4
+Ma mu ira tamat, mu na ter ta ira numu tultule ing i takados ma i tahut. Mu nunure ter be numu bileng tike Tamat i ruma ra mawe.
Pol ga hapalaine di be di na sasaring hohaam ma be di na wowor tikai hohaam ma ira tabuna nurnur.
+Io, ma mu na nanget ma ra sinsaring. Ma be mu na sasaring, i tahut be ira numu lilik na taguro timaan ma mu na tangtanga tahut tupas God. +Mu na sasaring uta mem bileng, be God na papos no matanangas ta ira numem harpir waing mem nage hininaawas utano linge nong ga susuhai naramon tane Krais. No burwana uta ikino tahut na hininaawas kakarek, iou te kis tano hala na harpadano. Mu na sasaring be iou ni petlaar be ni hapalaine timaan ie hoke i tahut be ni gil hobi.
+Mu na minanes pane ira numu tintalen tupas di ing pa dile nurnur. Mu na gil ira bilai hokakarek ta ira pana bung be i tale mu be mu na gil hobi. +I tahut be ira numu winor tikai ma di na hung ma ra nianga ing i bilai ma i namnamien waing mu nage palai be mu na balu di tiketike hohaam.
Pol ma ira nuno harwis, di ga haatne leh ira turadi ura hapatam ikin ra pakpakat.
+Io, ma no bilai na tasi dait Tikikus na hinawase mu ta ira linge bakut ura utagu. I tur tikai ma iou tano pinapalim tano Watong ma a bilai na ut na pinapalim ie. +No burwana tutuno be iou ura tultule ie ukaia ho mu, be inage hinawase hapalaine mu be no numem nilon i ngan hohaam ma be inage haragat ira tinga mu. +Dur na tikai huat ma ne Onesimus no bilai na tasi dait. A tutuno na turadi ie ma aie iat tikenong ta mu mekaia. Dur na hinawase mu ta ira mangana linge bakut i hanawat ta mem kira.
10  +Aristarkus nong i kis tikai ma iou kira ra hala na harpadano, i haatne leh mu. Hobi bileng ne Mak, no tasine Banabas. (Mu te hadade ra hininaawas utana ma ing be ina hanawat ukira ho mu, mu na bala leh ie.) 11 Jisas nong di kilam bileng ie be Iustus i haatne bileng mu. Duhat sene mon kike ing a Iudeia duhat nalamin ta dong ing di tur tikai ma iou tano pinapalim utano kingdom tane God. Ma duhat te manga habalaraan um iou. 12  +Epaparas nong aie bileng tikenong ta mu ma a tultule ie tane Krais Jisas, i haatne bileng mu. Ila saasaring hait uta mu ma ra tamat na dades be mu na tur dades ma mu na manga palai ta ira sinisip tane God. 13 I papalim dades uta mu ma uta di bileng kaia Laudisia ma Hirapolis. Ma i tale be ni tange hobi ta mu kinong iou nunure ter be i tutuno. 14 Luk no ut na harulai, no numem bilai na harwis, dur ma ne Demas, dur haatne bileng mu. 15 Mu na ter no nugu haratne ta ira hinsaa dait naramon tane Krais kaia Laudisia. Ma tupas bileng ne Nimpa ma ira matanabar ing di kis hulungan ura lotu kaia ra nuno hala.
16 Ing be di te was ter ikin ra pakpakat ra matmataan ta mu, i tahut be mu na nes be da was bileng ie ta ira matanabar na lotu kaia Laudisia. Ma mu na lik leh bileng be mu na was no pakpakat mekaia Laudisia.
17  +Mu na tange tane Arkipus be, “Nu harbalaurai timaan be nuge gil haruatne no pinapalim u ga hatur kawase ie tano num kinkinis naramon tano Watong.” 18  +Iou Pol, iou pakat ikin ra harharatne ma no lumagu iat. I tahut be mu na lik leh iou kira ra hala na harpadano. A harmarsai tupas mu.
+ 4:1 Epesas 6:9 + 4:2 Epesas 6:18; Pilipai 4:6 + 4:3 Rom 15:30; Epesas 6:19 + 4:5 Epesas 5:15-16 + 4:6 Epesas 4:29; 1 Pita 3:15 + 4:7 Epesas 6:21 + 4:8 Epesas 6:22 + 4:9 Pilemon 10-12 + 4:10 Apostolo 12:12; 15:37-39; 13:13 + 4:12 Kolose 1:7; 2 Timoti 4:10-11; Pilemon 23-24 + 4:17 Pilemon 2 + 4:18 1 Korin 16:21