19
Pailat ga kurei Iesu
(Matiu 27.27-31; Mak 15.16-20)
Io, Pailat ga lam Iesu gaam a hartulai bia da dangat ia. Ira umri diet ga hihisanei tikanei ira talak hoing tiga vuvu, diet gaam hakukuhai no walina ma ia. Ma diet ga hasigam ia ma tiga dardarana maal*. Io, diet ga hanan tultul ia, diet gaam tangtangai bia, “Mehet urur taam, king gar na Iudeia!” Ma diet ga paspasar batbat ia.
Io, tiga pakaan balin Pailat ga hansur gaam tangai ta ira Iudeia hoken: “Muat hadoda! Iau na lam hasur tar um ia ta muat wara hamhaminis bia pa iau silhei tupas lah ta burena bia enaga gil warkurai tana.” Io, Iesu ga hansur tikai ma no vuvu na talak di ga hakukuhai tar no walina ma ia ma no dardarana maal di ga hasigam ia ma ia. Ma Pailat ga tangai ta diet bia, “Io, ia ken um no tunatuna.”
Ing a mon ira tamat na pris ma ira nudiet umri diet ga nas hasur Iesu, diet ga kakonga bia, “Tangai bia da tut tar ia tano ula kabai!”
Senbia Pailat balik ga balu diet bia, “Muat at, muat lam lah ia ma muat naga tut tar ia tano ula kabai. Senbia iau at, pa iau silhei tupas lah ta burena bia enaga gil warkurai tana.”
Senbia ira Iudeia diet ga sisingit bia, “Numehet tiga warkurai kana. Ma iakano warkurai i tangai bia na maat at kanong ga kilam ia bia ia no Nati Kalou.”
8-9 Ing Pailat ga hadadei hua ga manga burut um, hua gaam laka tano tamat na ngasiana ma ga tiri Iesu hoken: “Uga maha?”
Senbia Iesu pa ga balu ia. 10 Io, Pailat gaam tangai, “U mola bia u na haianga iau, nah? Pau nunurei bia iau hatur kahai tar ra dadas wara halangalanga sei uga ma wara tutut tar mah uga tano ula kabai?”
11 Ma Iesu ga balu ia hoken: “Pau gaar ta hatur kahai ra dadas ing bia pa naga hanuat taar taam maram naliu. Io hua, nong i ta tar sei tar iau taam i ta gil ra ronga i tamat tano num.”
12 Tur lah um makatika Pailat ga walwalar bia na halangalanga sei Iesu. Senbia ira Iudeia diet ga kakonga hoken: “Ing bia u na halangalanga sei iakan ra tunatuna pau tiga harhis tano numuat tamat na lualua sakit ira Rom. Siga tikai i kilam habal at ia bia ia tiga king, io, ia no ebar tano numuat kapawena tamat na lualua sakit ira Rom.”
13 Ing Pailat ga hadadei hua ga lam hasur Iesu ma gaam kis tano nuna kinkinis na gil warkurai tano sibaan di kilam ia bia, ‘No Hera na Haat.’ (Ma no hinsana tano nianga gar na Iudeia bia ‘Gabata.’) 14 Ma ga huteta ra tingana kasakes ta iakano bung, no bung na tinagura utano Nian na Hinahaan Sakit. Io, Pailat ga tangai ta ira Iudeia hoken: “Ia ken um no numuat king.”
15 Senbia diet ga kakonga bia, “Kap sei ia! Kap sei ia! Tangai bia da tut tar ia tano ula kabai!”
Io, Pailat ga tiri, “Muat sip bia ena tut tar no numuat king tano ula kabai?”
Ma ira tamat na pris diet ga balu ia hoken: “No numehet king sena mon iakano numuat kapawena tamat na lualua sakit kinau Rom!” 16 Io, Pailat um ga tar sei tar Iesu ta diet waing daga tut tar ia tano ula kabai.
Di ga tut tar Iesu tano kabai
(Matiu 27.32-44; Mak 15.21-32; Luk 23.26-43)
Io, ira umri diet gaam kurei lah Iesu. 17 Iesu ga pusak lah no nuna kabai gaam haan laah tikai ma ia uram tano sibaan hoira ula turangan (di kilam ia bia Golgota tano nianga gar na Iudeia). 18 Ma diet ga me tut tar Iesu tano ula kabai kaia, tikai ma irua mes na tunatuna mah. Dir kaikek ta ira airua palpal tana, ma Iesu nalamin.
19 Ta ra hartulai tane Pailat diet gata tagurei tar tiga sibana nianga i tangai hoken: “Iesu nong ma Nasaret, no king gar na Iudeia.” Ma diet ga bul iakanong tano nuna kabai. 20 Di ga pakat iakan ra sibana nianga tano nianga gar na Iudeia, tano nianga gar na Rom, ma tano nianga gar na Grik mah. Ma ra haleng ira Iudeia diet ga was ia kanong di ga tut tar Iesu tano ula kabai tiga sibaan huteta tano pisa na hala Ierusalem. 21 Ira tamat na pris ma ira Iudeia diet ga tangai tane Pailat bia, “Waak u pakat ia bia, ‘No king gar na Iudeia.’ Senbia u na pakat bia iakan ra tunatuna ga kilam habal ia bia ia no king gar na Iudeia.”
