13
Ira hartabar na tanuo ing dait hatur kawase, a linge bia bakut ing be dait paile harmarsai.
Ing be iou iangianga ma ira mes na mangana nianga ta ira turadi ma ta ira angelo bileng, ma sene be iou paile harmarsai, io, iou haruat ma tike lalit i haraba bia, be ho tike hik i taram bia. +Ing be iou hatur kawase no hartabar na nianga gar na tangetus ma iou tale be ni palai ta ira linge bakut i susuhai ma i manga tamat no nugu minanes, ma iou hatur kawase a mangana nurnur i tale be na hakari ira uladih, iesene be iou paile harmarsai, a linge bia mon iou. Ing be iou ter bakut leise ira nugu bunbulaan ter ta ira maris, ma be iou bala leh ira turadi be di na tun no palatamaigu, iesene be iou paile harmarsai, pai nale hatahutne iou ta dahine.
No tintalen na harmarsai, a bala malum ma i gil ira tahut. Paile nes kalak ira kinkinis gar na mes, paile sa butbut, ma paile hatamat habaling ie. Paile mur ra pusukana tintalen, paile lilik uta ira linge ing na hatahutne sene mon ie, paile ngalngaluan haiah, ma paile lik kawase ira sasana di gil ter tana. +No tintalen na harmarsai paile laro ta ira sasana iesene i laro pane ira tutuno. +Pai nale basomah. Ila nurnur hathatikai, ila dades ter no nuno lilik uta ira linge na hanawat baak, ma ila tur dades hathatikai ra hena ira tirih.
No tintalen na harmarsai pai nale puko. Iesene be a mon hartabar na nianga na tangetus, na panim leh. Be a hartabar na nianga ta ira mes na mangana nianga, na pataam. Ma be a hartabar na hininaawas harapalai, na panim leh bileng. Ikin i palai kinong dait nunure ari katano mon ta ira linge bakut ma dait ianga na tangetus uta ari linge sene mon bileng. 10 Iesene be no haphapatam na hanawat, kakarek ra linge ing di papalim ma ra katano mon, di na panim leh. 11 Ing iou ga bulu siksik iou ga iangianga hoke ira not no bulu, ma iou ga lilik hoke ra not no bulu ma iou ga minanes pane ira linge hoke ra not no bulu. Ing be iou te turadi um iou bul leise ira tintalen na bana u namurugu. 12 Karek dait nanaas hoke tike tirtirewa i nanaas boboh. Iesene namur dait na harnasnaas. Ma kakarek iou nunure a dahine mon. Ma namur iou ni nunure ira linge bakut hoke God la nunure timaan ter iou.
13  +Io, ma kakarek ra itul a linge duhat la kis ter: a nurnur, a dades na lilik uta ira linge be na hanawat baak, ma a harmarsai. Iesene no harmarsai i tamat sakit ta duhat bakut.
+ 13:2 Matiu 17:20 + 13:6 Rom 12:9 + 13:7 1 Pita 4:8 + 13:13 1 Tesolonaika 1:3