No Tahut na Hinhinawas
MAK
ga Pakat Ia
No Tahut na Hinhinawas tane Mak pai kilam ra haleng na hausur ta Iesu (nas no ula nianga ta Matiu). Taia. I manga iangianga uta ira tamat na pinapalim tane Iesu wara hamhaminis bia Iesu i mon no tamat na dadas ta Kalou, kaikek i tale bia na lik luban sei ira magingin sakena ma na kul halangalanga dahat (nas Mak 10.45). Ma Mak ga bul halaka ra haleng na nianga tane Iesu uta ira tirtirih ing na haan tupas ira Kristian mah, hua i nanaas bia tano pakana bung Mak ga pakat iakan ra pakpakat a mon tinirih gata haan tupas ira Kristian ma Mak ga halilik lah diet ta ira nianga ta Iesu (8.34-38).
1
Ioanes ga tagurei no ngaas
(Matiu 3.1-12; Luk 3.1-18; Ioanes 1.19-28)
No tahut na hinhinawas ta Iesu Karisito no Nati Kalou i hatahun hoken.
Kalou ga tangai tano pakpakat gar tano poropet Aisaia hoken,
“Hadadei baa! Iau na tulei no nugu tena kap nianga manaluai tano num hinanuat,
nong na tagurei no num ngaas;
Maram ra hanua bia a ingana tikai i taatau,
‘Tagurei no ngaas tano Watong,
Gil hatakodasnei ia wara nuna hinanuat.’ ”
Wara hatutun no nianga tano poropet Aisaia, Ioanes no tena bapitaiso ga hanuat aram ra hanua bia ma ga harharpir ta ira mataniabar kaia hoken: “Muat na kap no bapitaiso na lilik pukus waing Kalou na lik luban sei ira numuat magingin sakena.” A tamat na mataniabar sakit tano tamat na pisa na hala Ierusalem ma aring mes na taman ta iakanong ra hanua Iudeia, diet git hanhan tupas ia. Diet git hapuasnei ira nudiet magingin sakena, ma namur Ioanes git bapitaiso diet tano taah Ioridaan.
Ma ira sigasigam ta Ioanes di ga gil ma ra hina kamel ma i la taltalin ma tiga pala bulumakau. Ma git ienien kubawa ma i la mama palona imara. Ma ga pirpir ira mataniabar gaam tangai ta diet hoken: “No tunatuna nong na hanuat namur tagu i tamat tagu. Ma pa iau tale bia ena tudu wara palpalas ira hinau ta ira nuna sendal.* Iau bapitaiso muat ma ra taah, ma sen ia na bapitaiso muat ma no Halhaliana Tanua.”
Ioanes ga bapitaiso Iesu ma Satan ga walaam ia
(Matiu 3.13—4.11; Luk 3.21-22; 4.1-13)
Iakano pakana bung Iesu ga hanuat maram Nasaret tano hanua Galili ma Ioanes ga bapitaiso ia tano taah Ioridaan. 10 Ma ing Iesu ga hanan sot maram ra tingana taah, ga nas no ula mawai ga tamtamapapos ma no Tanua ga hanansur taar tana hoing tiga bun. 11 Ma a ingana tikai ga ianga suur maram ra ula mawai hoken: “Uga no Natigu, ma iau manga sip uga ma iau guama sakit taam.”
12 Habir a mon ma no Tanua ga tulei haut ia uram ra hanua bia. 13 Ma aihat na sangahul na bung ga lon tikai ma ira roka na mangana linga diet la harhariaan aram ra hanua bia. Ma Satan mah ga walwalar ia. Io, namur um ira angelo diet ga hanuat wara harharahut ia.
Iesu ga tur lah bia na harpir
(Matiu 4.12-17; Luk 4.14-15)
14 Namur bia di gata bul halaka tar Ioanes ra hala na harpidinau, Iesu ga haan uras Galili gaam harharpir utano tahut na hinhinawas ta Kalou. 15 Ma ga tangai hoken: “Muat na lilik pukus ma muat na nurnur tano tahut na hinhinawas kanong no matanitu ta Kalou i ken tuai.”
Iesu ga tau lah ira tena kap kirip
(Matiu 4.18-22; Luk 5.1-11)
16 Io, ing bia Iesu ga hanahaan ra gagena no tamat na taah kis Galili ga nas lah airua tena kap kiripa, Saimon ma no tasina Endru, dir ga seisei hani tiga uben. 17 Ma Iesu ga tangai ta dir bia, “Mamur na mur iau ma iau na hausur mamur wara kap tunatuna.” 18 Io, dir ga haan talur hagasiaan ira nudir uben ma dir ga mur laah ia.
19 Bia Iesu ga hanahaan kakari ga nas Jemes dir tasin ma ne Ioanes, ira airua nati Sebedi. Dal tamaan ga kis taar tano mon ma dir ga tangtagurei ira nudir uben. 20 Kaikek at Iesu ga tatau dir ma dir ga haan talur no adir sus Sebedi ma ira tultulai tano ula mon, ma dir gaam mur ia.
