2
Ira hausur tutuna
Ma sen uga, u na tangai ira linga i haruat ma ira bilai na hausur. U na hausur ira patuana tunatuna bia diet na mon no palai na lilik, bia diet ira mangana tunatuna i tale bia da ruu diet, ma bia diet na balaurei timaan mah ira nudiet nemnem. Ma na tahut bia diet na nurnur hatikai ta ira tutun na hausur, ma ira nudiet sinisip hargilaas na tutuna, ma bia diet na manga tur dadas ta ira tinirih.
Ma hua mah ira para, na tahut bia ira nudiet tintalen na haminis bia diet urur ta Kalou. Pa diet na pinas hagawai tikai ma pa diet na manga mama wain hait. Senbia diet na hausur ira mesa ta ira bilai na magingin. Diet na gil hua bia diet na tale wara harharagat ira sigara hahina bia diet na manga sip ira nudiet tunana ma ira nati diet. Ma diet na haragat kaikek ra sigara hahina mah bia diet na balaurei timaan ira nudiet nemnem ma na gamgamatien ira nudiet tintalen, ma diet na tahut na tena pinapalim narako ta ira nudiet kinkinis na haratamaan, ma diet na marsei ira tunatuna ma diet na hanapu diet ta ira nudiet tunana. Na tahut bia diet na gil hua waing tikai pa naga tangai hagawai ira nianga gar ta Kalou.
Ma hua mah ira marawana. U na haragat diet bia diet na balaurei timaan ira nudiet sinisip uta ira linga bakut.
Ma uga, u na haminis ira num bilai na tintalen ta diet waing diet na nem wara murmur. Ma ing bia u na hausur ira tunatuna u na mur tiga mangana ngaas bia na tale diet bia diet na wariru taam ma diet na nas kilam uga bia uga mah, u nurnur ta ira num nianga. Ma u na hausur diet ma ira bilai na tutun na nianga bia tikai pa na tale bia na tangai bia a mon sakena ta iakanong ra hausur. Ma u na hausur hua bia diet ira num ebar diet na hirhir kanong pa na tale diet bia diet na tangai hagawai dahat.
9-10 Ma ira maris na tultulai, u na haragat mah diet bia diet na taram ira nudiet tamat uta ira linga bakut. Ma u na haragat diet bia diet na haguama ira nudiet tamat ma bia pa diet na balu nianga ma bia pa diet na kinau tiga linga. Senbia i bilai bia diet na haminis habal diet bia a mangana tutun na tunatuna diet. Diet na gil hua ing no hausur uta Kalou no nudahat Tena Harhalon na manga maririsuan sakit.
11 Iau tangai hua kanong no harmarsai ta Kalou i ta hanuat puasa. Ma maram narako ta iakano harmarsai no nuna pinapalim na harhalon i ta haan taar ta ira tunatuna bakut. 12 Ma no nuna harmarsai i hausur dahat bia dahat na haan talur ira magingin pai gar Kalou ma ira mangana nemnem ta iakan ra ula hanua. Ma na hausur mah dahat bia dahat na balaurei timaan ira nudahat sinisip bia dahat na lon takodas, ma dahat na mur ira magingin ta Kalou katin ta iakan ra pakana bung. 13 Ma dahat na gilgil hua ing dahat kiskis kahai no hinanuat puasa ta Iesu Karisito, ia no nudahat tamat na Kalou ma no nudahat Tena Harhalon. Ma no nuna hinanuat puasa na hanuat ma ra tamat na minamar ma na manga bilai sakit. Iakanong nong dahat kiskis kahai ia ma ra nurnur. 14 Ma Iesu Karisito ia nong ga tar at ia uta dahat bia na kul halangalanga dahat talur ira magingin sakena, ma bia na hagamgamatien dahat wara nuna iat. Ma a mangana tunatuna sa dahat? Dahat manga nem bia dahat na gil ira bilai na magingin.
15 Kaiken ra linga mon ing u na hausur ira tunatuna tanai. U na haragat diet ma u na pir diet uta ira nudiet sakena. Ma u na gil hua hoing tikai i ta kap ra tamat na kinkinis na lualua. Waak tikai i nas habulbul uga.