamat na pinapalim na kinarup ma ira mangana bisbis na linga ira tunatuna diet na ngala tanei. 10 Ma ira nuna sakana pinapalim na halawen lah diet ing diet murmur no ngaas na hinirua. Ma diet na hirua kanong pa diet na guama bia diet na sip ira tutun ing Kalou ga hapuasnei. Io hua, Kalou pa na halon diet. 11 Ma Kalou na nas bia diet na gilgil hua, io, na hatamtobun ira nudiet lilik bia diet naga nurnur ta ira bisbis. 12 Ma Kalou na gil hua waing naga hapidinau diet ing pa diet nurnur ta ira tutuna i hapuasnei ma senbia diet manga guama bia diet na gil ira sakena.
Pol ga tanga tahut ta ira haridaan tupas ira Tesalonika
13 Io, i bilai bia mital na tanga tahut hait tupas Kalou uta muat ira tasi mital narako ta Karisito, muat ing no Watong i sip muat. Ma mital na tanga tahut kanong Kalou gata gilimis lah muat naluai tano hathatahun ta ira linga bakut bia muat naga kap no harhalon. No Halhaliana Tanua gata bul hasisingen lah muat bia muat ira halhaliana ta Kalou, ma muat ta nurnur ta ira tutun ta Kalou, io hua, muat ta kap iakano harhalon. 14 Ma Kalou ga nem bia na gil hua ta muat, kaikek gaam tau muat narako ta ira numital warawai ma no tahut na hinhinawas bia naga hamar dahat tikai ma no nudahat Watong Iesu Karisito. 15 Io hua, kaba tasi mital, i tahut bia muat na tur dadas ma muat na murmur kaikek ra tutun ing mital ga hausur muat tanai ta ira numital hinarpir ma no numital pakpakat tupas muat.
Da gil ma da tangai ira bilai
16 Mital sasaring tupas Kalou no adahat Sus ma no nudahat Watong Iesu Karisito nong ga sip dahat. Ma narako mah tano nuna harmarsai ga tar no nuna harharagat ta dahat nong pai tale bia na pataam. Ga tar no nuna harmarsai ta dahat, hua dahat nanaho ma ra nurnur uta ira bilai na linga ing na tabar dahat manei. 17 Io, mital sasaring um bia na haragat muat ma na hadadas ira numuat nilon wara gilgil ira tahut na pinapalim ma wara tangtangai ira bilai na nianga.