11
+Mu na mur ira nugu tintalen hoke iou la murmur Krais.
Ira takadoswana tintalen ta ira tunana ma ira haine ing di sasaring ma di ianga na tangetus.
Io, ma iou pirlet mu kinong mu la liklik kawase iou ta ira linge bakut ma mu palim dit ira harausur ing iou ga ter hakari ukaia ho mu.
+Ma iou sip be mu na madares be Krais no ulu di ira tunana, i pipilaina be no nudi lilie. Ma no tunana no uluno no haine, i pipilaina bileng be no nuno lilie. Ma hobi bileng God no ulune Krais. Be ta tike tunana i sasaring be i ianga na tangetus ma i pulus ter no uluno, i bul hanapu no nuno lilie. Ma be tike haine i sasaring be i ianga na tangetus ma paile pulus no uluno, i bul hanapu no nuno lilie. I haruat ma tike haine di te gar leise ira hine. Ma ing be tike haine pai nale pulus no uluno hobi, i tahut be da gar leise ira hine. Ing be a linge na hirhir be da kut hakumkum ira hine be da gar leise, io, na tahut be no haine na pulus no uluno.
+Waak tike tunana i pulus no uluno kinong aie no hapupuo tane God ma i hamanis no minamar tane God. Iesene tike haine i hamanis no minamar gar na tunana. +Ikin i palai kinong no tunana pai gale tahuat leh tano haine. Pata. No haine ga tahuat tano tunana. Hobi bileng, God pai gale gil no tunana utano haine. Pata. Iga gil no haine utano tunana. 10 Io kaie, i tahut be tike haine na mon tike hakilang tano uluno ura hamanis be i kis ter ra harkurai. Ma ira angelo tike burwana bileng be tike haine na mon tike hakilang hobi.
11 A tutuno, iesene tano nudi kinkinis tano Watong, no haine paile tale be na tange be paile supi ter no tunana ma no tunana bileng paile tale be na tange be paile supi ter no haine. 12 Kinong urah, hoke no haine ga tahuat leh tano tunana, ma ira tunana, a haine i kaho di bileng. Iesene ira linge bakut di tahuat leh tane God. 13 Mu iat mu na lilik ta ikin be i takados ing be tike haine na sasaring tupas God ma paile pulus no uluno. 14 Ira nudait ninanaas ta ira turadi i hamanis be a linge na hirhir be i lawas no hine tike tunana. 15 Iesene i hamanis bileng be ing i lawas no hine tike haine, no minamar tana ikinong, kinong God te ter no lawas na hine tana hoke tike kaskaser. 16 Ing be nesi tikenong i ngurungur uta ikin, pata numem ta tike mes na mangana tintalen. Ma di ira matanabar na lotu tane God ta ira tamtaman pa dile mur bileng tike mes na tintalen.
Ing dait ura enen no nian tano Watong, i tahut be dait na lilik timaan uta ira nudait tintalen ing dait gil harbasiane ta dait be dait nahula kap ra harpadano.
17 Io, ma ta kakarek ra linge iou ura hausur mu ine, pa nile let mu kinong ta ira numu kis hulungai pa mu le gil ira bilai. Pata. Mu gil ira tintalen na haragawai. 18  +Ma no luaina linge iou ura tangtange ie, aie horek, be iou te ser leh be ing mu la hananawat hulungan ura lotu, a mon harpaleng la kis ter nalamin ta mu. Ma a haleng na linge iou te hadade iou lik be i tutuno. 19 (Tutuno sakit, a mon tuntunur na harpaleng na hanawat nalamin ta mu ura hamanis be nesi ta mu ing God i nes kilam be i tahut.) 20 Ma ing mu hanawat hulungan ta ira numu kis hulungai, pata be no nian tano Watong ikinong ing mu ian tana. 21 Kinong urah, ing mu iaiaan, tiketike iat i dades be na huna en ira ana nian ma pai nale kis kawase ira mes. Tikenong kanaia i taburungan ter baak ma tike mes te talau um ma no minamo. 22 Hohaam, pata ta ngasia mu be mu na ian ma mu na mamo kaia? Mu sip be mu na lik hanapu no kis hulungai ta ira matanabar na lotu tane God? Ma mu sip be mu na hahirhir di ira maris? Iou ni tange hohaam ta mu? I takados be ni let mu uta ikin ra tintalen? Pata tutuno iat, pa nile let mu.
23-24 Iou tange be pa nile let mu hobi kinong no harausur iou ga ter ta mu iou ga kap leh tano Watong ma i horek, be tano bung iat di ga harus ise no Watong Jisas, ga tatik leh no beret, igom tanga tahut urie, iga pidik ie, ma iga tange be, “Ikin no tamaigu uta mu. Mu na gil hobi ura liklik kawase iou.” 25  +Hoke iat mon bileng, menamur tano nian, iga tatik leh no gingop na wain ma iga tange be, “Ikin ra gingop na wain i haruat mano degu nong na hatutuno no sigar kunubus metuma hone God. Ma ing mu na mame ie, mu na gil hobi ura liklik kawase iou.” 26 Hokakarek, ta ira pana bakut ing mu na en ikin ra beret ma mu na mame ira wain ta ikin ra gingop, mu na hininaawas utano minat tano Watong tuk ter be na hanawat.
27  +Io kaie, nesi tikenong i en no beret tano Watong ma i mame ira nuno wain tano gingop ma paile mur ira tintalen i takados ta kakarek ra nian ma ra minamo, io, i hoke be ite gil hagae no tamaine ma no dena no Watong. 28 Iesene i tahut be tiketike na lilik ta ira nuno tintalen hobi be i bilai be pata, menalalie ing be na en no beret ma ina mamo tano gingop na wain. 29 Kinong urah, nesi tikenong i ian ma i mamo ma paile lilik be a mangana linge so no palatamaine Krais, na kap ra harpadano ing i ian ma i mamo hobi. 30 Ma ikinong no burwana be a haleng nalamin ta mu di maset ma pata um a nudi ta dades, ma ari bileng di te mat. 31 Iesene be dait gor huna lilik ta ira nudait tintalen, dait pai gorle kap ra harpadano. 32  +Ing no Watong i hapadano dait ira nuno harpadano i hausur dait waing God pai nale kure hagae dait tikai ma no ula hanuo.
33 Io kaie, bar hinsaagu tane Krais, ing mu hanawat hulungan ura nian hobi, i tahut be mu na kis kawase harbasiane mu. 34 Ing be tikenong i taburungan, i tahut be na ian kaia ra ngasiana waing mu nahula kap ra harpadano ing mu hanawat hulungan.
Io, ma ing ni hanawat um, iou ni hatakadosne kike ra mes na linge nalamin ta mu.
+ 11:1 1 Korin 4:16 + 11:3 Stt 3:16; Epesas 5:23 + 11:7 Stt 1:26-27 + 11:8 Stt 2:18-23 + 11:18 1 Korin 1:10-12 + 11:25 KBk 24:6-8; Hibru 8:8-13 + 11:27 Hibru 10:29 + 11:32 Hibru 12:5-6