No Pakpakat ta Pol taar ta
PILIMON
I nanaas bia Pol ga kis tano hala na harpidinau aras Rom ing ga pakat iakan ra pakpakat taar ta Pilimon, ia tiga tunatuna kaia tano taman Kolose. (I nanaas bia Pol ga pakat no pakpakat taar ta ira Kolose ta iakano pakana bung a mah.) Ma tiga tultulai ta Pilimon, no hinsana ne Onesimus. Ma i nanaas bia Onesimus gata kinau lah aring linga tano nuna watong Pilimon, gaam hilau laah tapaka sakit uras Rom. Ma aras Rom, Onesimus ga hadadei no tahut na hinhinawas Pol ga warawai ma ia gaam nurnur ta Karisito ma gaam tar ra harharahut ta Pol kaia ra nuna hinhisaan. Io, ira warkurai ta ira Rom ga tangai ing bia tiga tultulai na hilau talur no nuna watong i tale bia da bu bing ia. Senbia Pol ga tulei pukus Onesimus ma kan ra pakpakat taar ta Pilimon, gaam saring Pilimon bia na lik luban sei no ronga ta Onesimus ma na balak lah ia hoing tiga tasina narako ta Karisito. Ma i nanaas bia Pilimon pa ga tale bia na mola sei ira nianga ta Pol, kanong warah Pilimon ga mon tiga tamat na ngasa makaia ta Pol kanong Pol gata hasasei Pilimon uta Karisito, hua Pilimon gata kap no nilon (nas Pilimon 19).
1
Iau Pol nong di ta his kahai iau wara gaia Iesu Karisito. Mamir ma ne Timoti no tasi dahat narako ta Karisito, mamir tulei kan ra nianga taar taam Pilimon, uga no bilai na talai mamir nong u papalim tikai ma mamir. Ma ukaia ta ira mataniabar na lotu mah ing diet sala kiskis tikai kaia tano num hala. Ma ukaia bilang tano hinini dahat Apia. Ma tupas mah Arkipus nong i pusak ira tinirih tikai ma mamir narako ta iakan ra hinarubu. A harmarsai ma ra malum taar ta muat maram ta Kalou no adahat Sus ma no Watong Iesu Karisito.
Pol ga sasaring bia Pilimon na tar ra harharahut
4-5 Tasigu Pilimon, ing iau sala saasaring iau sala liklik lah uga ma iau sala tangtanga tahut ta Kalou u taam kanong iau ta ser lah ra hinhinawas utano num harmarsai taar ta ira mataniabar bakut ta Kalou ma no hinhinawas utano num nurnur tano Watong Iesu. Iau nunurei bia uga tiga tunatuna ing u sala tartar ra harharahut ing i lakai ira sunupi ta tiga tunatuna. Ma iau sasaring bia no num magingin na harharahut na lam uga bia u na nunurei ma u na kilinganei timaan ira haridaan bakut ing u kap narako tano num kinkinis ta Karisito. Tasigu, no num harmarsai i ta manga haguama ma i hamaraam iau kanong u ta hasigarina ira kidilona nilon ta ira mataniabar tus ta Kalou.
Pol ga saring Pilimon bia na balak lah Onesimus
Tano nugu kinkinis ta Karisito iau balamasa taar ma i tale iau bia ena kurei uga bia u na gilgil ira linga i tahut bia u na gil. Iasen iau na saring mon uga tiga linga utano num harmarsai. A tutuna bia iau Pol at, tiga turtur hakilang ta Iesu Karisito, ma ken iau tikai ing di ta his kahai iau wara gaiana, senbia iau saring mon uga. 10 Iau saring uga wara gaiane Onesimus, no natigu narako ta Karisito ia nong i ta kap ra kinkinis hoken bia a natigu ia narako tano nugu kinkinis na hinhisaan. 11 Naluai pa ga gil ta tahut na pinapalim ukaia taam. Iasen kaiken i papalim timaan kai tagu ma na tahut mah kaia taam.
12 Iau tulei ia ukatika taam. I hoing bia iau tar no katigu at taar taam. 13 Iau ta nem bia ena palim kahai mon ia wara kapkap no num mahua wara harharahut iau kai ra nugu kinkinis na hinhisaan utano tahut na hinhinawas. 14 Senbia iau pai sip bia ena duan uga wara harharahut iau. Taia. Iau nem bia u na tar ra harharahut ing u haut taar bia u na gil hua. Io, pa ni gil ta tiga linga ing pau haut tanai. 15 I tutuna bia ga haan talur baa uga. Senbia iakan ra linga i hanuat dak ing u naga kap hatikanei lah um ia. 16 Pau na kap lah habal ia hoing tiga tena pinapalim mon. Taia. U na kap lah ia hoing bia a bilai na tasim ia narako ta Karisito, ma iakan i manga tahut ta tiga tena pinapalim mon. Iau sip ia hoing tiga tasigu, senbia tutuna sakit uga mah, u na manga sip ia hua, kanong a num tena pinapalim ia ma a tasim mah ia narako tano Watong.
17 Ma ing bia u nas kilam taar iau bia datar sala turtur tikai tutuna, io, iau saring uga bia u na balak lah ia hoing u gaar balak lah iau. 18 Ing bia ga gil tiga sakena taam, ma bia a nuna ta ngasa makatika taam, io, u na was tar tagu. 19 Iau Pol, iau pakat iakan ra nianga ma ra limagu iat, bia iau na balu tar taam. Senbia pa iau na manga ianga bia pau balu baa no num ngasa makai tagu, ma iakanong, no num kidilona nilon at. 20 A tutuna sakit tasigu. Iau nem bia u na harahut iau ta dahina narako tano nugu kinkinis tano Watong. U na hasigarina no nugu nilon narako ta Karisito. 21 Iau pakpakat taar taam kanong iau nunurei tar bia u na taram iau, ma bia ira num pinapalim na manga tamat um ta ing iau saring.
22 Ma tiga linga mah. U na tagurei tiga hala na hasira utagu kanong iau lik bia Kalou na balu ira numuat sinsaring ma na halangalanga sei iau taar ta muat.
23 Epaparas nong i kis tikai ma iau kai ra hinhisaan wara gaia Iesu Karisito i tula harkaro taam. 24 Diet ing diet tur tikai ma iau tano pinapalim, Mak, Aristarkus, Demas, ma ne Luk, diet mah diet tula harkaro taam.
25 No harmarsai tano Watong Iesu Karisito na kis tikai ma muat.