Iesu ga tulei hasur sei ira sakana tanua
(Luk 4.31-37)
21 Io, Iesu ma ira nuna bulu na hausur, diet ga hanuat ukaia tano pisa na hala Kapeneam. Ma tano Bung na Sinangeh Iesu ga haan laka tano hala na lotu nudiet ira Iudeia gaam tur lah ra hausur. 22 Ira mataniabar diet ga karup ma diet ga urur ta ira nuna hausur kanong ga hausur diet hoing tikai i ta kap ra dadas kaikek gaam tale bia na ianga hua, ma pataia hoing diet ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses.
23 Bia ga hauhausur diet, tiga tunatuna a sakana tanua ga sasahai tana ga laka kaia ra hala na lotu nudiet ira Iudeia ma ga manga tatau hoken: 24 “U biha, Iesu ma Nasaret? U ta hanuat bia u na hagawai mehet? Iau nunurei tar bia uga no Halhaliana ta Kalou.”
25 Ma Iesu ga tigal no sakana tanua, “Kis matien! Suur talur ia!”
26 No sakana tanua ga tong hadadas no tunatuna, gaam manga kup, io, ga suur talur ia. 27 Io, ira mataniabar bakut kaia diet ga karup, diet gaam ngala, ma diet gaam worwor hoken: “A sigara mangana hausur iakan! I hausur ma no nuna dadas at! I kurei sei mah ira sakana tanua ma diet taram ia!”
28 Io, no hasahesa uta Iesu ga haan harbasiai gasien tano hanua bakut Galili.
Iesu ga halangalanga a halengin
(Matiu 8.14-17; Luk 4.38-41)
29 Manamur bia Iesu ma ira nuna bulu na hausur diet ga haan talur no hala na lotu nudiet ira Iudeia, diet ga haan laka tano ngasia ne Saimon ma Endru. Ma ne Jemes ma Ioanes dir ga laka mah. 30 Ma no numu ne Saimon ga sua taar tano ula suuh ma ra malahau. Ing a mon Iesu ga hanuat, diet ga hasasei ia tana. 31 Io, Iesu ga haan ukaia hoing ia, gaam palim no limana ma ga sal hatut ia. No malahau ga pataam talur ia, io, ga tur lah bia na tagurei ira nian wara diet.
32 Bia gata matmatarahien um, ma bia no kasakes gata suguh, ira mataniabar diet ga kap hahuat ira kaba minaset bakut ukaia ta Iesu. Ma diet ga kap hahuat mah ing ira sakana tanua ga sasahai ta diet. 33 Ma a haleng sakit ira mataniabar ta iakano pisa na hala diet ga hanuat hulungai kaia ra matanangas. 34 Haleng diet, Iesu ga halangalanga diet ta ira haleng mangana minaset. Ga hasur sei mah ra haleng sakana tanua ta diet. Senbia Iesu ga tigal ira sakana tanua bia pa diet na ianga kanong diet ga nunurei bia ne siga ia.
Iesu ga harpir hanahaan
(Luk 4.42-44)
35 Ra malabungbung bia ga kankado dahina baa, Iesu ga haan laah ukaia ra hanua bia gaam saasaring. 36 Ma Saimon ma ira nuna harhis diet ga haan wara ninaas tana. 37 Bia diet ga nas tupas lah ia, diet ga hasasei ia bia, “A haleng na mataniabar diet nanaas taam.”
38 Io, Iesu ga tangai bia, “Dahat na haan balik ta tiga sibaan ta ira taman huteta waing iau naga harpir mah kaia kanong iau ta hanuat bia iau na gil hua.” 39 Io, ga hanahaan hurlabit Galili gaam harharpir ta ira hala na lotu nudiet ira Iudeia ma ga hashasur sei ira sakana tanua ta diet.
No ina lepra
(Matiu 8.1-4; Luk 5.12-16)
40 Tiga tunatuna nong ga sam sakana minaset tano tamaina ga hanuat taar ta Iesu, ga singabukun ma ga saring ia hoken: “Iau palai bia u tale bia u na halangalanga iau waing pa na tale bia da hatabu habal iau. Ma ing bia u nem, u na halangalanga iau.”
41 Io, Iesu ga sasangaha gaam sigirei ia kanong ga marsei ia gaam tangai bia, “Iau nem tar. U na langalanga!” 42 Kaikek at no minaset ga pataam tano tunatuna. 43 Naluai ta ing Iesu ga tulei sei no tunatuna ga hatumarang tar ia ma ra dadas na nianga hoken: 44 “Harbalaurai timaan! Waak u hasasei ta tikai ta iakan ra linga iau gil ia taam. Senbia u na haan ma u na haminis uga tano pris. Ma u na tar no hartabar haruat ma no warkurai ta Moses. Ma iakano hartabar na hinawas palai wara hatutun bia u ta langalanga.”
45 Senbia no tunatuna ga haan balik gaam hinhinawas hurlabit. Kaikek, Iesu pa gaam tale bia na haan palai ta ira pisa na hala. Senbia ga kiskis taar mon ta ira sibaan i mumuau. Ma ira mataniabar at diet ga hanahaan tupas ia makaia ta ira haleng na taman.
* 1:7 Ioanes ga hirhir bia na gil iakan ra magingin ing tiga maris gaar gil tar tiga watong kanong Iesu i manga tamat sakit.