No Aitul
a Pakpakat ta
IOANES
Ioanes no patuana apostolo ga pakat iakan ra pakpakat ma ga guama ma ne Gaius kanong gata balak lah ma gata harahut ira tena warawai ing diet ga haan tupas ia (nas no ula nianga ta 2 Ioanes). Ma senbia Ioanes ga bor no sakana tunatuna ne Dioterpes nong pa ga balak lah kaikek ra tena warawai gaam tingtigal ira mesa bia pa diet na tar ra harharahut mah, ma ga tulei sei diet maram narako tano lotu ing diet ga harahut kaikek ra tena warawai.
1
Ioanes ga sasaring uta Gaius
Iau no patuana lualua na lotu, iau pakat iakan ra nianga ukaia taam Gaius, no tahut na tasigu gar ta Karisito. Iau tar no nugu harmarsai taam haruat ta ira tutuna Kalou i ta hapuasnei ta dahat.
Tahut na tasigu, iau sasaring bia no palatamaim i langalanga timaan ma ira mes na linga tano num nilon i tahut bakut mah, haruat ma no kinkinis tano tanuaam nong i lon timaan taar. Iau ga manga guama ing aring tasi dahat ta Karisito diet ga hananhuat ma diet ga hinhinawas bia u sala murmur ira tutuna ta Kalou. Ma iau nunurei tar bia u sala lon murmur ira tutuna. Ma taia tiga linga pa na manga haguama iau hoing ira nugu hanhadoda uta ira natigu gar ta Karisito bia diet sala lon murmur ira tutuna ta Kalou.
I tahut bia da harahut ira tena warawai
Tahut na tasigu, u murmur ira nemnem gar ta Kalou ing u gil ra mangana harharahut ta ira tasi dahat ta Karisito ma tutuna sakit bia a hasira diet taam. Diet ta hashasasei ira mataniabar na lotu ta ira num harmarsai taar ta diet. Na tahut bia u na harahut ira nudiet sunupi tano nudiet hinahaan ma ira num mangana harharahut na haruat ma no nemnem ta Kalou bia u na gil ta diet. Ma na tahut bia u na gil hua kanong diet ga haan wara papalim uta Iesu ma pa diet ga kap ra harharahut makaia ta diet ira tabuna nurnur. Io, i tahut bia dahat na harahut ira mangana tunatuna hoken waing dahat na papalim tikai ma diet uta ira tutuna ta Kalou.
Waak dahat walar mur ira sakena
Io, iau ga pakpakat ukatika tano lotu, senbia Dioterpes nong i manga nem bia ia iat na luai ta muat pai taram mehet. 10 Io, ing ena hanuat iau na hinawas palai uta ira nuna magingin. I tangtangai hagawai mehet ma ra sakana nianga na bisbis. Ma ing i tangai hagawai mehet hua, iakano ra magingin pai manga haguama ia. Taia. I nem bia na gil ira mes na sakena mah wara nuna gungunuama. Pa na balak lah mah kaikek ira tasi dahat narako ta Karisito bia diet hanuat. Ma diet ing diet nem bia diet na harahut ira tasi dahat hua, io, i sala tingtigal diet ma i sala tultulei sei diet maram narako ra hala na lotu.
11 Tahut na tasigu, waak u mur haruatanei ira sakena, senbia u na mur haruatanei ira tahut. Siga tikai i sala gilgil ira bilai, a gar ta Kalou ia. Ma siga tikai i sala gilgil ra sakena, pa dir harnunurai ma Kalou. 12 Diet bakut diet tangai bia a bilai na tunatuna Demitirius. Ma ira nuna tintalen i haruat ma ira tutuna ma i haminis mah bia a bilai na tunatuna ia. Ma mehet mah, mehet sura haut hua ma u nunurei bia no numehet hinhinawas i tutuna.
13 Iau ga wara hashasasei uga ta haleng na linga senbia iau mola bia ena pakat tiga talona pakpakat ukatika taam 14 Senbia iau lik bia na tale iau bia ena haan tupas uga namur dahina enaga tur matei uga ma datar naga wor. 15 A malum taam. Ira tasi dahat kai diet tula harmarsai ukatika taam. Iau saring uga bia u na tangai haminis ira numehet harmarsai ta diet kaia.