22 Ma Pailat ga balu diet hoken: “Asa ing iau ta pakat i kis taar hua.”
23 Ing ira umri ma Rom diet ga tut tar Iesu tano ula kabai diet ga kap lah ira nuna sigasigam, diet gaam bul harbasianei tar ra aihat na tiniba. Ma tiga tiniba wara gar tikai ta diet. Ma diet ga kap lah mah no sigasigam nong ma narako nong di ga gil ia ma tiga sibana maal mon ma pataia ta sisingit tana. 24 Io, diet ga tangai harbasianei ta diet hoken: “Waak dahat dirdiris ia. Senbia dahat gi mamagu ma ra satu bia siga na kap lah ia.” Ga ngan hokaiken wara hatutun ira nianga ta Kalou di ga pakat hoken:
“Diet ga harpalau ma ira nugu maal
ma diet ga mamagu ma ra satu utano nugu maal.”
Io, hoken ing ira umri diet ga gil hua.
25 Ma huteta tano kabai ta Iesu kaiken ra hahina diet ga tur taar kaia: no nuna makai, no sahina no nuna makai, Maria no hahina tane Kalopas, ma ne Maria nong ma Magadalen. 26 Ma Iesu ga nas no nuna makai kaia. Ga nas mah no bulu na hausur nong ga sip tar ia ma dir ga tur taar kaia huteta tana, io, gaam tangai tano nuna makai hoken: “Ai hahina, nas baa. No natim um iakan.” 27 Ma ga tangai tano bulu na hausur bia, “A num makai balik um iakanin ra hahina.” Tur lah um ta iakano bung no bulu na hausur ga lam lah um no hahina bia na kis tano nuna hala gaam balaurei ia.
Iesu ga maat
(Matiu 27.45-56; Mak 15.33-41; Luk 23.44-49)
28 Namur um, wara hatutun ira nianga ta Kalou ing di ga pakat, Iesu ga tangai bia, “Iau maruk,” kanong ga nunurei bia ira nuna pinapalim bakut gata pataam. 29 Ga mon tiga mangana gapgopai na wain kaia, ma di gaam hasuguh lah tiga gurgurun tes kaia tana. Io, di ga sako ia tiga sila hisop ma di gaam sagor haut ia uram tano ha Iesu. 30 Io, ing Iesu gata dup tar kaikek ra wain ga tangai hoken: “No nugu pinapalim i ta pataam.” Io, ga satudu ma gaam waak sei um no nuna nilon.
31 Ra Bung Liman no bung na tinagura utano bung manamur no Bung na Sinangeh. Ma iakano Bung na Sinangeh gaar tiga tamat na bung ia. Ira Iudeia pa diet ga sip bia ira palatamai dal no kaba minaat bia dal na tabataba taar aram ta ira ula kabai tano Bung na Sinangeh, hua diet gaam saring Pailat bia da patum ira kaki dal ma daga kap hasur sei ira palatamai dal. 32 Io, ira umri diet ga me patum ira kakina no luena tunatuna nong di ga tut tar ia tano ula kabai tikai ma Iesu ma ing mah tano mes na tunatuna. 33 Ing diet ga hanuat taar ta Iesu diet ga nas bia gata maat, io hua, pa diet gaam patum ira kakina. 34 Senbia tikai ta ira umri ga so no binabati Iesu ma tiga rumus, ma kaikek at a gaap ma ra taah ga saal suur. 35 (Io, iau no tunatuna nong iau ga nas kaiken, iau ta hasahesa tanai ma no nugu hasahesa i tutun. Iau nunurei bia iau tangtangai no tutun ma iau hasahesa utanei waing muat mah, muat na nurnur.) 36 Kaiken ra linga ga hanuat wara hatutun ira nianga ta Kalou di ga pakat hoken: “Taia tikai ta ira suruna ga tapatum.” 37 Ma ga ngan bilang hua wara hatutun mah tiga mes na sibana nianga ta Kalou di ga pakat ia hoken: “Diet na nanaas taar ta nong diet ga so ia.”
Di ga bul halaka Iesu tano midi
(Matiu 27.57-61; Mak 15.42-47; Luk 23.50-56)
38 Io, namur ta kaiken ra linga, Iosep mana Arimatia ga hanuat. Ma ia tiga bulu na hausur ta Iesu mah. Senbia ga kis kumaan taar hua kanong ga burtei ira Iudeia. Ga hanuat ga me saring Pailat utano palatamai Iesu. Ing Pailat ga haut, Iosep ga haan gaam a kap lah no palatamai Iesu. 39 Ma ne Nikodimas, nong ga luena hanuat taar baa ta Iesu ra bung, ga sakatei ia. Ma Nikodimas ga kap hahuat airua mangana waiwai ing di ga hurangai pakur ma ga tirih haruat ma aitul a sangahul na kilo. 40 Dir ga kap lah no palatamai Iesu ma dir ga hihisanei bakut ia ma ra taltalona sibana maal tikai ma ira waiwai. Ira magingin gar na Iudeia hua ing diet la wara bunbusaan. 41 Ma tano sibaan di ga tut tar Iesu tano ula kabai kaia ga mon tiga matana dahai. Ma narako tano matana dahai ga mon tiga sigara midi ma pa di ga bul halaka baa tikai tana. 42 Io, iakano bung no bung manaluai tano Bung na Sinangeh, kaikek dir gaam bul halaka no palatamai Iesu kaia kanong iakano midi ga kis huteta taar mon.
* 19:2 Diet hasakit ta Iesu bia a king ia kanong ira dardarana maal i haruat hoing ira gar na king.