4
A nianga na harharagat
Io hua, bar bilai na tasigu ta Karisito muat na tur dadas hua hokaiken narako tano Watong. Iau tangai hua ta muat ing iau manga sip muat. Ma iau manga marmaris bia ni nas muat. Muat ira bilai na talaigu, muat haguama iau ma ira numuat nilon i hatatik iau.
Ma iau manga saring Sintike ma ne Euodia bia dir na tiga bala mon, haruat ma no nudir kinkinis narako tano Watong. Tutuna sakit. Ma iau nem bia iau na saring uga mah tiga linga kanong uga tiga tutun na tunatuna ma u ga turtur tikai ma iau. Iau saring uga bia u na harahut dir kaiken ra airua hahina kanong dir ga papalim dadas tikai ma iau panei no tahut na hinhinawas, hoing mah Klemen ma diet bakut mah ira mesa ing diet ga papalim tikai ma iau. Ira hinsa diet bakut di ta pakat halaka tano pakpakat na nilon.
I tahut bia muat na guama hait tano numuat kinkinis narako tano Watong. Ma iau ta tangai sei ma iau na tangai habalin, bia muat na guama. Muat na haminis ta diet ira mataniabar bakut, bia a matmatien na tunatuna muat. No Watong i ta huteta um. Waak muat ngarngarau uta tiga linga. Senbia ta ira kaba linga bakut muat na sasaring ma ra sinsaring na tangtanga tahut. Muat na tar ira numuat kaba sunupi ukatika ta Kalou hua. Ma no malum ta Kalou nong i manga naliu sakit ta ira nudahat mintota na nas mur timaan um ira numuat lilik ma ira numuat kidilona nilon bakut mah narako ta Iesu Karisito.
Kaba tasigu narako ta Karisito, tiga mes na linga mah. Muat na lilik uta ira linga i bilai ma i tale bia da lat. Hokaiken, muat na lilik uta ira linga i tutuna, ira linga da ruu, ira linga i takodas, ira linga i gamgamatien, ira linga i manga tahut, ma ira linga a mon minamarina. Muat na gilgil haitnei kaiken ra linga ing muat ga hausur ma muat ga kap timaan lah makai tagu. Muat na gilgil kaiken ra linga ing muat ga hadadei ma muat ga nas lah tano nugu nilon. Ma Kalou nong i tar no malum na kis tikai um ma muat.
Pol ga tanga tahut ta ira Pilipai uta ira nudiet hartabar tupas ia
10 Tano nugu kinkinis narako tano Watong iau manga guama kanong muat ta lilik baal utagu. Iau nunurei bia muat ga lilik hait utagu senbia taia ta mahua wara numuat bia muat na haminis ia tagu. 11 Taia bia iau tangai hua kanong iau mon sunupi. Taia. Iau ta hausur bia pa iau na ngarngarau uta tiga linga ing i haan tupas iau. 12 Iau ta nunurei no sunupi ma iau ta nunurei mah ing i haleng ira nugu linga. Iau ta laka tano nilon na bala matien hua pa iau gi ngarngarau uta tiga linga i haan tupas iau. Taia ta linga bia iau taburungan bia iau honga. Taia ta linga mah bia pai haruat ira linga iau tinanei bia i manga haruat. 13 I haruat ira nugu dadas ta kaiken ra mangana kinkinis bakut kanong iau kis tikai taar at ma nong i tar dadas tagu.
14 I tutuna, senbia i tahut bia muat ta laka tikai ma iau ta ira nugu tinirih. 15 Muat mah ira mataniabar na Pilipai, muat palai ta ira numuat harharahut ta ira luena bung ing muat ga laka laah tano tahut na hinhinawas. Muat nunurei bia taia tiga lotu mah ga harahut iau ing iau ga haan talur no hanua Masedonia. Taia. Muat sena mon. 16 Ma iau ga kis na Tesalonika ma iau ga mon sunupi, ma muat ga tulei ra harharahut tupas iau. Ma pai tiga pakaan sena mon. 17 Taia bia iau tangai hua kanong bia iau nanaas ta ira numuat hartabar. Taia. Iau nanaas ta ira hunuena ing muat na kap halaka lah ta ira numuat nilon. 18 Iau wara hapalainei muat bia iau ta kap ira linga bakut ing muat ga tabar iau manei. Ma i manga haruat sakit. Epaparoditus i ta kap hahuat ira numuat hartabar tupas iau ma kaiken ra linga i manga banot ira nugu sunupi. Kaiken ra numuat hartabar i hoing ra hartabar i sangina timaan tupas Kalou, a mangana hartabar ing Kalou na taram lah ma ra gungunuama. 19 Ma no nugu God na banot ira numuat kaba sunupi haruat ma ira nuna haleng tahut na linga. Ma na gil hua tar ta muat narako tano numuat kinkinis ta Iesu Karisito.
20 Da hatamat hatikanei Kalou no adahat Sus. Amen.
21 Muat na karo lah ira mataniabar gar ta Kalou ing diet kis ta Iesu Karisito. Kaba tasi dahat narako ta Karisito ing diet tikai ma iau, diet tula harkaro ta muat. 22 Ira mataniabar gar ta Kalou bakut kai diet tula harkaro ta muat. Ma tutuna sakit, hua mah ta diet ing diet papalim tano tamat na king kai Rom.
23 No harmarsai tano nudahat Watong Iesu Karisito na kis tikai ma muat. Amen.