5
Kalou na hapidinau ira watong ing diet hagawai ira maris
Muat ira watong, muat hadadei timaan! Na tahut bia muat na manga suah utano tamat na tinirih, dahina um ma na haan tupas muat. Ira numuat tamat na bunbulaan na marota ma ira ipas diet na ien hagawai ira numuat sigasigam. Ira numuat mangin na tutuarain. Ma kaikek ra mangin i tutuarain na hinawas palai bia muat ta gil ra sakena. Ma iakano hinhinawas na haliarei muat hoing ra iaah i tun hadado tiga linga. A tutuna bia no haphapataam ta ira pakana bung i ta hanuat um, senbia muat ta bul hasisingen balik ira numuat tamat na bunbulaan! Pa muat tar ira nudiet harkul ta diet ing diet papalim ta ira numuat uma. Ma diet kilam muat bia muat ta gil ken ra sakena. Ma diet ing diet kap hulungai ira numuat matukena nian, diet sasaring marmaris tupas Kalou. Ma no Watong, no Tamat na Umri, i ta hadadei diet ma na taram. Ira numuat nilon kai ra ula hanua i ta hung ma ira bilai na linga sakit. Ma muat ta banot ira numuat nilon ma ira linga muat ga nem wara haguama habal muat. Hoing tikai na tabar hatamat tiga bulumakau utano bung da bing ia, muat ta tabar hatamat habal muat utano tamat na bung na hinirua. Muat ta kurei ira takodasiana tunatuna bia i haruat bia diet na kap harpidinau. Muat ta kurei bia diet na maat. Ma pa diet ngangarei muat.
Dahat na tur dadas ta ira tirtirih
Kaba tasigu ta Karisito bia kaiken ra tinirih na haan tupas muat, muat na balamasa tuk taar tano bung na hinanuat tano Watong. Muat na lilik uta ira tena sinso. Tiga tena sinso i manga supi ira matukena nian tano nuna uma. Hua, i kis kahai bia na matukal. Na balamasa tuk taar bia no pakana bung no bata i ta pataam. Muat mah, muat na tur dadas taar ma muat na balamasa kanong i ta huteta um bia no Watong na hanuat. Kaba tasigu, waak muat ngut harbasianei muat, kaba muat gi tur ra warkurai. Nas baa! No Tena Bul Warkurai i ta manga huteta um, hoing bia i tur taar ra matanangas ma i wara hinaan laka. 10 Kaba tasigu, muat na lik lah ira poropet ing diet ga harharpir kanong no Watong ga tulei diet. Diet ga tur dadas ma ra bala malum ta ira tinirih. Muat na mur ira nudiet mangana tintalen hua. 11 Tutuna sakit, diet ing diet ga tur dadas, da nas kilam diet bia diet daan. Muat ta hadadei no hinhinawas uta ne Iop bia ga tur dadas ta ira tirtirih. Ma muat palai tano haphapataam tano pir bia no Watong ga harahut ia hoeh. Muat palai bia no Watong i hung ma ra harmarsai.
12 Kaba tasigu, tiga linga i tamat sakit ma i hoken: waak u hasasalim wara hatutuna ira num nianga. Waak u hasasalim uram naliu bia ukai ra pisa bia ta tiga mes na linga mah. Senbia i tale bia u na haut mon bia u na harhus. Ira warkurai ta Kalou kaba gi karat uga.
Ira ina minaset ma ira tena sakena
13 Ing bia tikai nalamin ta muat i kilinganei ra tinirih, i tahut bia na sasaring. Ing bia tikai i guama, i tahut bia na rudu na pirharlat tupas Kalou. 14 Ma ing bia tikai i manga maset, i tahut bia na tatau ira lualua na lotu ing diet naga sasaring utana. Ma ing diet saasaring diet na salaap ia ma ra wel ma no dadas tano hinsana no Watong. 15 Diet na sasaring ma ra nurnur. Ma kaiken ra mangana sinsaring na halon no ina minaset, ma no Watong na halangalanga ia, naga taman tut talur no nuna suuh. Ma ing bia a nuna ta sakana magingin mah kana, Kalou na lik luban sei. 16 Hua, i tahut bia muat na hapuasnei hargilasanei ira numuat sakana magingin. Ma muat na sasaring hargilaas uta muat bia muat na langalanga talur ira numuat minaset. No pinapalim na sinsaring ta tiga tena takodas i manga dadas. 17 Elaija a tunatuna mon ia hoing dahat. Ga sasaring ma ra tutuna bia pa na bata. Ma pataia ta bata ra aitul a tinahon ma sibaan. 18 Tiga pakaan baal ga sasaring ma no bata ga puka suur maram ra mawai. Ma ira nian ga kubur baal tano pisa.
19-20 Kaba tasigu ta Karisito, ing bia tikai nalamin ta muat i rawai no takodasiana ngaas tano nuna nilon, ma tikai i lam pukus ia, na tahut bia na lilik ta iakan: siga tikai i lam pukus tiga tena sakena talur no nuna sakana ngaas i halon ia talur no minaat. Ma na tagurei no ngaas bia Kalou naga tale bia na kap sei kaikek ra haleng na magingin sakena.